Verslag bestuursvergadering 10 maart 2020 

Verslag bestuursvergadering 10 maart 2020 

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Tineke Wantia, Bertie ten Bras, Vanessa Lappenschaar

Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma

Inloop half uurtje

19.30 – 20.15 komst CDA:

Een aantal leden van het CDA maakte gebruik van ons inloop half uurt. 

Ze melden dat ze er zijn voor een haal en breng functie. Ze willen graag weten wat er speelt in Haarlo en wat ze kunnen betekenen voor het dorp. Rebecca Kistemaker is gebieds vertegenwoordiger voor Haarlo binnen het CDA. We kunnen bij haar terecht voor berichtgeving/vragen. 

Windmolens in Berkelland
Er is contact geweest met grondeigenaren over plaatsing windmolens. Het gaat om het plaatsen van windmolens van 250 meters hoog. 

Het plan voor windmolens in Berkelland is opgezet vanuit stichting Windenergie Berkelland en is op dit moment in de beginfase. Er is een plattegrond gemaakt waarbij windmolens een plek hebben gekregen binnen Berkelland. Dit is een concept voorstel en is nog niet definitief.

Er zit geen ‘winstplan’ aan de windmolens. De opbrengst van de windmolens blijft in het gebied. De omwonenden tot 800 meter van de windmolen krijgen een vergoeding. 

Het doel van de Gemeente Berkelland: in 2030 energieneutraal

Meer algemene informatie: https://www.tubantia.nl/achterhoek/plan-voor-windmolens-langs-berkel-en-bolksbeek-in-berkelland~a2acb513/?referrer=https://www.google.com/

20.15 – 21.10 uur: komst Jan Lubben:

Antennemast
Zitting antennemast nog steeds niet gepland. Hebben we op dit moment geen invloed op vanuit Haarlo’s Belang. 

Sluipverkeer
Er is een tijdelijke vervanger voor Zeno van Raan: Arjan ter Haar
Arjan ter Haar zal contact opnemen met de werkgroep sluipverkeer voor verdere toelichting en het delen van de cijfers.
De cijfers van de telling in de Haarlosesteeg zijn bekend: 14 zwaar verkeer (vrachtwagens) en 1400 gemotoriseerde voertuigen (auto’s) per 24 uur. Deze cijfers zijn in deze wegcategorie normaal. Helaas wordt het vrachtwagenverbod niet gehandhaafd door de politie. Er is wel een actie welke de werkgroep eventueel kan ondernemen. Het melden van de bedrijfsnaam en het kenteken van de vrachtwagen en deze communiceren met Arjan ter Haar. 

Uit onderzoek is gebleken dat het vanuit Eibergen nog steeds de meest logische weg om in Neede te komen via Haarlo is. Door de N18 neemt de druk op het omliggende wegennet toe.  

Herinrichting voshaarweg/ willem sluyterweg
Voor de zomervakantie worden bewoners van Voshaarweg, Willem Sluyterweg en betrokkenen van Basisschool De Voshaar en het Kulturhus betrokken bij het plan. Uitnodiging hiervoor volgt nog vanuit de Gemeente. Nadat deze bijeenkomst is geweest zal ook het tijdspad bekend worden. 

Convenant
Convenant is getekend.

W.V.T.T.K:

Water langs wegen
Voorbeeld: Eibergseweg blijft het water lang staan.
De oplossing is om hiervan een foto te maken en een melding te maken bij de gemeente. Ook kun je hiervoor gebruik maken met de Beterbuitenapp. 

Woonvisie:
Niels Verboom van de gemeente heeft contact gehad met de leefbaarheid groep. De Gemeente Berkelland wil meewerken aan een woningplan in Haarlo mits er behoeft is. 

Autowrakken Burgers Inn
Autowrakken in de tuin van Burgers Inn sinds zaterdag 7 maart. Gemeente gaat actie ondernemen betreft autowrakken. Jan Lubben komt hier op terug. 

Update: 16-4-2020: De autowrakken zijn inmiddels verwijderd door bemiddeling Haarlo’s Belang met Jan Lubben en Gemeente Berkelland

Asbesttrein
Gemeente vraagt of er animo is voor de asbesttrein in Haarlo. Vergunning, subsidie en bijeenkomsten worden georganiseerd door de stichting. Er zal een vrijblijvend ‘ intake ‘ gesprek worden georganiseerd waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. 

Artikel met info wordt vanuit de stichting naar de secretaris van Haarlo’s Belang gestuurd. Haarlo’s belang plaatst dit artikel op website. Bewoners/geïnteresseerden kunnen hier dan via de website op reageren. 

Opening

Bertie opent de vergadering om 21:15 uur. 

Notulen 11 februari 2020

De notulen wordt akkoord bevonden. 

Ingekomen stukken 

NL Doet zaterdag 14 maart
Jan, Ronald en Vanessa zullen namens Haarlo’s Belang hun bijdrage leveren tijdens NL Doet op zaterdag 14 maart. 

Fonds 2013 voor de reanimatiecursus
Er is een projectbijdrage aangevraagd bij Fonds 2013 t.b.v. de reanimatiecursus.

Actiepuntenlijst

Paasvuur

Paasvuur afzetting vindt plaats op zaterdag 4 april 14.00 uur. De afzetting wordt geregeld door leden van Haarlo’s Belang: Ronald, Bertie, Jan en Gerrit.
Donderdag 16 april 19.00 uur ruimt Haarlo’s Belang de afzetting weer op.

Let op gasleiding bij plaatsing paasvuur. Belangrijk is dat het paasvuur hier op een minimale afstand vanaf wordt geplaatst. 

Hout brengen start op 21 maart a.s. 

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 april a.s. De uitnodigingen van de jaarvergadering worden binnenkort verstuurd. 

Update 16-4-2020: Jaarvergadering van 21 april vervalt. Zodra een nieuwe datum bekend is zullen we dit communiceren. 

Zwerfafval

Enkele opgaven zijn al binnen gekomen. Belangrijk is dat we meer vrijwilligers werven. Er is nog steeds geen coördinator gevonden voor deze groep. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website of een mail te sturen naar secretaris@haarlosbelang.nl.

Midzomerwandeling

Midzomerwandeling vindt dit jaar plaats op 28 juni.

We hebben contact gezocht met het Kulturhus, zorgboerderij De Berkelhof, de Gymvereniging en wandelcoach en natuur/vogelgids. Allen zijn enthousiast en willen graag deelnemen aan deze activiteit. Er zal t.z.t. meer informatie komen over deze dag. 

Dorpsontwikkelingsplan

Het korte termijn doel van het DOP is om eind april iedereen benadert te hebben. Planning is om in juni aftrap te laten plaatsvinden.  

Tineke & Ronald hebben ruwe schatting financiën dorpsplan opgesteld en een opzet gemaakt van de planning. Dit zullen zij delen met Jan te Lubben en Peter. 

Financieel jaarverslag

Bestuur heeft geen op of aanmerkingen op financieel jaarverslag.

Rondvraag

Sluiting

Bertie sluit de vergadering om 22.15 uur. 

Volgende vergadering dinsdag 7 april om 19.30 uur.
Update 16-4-2020: Vergadering van 7 april vervalt. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.