Kernpunten verslag bestuursvergadering 28 januari 2019

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Tineke Wantia en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg (gestopt als bestuurslid)

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Jan Lubben is voor deze vergadering verhinderd. Er is kort telefonisch contact geweest.

Voor de gekapte bomen aan de Wolinkweg komt niet direct nieuwe aanplant. Er staan er mogelijk meer op de nominatie. Dat wordt mogelijk gevolgd door een plan voor herplant.

Er zijn problemen met de huidige verkeerstellingsapparatuur waardoor de datum voor een vervolg van de werkgroep Sluipverkeer opschuift en opnieuw wordt ingepland.

Bestuursvergadering:

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering.

Notulen 04-12-2018

Er zijn geen aanvullende opmerkingen.

Ingekomen stukken

Er zijn veel ingekomen stukken (per email). De meeste zijn ondertussen afgehandeld. Het gaat onder meer om: vrachtwagenverbod Wolinkweg, woningen in Haarlo, Wifi-bellen en diverse uitnodigingen.

Op onze vraag om een afvalbak te plaatsen bij de blokhut heeft de gemeente negatief gereageerd omdat het juist afval(dumping) aan zou trekken. Dit punt wordt onder de aandacht van Jan Lubben gebracht.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.

Vervolg “Betrekken van leden”

De respons op onze oproep aan onze leden om zich aan te melden voor “spontane ledenraadplegingen” was uiterst mager. Dit is nogal teleurstellend. We beramen ons op een andere aanpak.

Status woonvisie “Haarlo Natuurlijk”

Jan te Luggenhorst stelt dat het niet alleen om een stip aan de horizon gaat maar dat er ook concrete acties uit volgen. Het traject wordt in ieder geval afgerond met een nieuwsbrief.

Evaluatie Kleine Kernen overleg

Het was een enerverende avond waarbij agendapunten spontaan werden toegevoegd. Positief is dat er een vervolg komt op het politiek café van vorig jaar waarbij aandacht wordt geschonken aan de daadwerkelijke opvolging van gedane beloftes vanuit de politiek.

Status inning contributie

Henny Grooters heeft aangegeven dat de meeste leden inmiddels hebben betaald. Leden die op 1 februari 2019 nog niet hebben betaald wordt een herinnering gestuurd.

Voorbereiding jaarvergadering

De datum van de jaarvergadering wordt op 15 april 2019 gezet. De secretaris zal de agenda en dergelijke voorbereiden.

Vertrek Annie Ligtenbarg

Annie Ligtenbarg heeft te kennen gegeven per direct haar lidmaatschap van het bestuur van Haarlo’s Belang te beëindigen. De werkzaamheden zijn niet langer te combineren met haar privé-leven. Het bestuur betreurt dit uiteraard en zal op zoek gaan naar opvolging.

Vervolg sluipverkeer

Zoals gezegd wordt de reeds gemaakte afspraak tot nader order uitgesteld.

Rondvraag

Mede gezien het late uur worden er geen punten ingebracht.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering wordt op maandag 25 februari 2019 gehouden.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.