Verslag overleg Kleine Kernen Berkelland 10 januari 2019

Aanwezig: afgevaardigden van: RVO Beltrum, Geesterens Belang, Gelselaars Belang, Haarlo’s Belang, Noordijks Belang, Belangenvereniging Rekken, Gemeenschap Rietmolen en Gemeente Berkelland

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras van Haarlo’s Belang opent de vergadering en heet iedereen welkom in het mooie Haarlo. Een kort voorstelrondje volgt.

Mededelingen

Geen mededelingen. Wel wordt de agenda spontaan uitgebreid met een aantal punten.

Verslag overleg van 11 januari 2018

Rekken: kan Noordijk toelichten hoe het loopt met het werven van bestuursleden? Noordijk: Loopt heel aardig. Afgevaardigden uit de grotere verenigingen nemen zitting in het bestuur. Dat geeft een beter kruisbestuiving. Haarlo: hetzelfde proberen wij dit jaar op te pakken. In eerste instantie met de sportverenigingen. Wij hopen ook op meer kennisdeling. Geesteren: Een paar keer per jaar voeren we een gezamenlijk overleg. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Evaluatie beloftes verkiezingsdebat (Gelselaar)

Punt 4 wordt tegelijk met punt 5 behandeld.

Evaluatie politiek café; inhoud en proces – voortgang van afspraken en wijze van communicatie (Rietmolen)

De voorbereiding was goed. Veel animo met soms pittige discussies. Beltrum: de opvolging is wel een zorgpunt. CDA neemt wel enig voortouw. Van idee tot uitvoering is bij de gemeente nog een heel traject. Er is ook sprake van een enorm buitengebied. Niet wachten op gemeente maar zélf iets vinden.

Noordijk: bij ons woont 70% van de bevolking in het buitengebied. Meenemen in woonvisie. Beleidsnota woningsplitsing wordt enorm belangrijk. Waarom niet zelf met voorwaarden komen in plaats van afwachten wat de gemeente doet? Gemeente: er is onvoldoende rekening gehouden met capaciteitsplanning.

Gelselaar: er staat wel wat te koop maar niet voor starters. Een probleem is ook dat er geen (huur) woningen worden gebouwd. Haarlo: de wethouder heeft juist te kennen gegeven om maatwerk te willen leveren. Beltrum: de gemeente bedenkt iedere keer iets nieuws dat de volgende stap vertraagt. De regie moet naar de kernen zelf.

Haarlo: geef een vervolg op die avond. Reactie; dat was ook de bedoeling. Laten we dan een commissie samenstellen. Rietmolen: wij hebben de enquête van de woonvisie wel zelf uitgebreid. Gemeente: het klopt dat het wat teleurstellend is dat een vervolg lang duurt. Dan lekt de energie weg. Ga eerst het gesprek met het college aan. Beltrum: toezeggingen zijn gedaan maar ondertussen zijn we een jaar verder. Haarlo: laten we per kern om afgevaardigden vragen om voorbereiding voor die avond te organiseren.

Actiepunt secretarissen: graag 2 afgevaardigden per kern voor deelname aan de vervolgavond aanmelden bij Beltrum via info@raadvanoverlegbeltrum.nl.

Zijn er kernen die naar aanleiding van de presentie “Scholder an scholder” op de vorige vergadering nog verder gegaan zijn met dit traject? (Gelselaar)

De gemeente subsidieert Scholder an scholder ook. Het blijft echter vaak steken bij “hoe nu verder”? Sportfederatie Berkelland kan hierbij ook een rol spelen.

In Rekken is hulp van de DKK ingeroepen; laten we daar lering uit trekken. Rekken: wij zijn ook in een transitie om ons dorp toekomstbestendig te maken. Er is sprake van fragmentatie van verenigingen. Nadere binding wordt onderzocht. Een derde partij roept minder weerstand op als het gaat om verandering. Er is net een start gemaakt. Slechts enkele mensen kunnen heel veel tegenhouden.

Geesteren: zo’n partij uitnodigen voor een verenigingsavond helpt ook. Beltrum: bij ons is elke vereniging lid van RvO. Hoe kun je anders het dorp vertegenwoordigen? In veel kernen heb je allemaal aparte clubjes. Dat wordt algemeen beaamd maar je staat voor het algemeen belang. Beltrum: bij ons zijn niet de inwoners lid maar de verenigingen. Dat is een verschil met andere kernen.

Ervaringen Woonvisie (Gelselaar)

Haarlo: vanuit de Woonvisie zijn commisies voor leefbaarheid en duurzaamheid ontstaan. Noordijk: woningsplitsing en de school zijn de grootste zorgpunten. De respons op enquêtes blijft overal vrij mager. Opvallend is dat een “Zomer in Gelderland” dan wel weer goed loopt maar verder is betrokkenheid ver te zoeken.

Rekken: de gemeente waarschuwde voor leegstand e.d. maar daar is helemaal geen sprake van. Vaak gaat het wel om mensen van buitenaf die de fase van kleine kinderen voorbij zijn. Projectontwikkelaars kun je beter buiten de deur houden. Er moet voor starters worden gebouwd. Betaalbare starterswoningen voor jonge mensen uit het dorp of de regio zijn van belang voor de leefbaarheid van het dorp.

Beltrum: eerst jongeren bundelen en gezamenlijk naar gemeente. In geval van huurwoningen van wooncorporaties, ook je voorkeur opgeven zodat in combinatie met je herkomst voorrang wordt verleend.

Wat is onze gezamenlijkheid? (Haarlo)

Dit punt komt integraal terug bij andere punten. Hierbij kun je denken aan ontwikkelingen rond AED’s, antennemasten en leefbaarheidsproblematiek.

Verkeersbegeleiding en certificering (Haarlo)

Haarlo: zorgen jullie ook allemaal voor certificering van verkeersbegeleiders? Ja. Verzekeringstechnisch is het nodig. Een certificaat schijnt niet per evenement maar per jaar geldig te zijn. Daar is nog wel eens verwarring over. Namen van verkeersbegeleiders dienen vooraf te worden doorgeven aan de gemeente.

Contact houden met achterban (Haarlo)

Haarlo geeft een toelichting op hun oproep om emailadressen van inwoners. De respons daarop was namelijk bijzonder mager. Hoe houden andere kernen voeling met hun achterban? Geesteren: bij ons heeft uitnodigen via de buurtleiders heel aardig gewerkt.

Beltrum: mensen zijn van nature passief. Wij vissen in een grotere vijver maar ook hier is de animo laag. Vraag eens aan de verenigingen hoe zij het willen. Gemeente: het lijkt vanzelfsprekend dat jullie er zijn maar de beelden van wat jullie doen zijn verschillend. Rietmolen heeft wekelijkse nieuwskrant (abonnement) die aan huis wordt bezorgd. Vraag je om respons dan blijft het stil.

OZB Kleine Kernen (Beltrum)

Beltrum: Twee jaar geleden hebben wij het college aangesproken op het hoge ozb-tarief voor dorpshuizen. Elders is het initiatief genomen voor een gewijzigde wetgeving. Nu die er is doen gemeenten er toch weer moeilijk over. Dit is ook een punt om mee te nemen naar de vervolgavond van het politiek café.

AED’s (Noordijk)

De gemeente heeft de aanschaf van AED’s gestimuleerd maar een kapotte buitenkast kost zo 500 euro. Deze keer was er nog subsidie mogelijk maar wat bij de volgende keer? Fonds 2013 is ook eindig. Iedere kern doet het zelf. Kan dit niet beter centraal worden georganiseerd?

De gemeente betoogt dat het nog niet zo simpel is. Onderling is mogelijk wat regelen, op grotere schaal lijkt dat niet te lukken. Misschien is dit ook een goed punt voor de bijeenkomst met de politiek. Gemeente: 7 kasten in buitengebieden nemen wij deels voor onze rekening. De witte vlekken zijn nu weg. Het is wel een onderwerp om aan te kaarten.

Noordijk: iemand zou het centraal moeten organiseren. Kijk eens Berkelland-breed. Het gaat ook om woonwijken en bedrijven. Gezamenlijk onderhoud zou dan veel geld kunnen schelen.

Gemeente: het initiatief voor een collectief AED onderhoud ligt bij de samenleving. Haarlo: dit is echter een faciliterende rol en die zou heel goed bij de gemeente kunnen liggen. Jan Lubben zal het aankaarten bij Anjo Bosman.

Antennemast

Gemeente: de gemeente heeft wel haar nek uitgestoken. Het had ook heel simpel – zonder nader overleg – volgens de regels gekund. Tussen de gemeente en betrokkenen heersen nogal verschillende beelden. Er is landelijke regelgeving.

Noordijk: maar wij al met al hebben wij nog steeds geen bereik. De informatievoorziening schiet tekort. Dat wordt algemeen beaamd. Communicatie vanuit de gemeente is en blijft slecht. Ook dit is een punt om mee te nemen bij de vervolgavond op het politiek café.

Rondvraag

Rekken: in de groene container in het buitengebied gaat nooit afval komen. Dit is jammer geld. Het had beter naar de AED kunnen gaan. We zijn ook weinig gekend in deze ontwikkeling. Gelselaar: het gaat ook om scheiden van afval. Dat groenafval niet in de grijze verdwijnt.

Geesteren: wat doen jullie bij nieuwe inwoners? Wij hebben een plan om presentje te geven. Noordijk denkt daar ook over na. Gelselaar: wij doen ook wat leuks in de vorm van een presentje.

Geesteren: wij hebben een vraag van een zorgboerderij: zij willen graag een bakfiets voor een rolstoel (rolstoelfiets) en willen hem ook breed beschikbaar stellen. Zij krijgen echter onvoldoende subsidie vanwege het commercieel belang. Een burgerinitiatief kan daar bij helpen maar dan moet door ons allemaal worden gedragen. Er dienen dan wel goede afspraken te worden gemaakt over het onderhoud en dergelijke. In principe wordt er positief gereageerd. Er zijn ook nog alternatieven denkbaar waarbij Geesterens Belang het burgerinitatief voor haar rekening neemt en de fiets vervolgens schenkt met goede afspraken over onderhoud en gedeeld gebruik als tegenprestatie.

Datum volgend overleg (Noordijk)

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 9 januari 2020 in Noordijk. (is altijd de tweede donderdag van het nieuwe jaar)

Afsluiting

Voorzitter Bertie ten Bras van Haarlo’s Belang sluit daarmee deze enerverende avond af en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Bijlage: Lagere ozb voor Twentse sportclubs op losse schroeven

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.