Verslag bespreekpunten gebiedswethouder 12 december 2018

Aanwezig namens Haarlo’s Belang: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Peter Visser en Tineke Wantia.
Aanwezig namens gemeente Berkelland: Patricia Hoytink en Jan Lubben.

Vanavond schuift wethouder Patricia Hoytink aan als ‘gebiedswethouder’. Haar werkgebied is verdeeld over de kernen Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo. Met dit concept wil de gemeente Berkelland de afstand met haar inwoners zien te verkleinen.

Op de vraag van Erik Bergsma ‘wanneer vindt u dit concept geslaagd’ is het antwoord van de wethouder ‘als onze inwoners tevreden zijn’. Aanvullend zal het college ook nog een ‘tour’ organiseren.

Eerder heeft de wethouder ons gevraagd om specifieke bespreekpunten aan te dragen. Hieronder vindt u een weergave van deze bijeenkomst, gezien vanuit Haarlo’s Belang.

1.    Meer aandacht voor onderhoud van groen

Kort maar krachtig; ja, hiertoe wordt een verbeterplan opgesteld. Destijds is er door bezuinigingen vooral gesnoeid in het budget. Dat is geen wenselijke uitkomst gebleken. Komend jaar komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor het tijdig terugdringen van onkruid.

2.    Haarlo’s Belang actiever informeren en betrekken bij actuele gebeurtenissen

Wij brengen opnieuw onder de aandacht dat het nogal eens schort aan het informeren dan wel het daadwerkelijk betrekken van Haarlo’s Belang. We noemen enkele voorbeelden en dan komt het al gauw op het debacle rond de zendmast. Dit roept een flinke discussie op waarbij de gemeente echt overtuigd is van haar juiste inzet terwijl wij dat toch heel anders ervaren.

3.    Communicatie in het algemeen is beneden onze verwachtingen

Ondertussen is er over communicatie al het nodige gezegd. De gemeente betoogt dat zij steeds meer wil gaan communiceren; dat die communicatie ook door veel meer ambtenaren moet worden geïnitieerd en dat veel collega’s daar nog aan moeten wennen.

In die zin zouden we dus niet alleen door Jan Lubben moeten worden geïnformeerd over zaken die spelen maar bijvoorbeeld ook door andere ambtenaren die met een klus bezig gaan die Haarlo raakt. Wij zijn benieuwd. Tot nu toe ervaren we wél de ideeën maar zien we het in de praktijk nog niet gebeuren. Wie weet brengt 2019 daar een flinke verbetering in.

De gebiedswethouder beoogt ons in ieder geval jaarlijks te bezoeken in deze opzet.

4.    Verkeersveiligheid maar ook een goede bereikbaarheid

Het gesprek komt al gauw op een mogelijk vervolg van de werkgroep Sluipverkeer. Daarbij rijst ook de vraag of er überhaupt nog sprake is van overmatig verkeer. Er is inmiddels contact geweest met Zeno van Raan voor een vervolg. Het plan is om in januari opnieuw een verkeerstelling te houden.

Peter Visser verzoekt om vooraf enige afstemming te zoeken over het moment en de locaties voor de verkeerstelling. De vorige keer was dit niet optimaal. Jan Lubben zal achter een datum aangaan.

Dat brengt ons ook opnieuw bij het punt van het verbod voor vrachtverkeer op de Wolinkweg. Eerder is gebleken dat dit verbod nog niet geformaliseerd was en dus feitelijk niet rechtsgeldig is. Daardoor zou handhaving ook niet mogelijk zijn. Die formalisering zou afgelopen voorjaar plaatsvinden maar Jan Lubben weet te melden dat het voor komend voorjaar op de agenda staat. Dat vinden we verrassend. Volgens de gemeente is het nu echter wel rechtsgeldig vanwege het lopende proces. Jan Lubben zal dit nog voor ons nagaan.

5.    Eenvoudiger woonregels om jong en oud gemakkelijker te behouden

Dit punt was ingebracht voordat de enquête van de woonvisie tot afronding kwam. Daaruit is gebleken dat er in Haarlo geen grote knelpunten zijn op het gebied van woonruimte. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er onvoldoende reactie vanuit de seniorengroep was om daar conclusies aan te verbinden.

Patricia Hoytink stelt dat de gemeente vooral wil sturen op behoefte. Het is een continu proces waarbij de behoefte leidend is. Als er in de toekomst toch knelpunten worden gevonden dan kunnen wij ons alsnog tot de gemeente wenden. De wethouder stelt dat de gemeente graag vraaggericht vanuit de kernen wil werken en dat er naar gelang de behoefte ook zéker allerlei mogelijkheden bestaan.

6.    Wonen in het algemeen, vergrijzing

Patricia Hoytink laat enkele cijfers vallen over vergrijzing en een krimpende bevolking en merkt daarbij meteen op dat het wat haar betreft niet zozeer om de aantallen gaat maar om de kwaliteit van wonen.

Wooncontingenten zoals we die eerder kenden bestaan niet meer. Het gaat om de behoefte in combinatie met aantallen. Als dan blijkt dat er behoefte is aan 5 starterswoningen dan zal de gemeente serieus meegaan in die gedachte. De gemeente hanteert een zogenaamd ‘wendbaar woonbeleid’. Het gaat om leefbaarheid.

7.    Mogelijke leegstand in het buitengebied

Op dit moment valt de leegstand nog mee. De gemeente is bezig met het mogelijk maken van woningsplitsing (onderdeel van het coalitieakkoord). Criminaliteit door leegstaand rukt wel wat op vanuit het zuiden waar steeds strenger wordt gehandhaafd.

Andere kernpunten die voorbij komen: beschikbare slooppremie, asbestregeling, asbesttrein, goedkope leningen voor verbouwing. Stoppende agrariërs zijn een punt van zorg. Haarlo’s Belang zou hier vooral een signalerende functie in kunnen hebben. Het zou ook een idee zijn om bijvoorbeeld voor een gezamenlijke aanpak van asbest te kiezen. De provincie heeft kaartmateriaal beschikbaar gesteld die de locatie van asbestdaken redelijk betrouwbaar in beeld brengt.

8.    Behoud van de school en kinderopvang

Volgens de gemeente is Stichting Oponoa gedreven om de scholen overeind te houden. Er wordt gezocht naar oplossingen op basis van clustering, samenwerking en combinaties met een bibliotheekfunctie of kinderopvang.

9.    Hoe kunnen we verenigingen ondersteunen

Haarlo’s Belang is voornemens om komend jaar te inventariseren of verenigingen eventueel met gezamenlijke problematiek te maken hebben. Jan Lubben geeft aan dat we hierbij hulp zouden kunnen inroepen van ‘Schoolder an schoolder’, de DKK of de Sportfederatie. Met die laatste heeft de gemeente positieve ervaringen.

10.    Energietransitie, duurzaamheid

Naar aanleiding van de woonvisie zijn er inmiddels twee werkgroepen gestart; voor duurzaamheid en leefbaarheid.

11.    Verwachtingen, niet alleen woorden maar ook daden

Een inkopper wellicht maar Patricia Hoytink herkent zich wel in deze opmerking. Er zullen altijd leerpunten blijven. Afgesproken wordt dat als zich ‘leerpunten’ voordoen dat wij de wethouder hier ook rechtstreeks over mogen benaderen.

Al met al was het een enerverende avond waar heel wat punten de revue hebben gepasseerd. Hiermee wordt de bijeenkomst afgerond.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.