Kernpunten verslag bestuursvergadering 22 mei 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Erik Bergsma, Gerrit Dekker, Anne Prinsen en Peter Visser.
Afwezig: Jan te Luggenhorst en Tineke Wantia

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Er is bij de rechtbank een drietal beroepsschriften ingediend tegen de vergunning voor het plaatsen van de antennemast. De gemeente zal hiertoe een verweerschrift formuleren. Voor één van de beroepsschriften is tot half juli uitstel verleend voor het aanleveren van onderbouwing. Vermoedelijk pas na de zomervakantie komt er een openbare zitting.

Er is nog even gesproken over de problematiek met het asbest bij de schietvereniging. De gemeente kan daar niet direct veel in betekenen. Wél zijn er mogelijkheden voor een asbestlening onder gunstige voorwaarden via het verduurzaamheidsloket. Anderzijds zijn er geluiden dat er niet direct actief wordt gehandhaafd bij dit soort situaties.

De vergoeding voor het onderhoud van het kerkepad zal de gemeente jaarlijks automatisch naar onze rekening overboeken. De werkgroep voor het Ommetje Haarlo kan hieruit maximaal declareren bij de penningmeester voor benodigde materialen en dergelijke.

Op onze vraag wanneer het resultaat van de verkeerstelling een vervolg krijgt geeft Jan Lubben aan dat we wat hem betreft wel weer een datum kunnen prikken voor een bijeenkomst met de werkgroep Sluipverkeer.

Vanuit de werkgroep Vitale Verenigingen is gebleken dat er vooral behoefte is aan het opzetten van een nieuwe dorpsvisie. Dat sluit mooi aan bij eerdere plannen. Jan Lubben geeft aan dat we daarvoor het beste ook de hulp van de DKK in kunnen roepen. Zij hebben ervaring op dat gebied en kunnen ons daarbij helpen.

Er is contact geweest over een initiatief in Geesteren voor het opruimen van zwerfvuil. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de HelemaalGroen-app. Staat voor vanavond ook nog op de agenda. Er is ook al een individueel initiatief in Haarlo. De gemeente is bereid om daartoe een afvalcontainer te plaatsen. Onderzocht wordt of er ook bij het kulturhus nog mogelijkheden zijn.

Er is ook nog contact geweest met O.B.S. De Voshaar. Zij zouden hun oude speeltoestel graag beschikbaar willen stellen door plaatsing op het speelterrein aan de Willem Sluyterweg. De gemeente gaat hier echter niet graag in mee vanwege de mogelijke onderhoudskosten. Jan Lubben gaat hierover nog in gesprek met de beheerder.

Bestuursvergadering:

Opening
Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering.

Notulen 25-04-2019
De notulen worden formeel goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Jaap de Boer uit Geesteren heeft ons nader geïnformeerd over zijn initiatief om zwerfvuil rond Geesteren te verwijderen. Daartoe is een app ontwikkeld (HelemaalGroen) die kan worden gekoppeld aan een andere app (Strava) om op een leuke manier inzichtelijk te maken welke plekken, wanneer zijn schoongemaakt. De gemeente Berkelland zal dit project binnenkort ook actief onder de aandacht brengen.

Haarlo’s Belang wil dit initiatief steunen als het gaat om promotionele acties via onze bekende informatiekanalen maar ziet inhoudelijk geen actieve rol voor haarzelf weggelegd in een dergelijk traject.

Er is contact geweest met JA Haarlo en Fonds2013 waarbij Haarlo’s Belang aannemelijk heeft gemaakt dat JA Haarlo niet ressorteert onder de vlag van Haarlo’s Belang maar slechts gebruik maakt van ons rekeningnummer daar zij geen geformaliseerde status hebben. Om die reden zullen subsidieaanvragen bij Fonds2013 ook separaat moeten worden behandeld en zijn aanvragen vanuit JA Haarlo geen aanvragen namens Haarlo’s Belang.

Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Sommige punten komen later op de agenda nog terug.

Vervolg “Vitale verenigingen”
Is eigenlijk reeds besproken. We slaan de weg in naar het opstellen van een dorpsvisie. Vanuit de werkgroep hebben tenminste Erwin Wunnekink, Ronald Grooters en Ronald Olthof aangegeven hier aan mee te willen werken. Wij vragen de DKK om assistentie.

Opzetten van ledenraadpleging
Er zijn ideeën voor de opzet van een ledenraadpleging. Besloten wordt om met een eenvoudige vraagstelling te beginnen zodat bestuur en aangemelde leden hier eerst even wat ervaring mee op kunnen doen. Tevens willen we de werkgroepen voor Duurzaamheid en Leefbaarheid niet voor de voeten lopen met uitgebreide stellingen op die gebieden. We beginnen daarom eenvoudig.

HelemaalGroen App
Is eigenlijk reeds besproken. Haarlo’s Belang vindt het op zich een prima initiatief maar vraagt zich tegelijkertijd af of een groot deel van dit werk niet gewoon een taak van de gemeente is. Het schoonhouden van de openbare ruimte langs bijvoorbeeld een Deventer Kunstweg is heel wat anders dan een middagje met de schoolkinderen rond het dorp lopen om zwerfvuil op te ruimen.

Kulturhus
Vanuit het bestuur van het kulturhus wordt een oproep gedaan om bestuursleden te leveren. Formeel dient uit iedere gebruikersgroep een afgevaardigde zitting te nemen in het bestuur. Het is natuurlijk al lastig genoeg om eigen bestuursleden te vinden maar dit blijft wel een serieus aandachtspunt. Zonder een voldoende toegerust bestuur kan het kulturhus niet blijven functioneren zoals een ieder dat nu is gewend. Laten we daar allemaal nog eens goed bij stilstaan!

Rondvraag
Gerrit Dekker kan via zijn werkgever sponsoring krijgen voor versnaperingen bij sportieve evenementen zoals de Midzomerwandeltocht. Dat wordt uiteraard als zeer welkom ervaren. Jan te Luggenhorst en kleindochter zullen de inschrijvingen voor hun rekening nemen.

Sluiting
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op woensdag 19 juni 2019.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.