Kernpunten verslag bestuursvergadering 4 december 2018

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Gerrit Dekker, Annie Ligtenbarg, Tineke Wantia

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Jan Lubben is voor deze vergadering niet uitgenodigd. Wij spreken elkaar komende week tijdens het bezoek van de wethouder.

Bestuursvergadering:

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering.

Notulen 29-10-2018

Er zijn geen aanvullende opmerkingen.

Ingekomen stukken

Er zijn veel ingekomen stukken (per email). De meeste zijn ondertussen afgehandeld. Het gaat onder meer om: Woningen in Haarlo, Uitnodiging ledenavond OVM, Dekking verkeersregelaars + certificering, Vervolg sluipverkeer.

  • Woningen in Haarlo
    De secretaris zal Jaap van der Meulen voorstellen om zitting te nemen in de leefbaarheidswerkgroep.
  • Uitnodiging ledenavond OVM
    Geen afvaardiging.
  • Dekking verkeersregelaars + certificering
    De secretaris zal Erik Bergsma hiervoor aanmelden om te kijken wat dit betekent.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Geen knelpunten.

Stichting Fonds 2013

Een organisatie mag hooguit 2 subsidieaanvragen per jaar doen bij Stichting Fonds 2013. Het is daarom van belang dat Haarlose organisaties beoogde aanvragen op elkaar afstemmen. Dat is eerder niet gebeurd. Dit punt zal nog een concreet vervolg krijgen.

Promotiemateriaal aan hek speelveld

In de afgelopen periode is er een paar keer promotiemateriaal opgehangen aan het hek bij het speelveld. Dat is natuurlijk een opvallende plek maar het is misschien niet altijd een even fraai gezicht. Wij besluiten hierop een oogje dicht te knijpen mits het geen rommeltje wordt, het om lokale initiatieven gaat en het geen pure reclame betreft.

Status woonvisie “Haarlo Natuurlijk”

Jan te Luggenhorst vertelt dat dit traject zich in een afrondende fase bevindt en dat er wordt voortgeborduurd op de werkgroepen. Er zijn werkgroepen in het kader van Verduurzaming en Leefbaarheid. De uitkomst vanuit de enquête is dat de woningmarkt in Haarlo in evenwicht is. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er weinig respons was vanuit de groep met senioren. Het blijft lastig om harde conclusies aan het onderzoek te verbinden.

Afvaardiging en organisatie Kleine Kernen overleg

De secretaris heeft nog maar van 2 andere kernen inbreng voor dit overleg ontvangen. Hebben wij dan zélf nog punten? Erik Bergsma brengt naar voren dat de vraag “Wat is de gezamenlijkheid” mogelijk wel een goed punt is. Dat wordt beaamd. Later in deze vergadering wordt het punt van verkeersbegeleiding genoemd. Bertie ten Bras en Erik Bergsma zullen deelnemen aan dit overleg. Peter Visser zal aanwezig zijn vanuit zijn positie als ‘organiserend secretaris’.

Eindejaarsattentie vrijwilligers

De secretaris werkt aan een integrale lijst van vrijwilligers. Dat zijn er nogal wat. Het gaat dan om vrijwilligers voor bijvoorbeeld het kulturhus, de Dorpsböke, Ommetje Haarlo, ’t Zunneke enzovoort. Peter Visser oppert of het misschien een idee is om de eindejaarsattentie door de vrijwilligers zélf op te laten halen. We zouden dan een avond kunnen organiseren. Voor dit jaar besluiten we om het nog op de aloude manier te doen.

Vrijwilligerslijst

De secretaris wil graag dat de vrijwilligerslijst actuele gegevens bevat. Dat is nog behoorlijk lastig. We spreken af dat hier door enkele goed-ingelichte bestuursleden naar wordt gekeken.

Ledenlijst

Met dank aan Henny Grooters is de huidige ledenlijst geactualiseerd. Hier heeft echt een kwaliteitsslag plaatsgevonden. Op zich is het ook niet zo gek dat gegevens verouderd zijn want wijzigingen (verhuizen/overlijden/samenwonen) worden zelden doorgegeven. Komend jaar zullen we mogelijk een aparte oproep uit doen gaan aan in dorpsgenoten die nog geen lid zijn.

Handleiding voor bestuur

De secretaris heeft een opzet gemaakt voor een “handleiding voor het bestuur”. Daar is vanavond al een paar keer naar gekeken. Specifieke onderwerpen daaruit zoals die voor het organiseren van het Sinterklaasfeest of het Paasvuur worden direct betrokkenen aangevuld en bijgewerkt. Allen zijn enthousiast over nut en noodzaak van dit document.

Rondvraag

Peter Visser: volgende week is het gesprek met de wethouder. Onze bespreekpunten zijn aangeleverd. Verder geen toevoegingen. Allen nog even herinneren aan deze datum.

Jan te Luggenhorst: komende zaterdag plaatsen we de kerstboom. Hoe laat? We besluiten om rond 10:00 uur te beginnen. Bertie ten Bras neemt gereedschap mee. Erik Bergsma en Peter Visser komen ook.

Sluiting

Ondertussen is het al weer laat geworden. De volgende bestuursvergadering wordt op maandag 28 januari 2019 gehouden.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.