Kernpunten verslag bestuursvergadering 4 september 2019

Aanwezig: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia.
Afwezig: –

Bespreekpunten met Jan Lubben:
Wat betreft de rechtsgang voor plaatsing van de antennemast is het wachten op een oproep van de rechtbank voor de zittingname. Het betreft een openbare zitting. Jan Lubben zal ons informeren over het moment.

Voor de bestrijding van de processierups komend jaar is een samenwerkingsverband tussen acht gemeentes ontstaan. Daaruit zijn ook vertegenwoordigers gekozen die in contact staat met het landelijke bestrijdingspunt. Het idee is om voornamelijk gebruik te maken van bestrijding op natuurlijke basis, dat wil zeggen met natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en gaasvliegen en een andere aanpak van het bermbeheer. Burgers kunnen ook zelf wat doen door bijvoorbeeld insectenhotels te bouwen.

Ondanks dat is afgesproken dat de werkgroep Ommetje Haarlo zorgt voor het onderhoud van het kerkepad, waarbij de wens is om het een natuurlijk wandelpad te laten worden, heeft de gemeente Berkelland het pad toch weer gladgetrokken. Na excuses en nieuwe afstemming hoopt de gemeente dat het nu voor iedereen helder is. De gemeente Berkelland stelt een jaarlijkse vergoeding beschikbaar voor aanschaf en onderhoud van materiaal.

De gemeente Berkelland wilde graag een gemeentebrede verkeerstelling waarbij een nul-meting werd verkregen. Dat is echter om verschillende redenen niet gelukt, onder meer door gebroken lussen zoals op de Haarlosesteeg. Er zal op termijn een nieuwe telling worden georganiseerd.

O.B.S. De Voshaar heeft de gemeente Berkelland gevraagd om de verkeersveiligheid bij de school te verbeteren. Er zijn diverse ideeën, van gekleurde palen tot een schoolzone. Het leidt tot discussie. In een goed aangelegde chicane heeft Haarlo’s Belang wel vertrouwen, dat zien we aan de Scholtenweg bijvoorbeeld ook goed werken maar enkel het plaatsen van gekleurde palen gaat gewoon onvoldoende helpen. Haarlo’s Belang vindt dat opvolging te lang duurt. De werkgroep Sluipverkeer heeft onder meer specifiek dit punt begin 2018 reeds aangekaart. Jan Lubben zegt toe dat hij direct na de vakantie van Zeno van Raan contact met hem opneemt en zorgt voor een vervolgafspraak.

Op 18 september 2019 is er een kennismakingsbezoek met de nieuwe wijk- en kernwethouder, Maikel van der Neut, gepland. Hij zou graag vooraf eventuele bespreekpunten ontvangen. Aansluitend discussiëren we een tijdje over mogelijk ontwikkelingen qua leefbaarheid in Haarlo, de toekomst van H.C.R. Prinsen voor welke geen opvolging is, en bijvoorbeeld zorgen rondom het voormalige pand van Burgers. Jan Lubben geeft aan dat de gemeente Berkelland vooral strategisch wil denken als het om toekomstige ontwikkelingen gaat.

Tot slot geeft Jan Lubben nog aan dat het Noaberfonds van start is gegaan. Dat betreft een subsidie-initiatief (het oude burgerinitiatief) ten behoeve van leefbaarheid in algemene zin. Johan Godschalk kan (iedere vrijdagochtend) worden benaderd voor advies of met plannen. Uiteindelijk is het aan een externe commissie om aanvragen al dan niet goed te keuren.

Bestuursvergadering:

Opening
Bertie opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Ronald Grooters die er vanavond voor het eerst bij is. In afwachting van het aftreden van Peter Visser begin volgend jaar bestaat het bestuur nu tijdelijk uit 8 leden.

Notulen 19-06-2019
Geen opmerkingen.

Ingekomen stukken
Op ons verzoek heeft de DKK ons een brochure toegestuurd over het opzetten van een dorpsvisie. Dat is een flink verhaal. Bij het opstellen van een dorpsvisie hoopt Haarlo’s Belang gebruik te kunnen maken van de werkgroepen voor Leefbaarheid en Duurzaamheid en van het initiatief om verenigingen in de benen te houden. Tineke Wantia neemt het voortouw bij een eerste inschatting van het brochuremateriaal.

Er is een schrijven binnengekomen in relatie tot geluids- en trillingsoverlast die wordt veroorzaakt door verkeer dat over het verkeersplateau op de kruising in het centrum raast. Dit punt nemen we mee naar de werkgroep Sluipverkeer.

Er is een lidmaatschapsfactuur van de DKK binnengekomen. Deze is inmiddels voldaan.

Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Sommige punten staan nog op de agenda.

Inmiddels is de lantaarnpaal op de hoek Borculoseweg / Wolinkweg in ere hersteld.

Convenant
Het door de gemeente Berkelland voorgestelde convenant is door diverse bestuursleden bekeken en becommentarieerd. Haarlo’s Belang zou op meerdere punten de nodige aanscherping willen zien. Het document is nu erg vanuit de gemeente Berkelland geredeneerd terwijl een convenant het resultaat zou moeten zijn van wederzijdse afstemming. Dit is meteen een mooi punt voor het kennismakingsbezoek met de nieuwe wijk- en kernwethouder.

Kennismakingsbezoek nieuwe wijk- en kernwethouder
De heer Maikel van der Neut komt ons op 18 september 2019 dus een bezoek brengen. Wij zullen gezamenlijk nog even nadenken over welke onderwerpen we graag zouden willen bespreken. Het voornaamste onderwerp lijkt het convenant te zijn. Dat is immers de basis voor onze samenwerking met de gemeente Berkelland.

Overdracht secretariaat
Peter Visser geeft aan dat we zo langzamerhand toch echt na moeten denken over zijn afscheid. Formeel is hij secretaris en penningmeester. Bij de overige bestuursleden heeft niemand de ambitie om het secretariaat over te nemen. Wél zijn diverse bestuursleden genegen om specifieke taken waar te nemen. Erik Bergsma geeft bijvoorbeeld aan dat hij de notulen wel wil verzorgen.

Daarnaast speelt het onderhoud van de website nog. Peter Visser is degene die de website heeft opgezet, hem onderhoudt maar ook de nieuwsberichten plaatst. Met name dat laatste kan ook door iemand anders worden gedaan. Tineke Wantia geeft aan daar wel een rol in te willen spelen.

Eerder heeft Tineke Wantia kenbaar gemaakt het formele penningmeesterschap wel op zich te willen nemen. We besluiten om die stap in ieder geval alvast te zetten. Daartoe dienen de gegevens bij de Kamer van Koophandel en de bank te worden aangepast. Dat is meestal een heel circus. Peter Visser zal dat in gang zetten.

Ledenraadpleging
Haarlo’s Belang start binnenkort een online enquête voor de leden die zich hiervoor aan hebben gemeld. Deze ledenraadpleging richt zich primair op het groen in Haarlo. Aanmelden voor deelname kan nog steeds via onze website. Dit wordt dan meteen de vuurdoop voor deze nieuwe ontwikkeling. Haarlo’s Belang hoopt hiermee sneller een goed beeld te krijgen van hetgeen haar leden belangrijk vinden.

Woningen in Haarlo
Bestuursleden worden nog wel eens aangesproken op “waarom er geen huizen worden gebouwd voor jongeren”. Onlangs is er nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de woonbehoefte in Haarlo. Daaruit blijkt dat men zich wellicht op andere doelgroepen moet richten, zoals jonge gezinnen of jonge ouderen. Als het om huurwoningen gaat is het van belang dat men zich wél inschrijft en eventueel een voorkeur uitspreekt. Haarlo’ers hebben voorrang maar dienen wél zelf actie te ondernemen. Als het gaat om woningbouw biedt de gemeente Berkelland mogelijkheden maar dan moet men wel zélf met een concreet initiatief te komen.

Welkomtasje
In Noordijk loopt een initiatief om nieuwe bewoners te verwelkomen met een welkomtasje, gevuld met informatie of kleinigheidjes van verenigingen en bedrijven. Op zich een heel leuk idee. Wij besluiten om wat kleiner te beginnen in de vorm van een welkomkaart. Anne Prinsen zal hiertoe het initiatief nemen.

Rondvraag
Gerrit Dekker geeft aan binnenkort naar Almen te verhuizen maar hij blijft zich als vanouds inzetten voor Haarlo. Hij zal hier uiteraard ook niet geheel uit beeld verdwijnen.

Sluiting
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 15 oktober 2019. Met de komst van Ronald Grooters lijkt de dinsdag de beste keus voor de meeste bestuursleden.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.