Verslag kennismakingsbezoek wijk- en kernwethouder Maikel van der Neut 18 september 2019

Aanwezig: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser, Jan Lubben en Maikel van der Neut.
Afwezig: Ronald Grooters en Tineke Wantia

Opening
Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom. Sinds 16 april 2019 is Maikel van der Neut wethouder. Geboren en getogen in Neede, met een voorkeur voor het oppakken van dossiers en het bedenken van een visie.

Convenant
HB vindt dat een convenant van 2 kanten moet komen. Hoe zit het nu? JL noemt het een “oud gebruik” maar wel waardevol. Liever dynamisch aan de slag. Nieuwe lijn is niet met HB gecommuniceerd. Samenwerking liever in de vorm van overleg en afstemming. MvdN wil graag weten waar het hem in zit. PV legt uit dat HB het ervaart als eenzijdig opgelegd. De pijn zit hem met name in de communicatie. EB heeft het over “window dressing”. JL legt uit dat de interne medewerkers niet zomaar veranderen. MvdN geeft aan dat we verbeteringen kunnen verwachten. MvdN laat uitzoeken wat er nodig is om tot een gezamenlijk convenant te komen.

We doen nog even het voorstelrondje.

Nieuwe aanwas is altijd lastig te vinden. Convenant krijgt een vervolg, communicatie is altijd een punt.

Leefbaarheid
Koopwoningen in de kern gaan voornamelijk naar 55+. In het buitengebied is het juist andersom. JtL neemt het woord. Zorgen die bij kleine kernen horen. Kleinere scholen, kinderopvang, project Woonvisie. Jongeren steken ook niet de vinger op. Misschien juist richten op de wat oudere jongeren. Projectgroep gestart voor Leefbaarheid. MvdN leest zich uiteraard ook in. Er volgen nog gesprekken. Haarlo heeft veel relatief dure koopwoningen. EB: wat is daar een gevolg van? Moeilijk voor jonge gezinnen. JtL: helft is buitengebied. AP: voor jongeren niet op te brengen. MvdN: zeker als nog verduurzaming plaats moet vinden. BtB: woningen worden snel verkocht. MvdN: vinger aan de pols houden. Je kunt niet bouwen zonder concrete behoefte. JL: jeugd is er niet mee bezig, is vaak niet eens ingeschreven. MvdN: echt namen en rugnummers nodig. BtB: waar komen de huizen dan? MvdN: mogelijkheden bij hotel Burgers of naast Prinsen. Eerst inbreiding (leegstaand vastgoed) dan uitbreiding. JtL: zal werkgroep Leefbaarheid eens contact opnemen? MvdN: dat is eigenlijk al gebeurd. De bal ligt eigenlijk bij de werkgroep. Voor Anja van Maaren komt iemand anders. Wonen heeft de aandacht. EB: wat is de toekomst van de krimpregio? MvdN: krimp zet later in dan verwacht. Hoe krijg je mensen in deze regio? Wonen en werken. Niet zo simpel. Instroom vanuit westen boven de 50. Campagne om Berkelland meer te etaleren. Hopelijk dempend effect, groei zal het niet zijn. MvdN gebruikt het woord krimp liever niet maar het is wel onvermijdelijk. Gaan  nog veel woningen leeg komen te staan. Moeten aantrekkelijke gemeente blijven.

Voorzieningen en verenigingen in stand houden
HB ziet een relatie met de dorpsvisie. Is in de beginfase. Via DKK hulp bij dorpsvisie. Gemeente speelt hier ook een (financiële) rol in. JL: stip op de horizon bepalen. HB vraagt zich af wat het belang van de gemeente is. HB moet het eigenlijk vooral voor zichzelf doen. JtL: hoe moet zo’n dorpsvisie eruit zien? Kan het niet ook een projectenlijst zijn? JL: je hebt wel een stap van visie naar uitvoering nodig. EB: kleine stappen spreekt mensen meer aan dan abstracte visies. Inderdaad, wel concreet maken. MvdN: op kleine onderdelen successen halen motiveert, DKK kan daarbij helpen. Voorbeelden genoeg, JL daar bij betrekken.

PV licht toe dat het lastig is om contact te krijgen met de achterban. Wel initiatieven gelanceerd zoals website, Kontakt en ledenraadpleging. MvdN: bestuurders steken veel moeite en tijd in de werkzaamheden. Bewonderenswaardig. JL: dorpshuis hangt met alles samen. Ook vanuit de DKK is hier aandacht voor.

BtB geeft aan dat er een behoorlijk verenigingsleven is, ondanks beperkt aantal inwoners. AP vertelt dat ook veel mensen van (inmiddels) buiten Haarlo nog steeds binding hebben. MvdN: nu gaat het nog wel maar juist nu moet je in beweging komen.

MvdN: is er behoefte aan woningsplitsing in het buitengebied? AP: ik heb het idee van wel. Dat wordt het ook weer gemakkelijker om een groot huis te verkopen. MvdN: Het kan gaan om inwoning, dubbele bewoning of woningsplitsing. JtL: voorheen was het heel lastig, nu wordt er dus ook meer over nagedacht. MvdN: woningsplitsing geeft vaak ook meer (financiële) slagkracht. Dubbele woningen zijn een probleem, daar moet op gehandhaafd worden en moet de woningsplitsing voor terugkomen. Kan nog niet veel over worden gezegd. EB: ook om verloedering tegen te gaan? Ja. GD vertelt over eigen ervaringen. MvdN: oude situaties in kaart gebracht.

Plattelandsontwikkelingen
JtL: zonneparken op korte afstand van hoogspanningsstations. Doet wat met de grondprijs. MvdN: effecten worden ook geëvalueerd. In 2030 energieneutraal is heel ambitieus. We moeten wel wat doen. Nu komen windmolens weer op de radar. Zit nu niets in de pijplijn. EB: bij windmolens zijn provincies toch bepalend? MvdN: ja maar gemeente hebben wel een faciliterende rol. EB: leegstaande boerderijen krijgen soms een bod voor huisvesting van wietplantages. MvdN: burgemeester zit hier echt bovenop. Heeft al 5 panden gesloten. Heeft echt onze aandacht. Concrete vermoedens graag delen. MvdN heeft Vitaal platteland in de portefeuille.

Positieve samenwerking
BtB noemt een aantal initiatieven waarbij we positieve ervaringen hebben opgedaan. Daarbij valt te denken aan: speelterrein / blokhut / onderhoud begraafplaats.

Terug naar het convenant. MvdN wil ook geen ja-knikkers dus vindt terugkoppeling prettig. EB betoogt nogmaals dat wij graag wat serieuzer mee willen worden genomen. MvdN: het is geen onwil maar sommige ambtenaren moeten nog wennen aan die kant van hun werk. Het is geen enkel probleem om ontmoetingen te regelen om wat sneller nader tot elkaar te komen.

MvdN: waar het niet goed gaat, geef dat direct terug via JL. Dat geeft directe voorbeelden.

EB: wat verwacht je van ons? MvdN: jullie doen al veel. Ik hecht er wel waarde aan om periodiek aan te schuiven. Ben benieuwd naar de dorpsvisie en het proces daaromtrent. Wij moeten zorgen voor een goede ondersteuning.

De voorzitter bedankt iedereen voor z’n aanwezigheid en stelt voor dat we er nog even één drinken!

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.