Verslag bestuursvergadering 26-10-2021

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia.

Afwezig: Vanessa Lappenschaar (met kennisgeving).

Opening bestuursvergadering

Notulen 28-09-2021

De notulen is akkoord.

Ingekomen stukken

 • Mail over speelveld aan de Wolinkweg. Het speelveld wordt intensief gebruikt en een gedeelte is erg hobbelig. Anne stuurt de mail door naar Jan Lubben met het verzoek het veld te laten egaliseren.
 • Bericht van de OWM Onderlinge verzekeringen over financiële bijdragen van “De Brandkaste” voor initiatieven. Anne stuurt de mail door naar Henk Leever en Marcel Lankwarden. 
 • Facturen van het Kulturhus voor vergaderingen van HB en werkgroepen HB. Facturen zijn akkoord.

Actiepuntenlijst

 • Het overleg met de VAN over de kerstverlichting moet nog gebeuren;
 • Afspraak met mevr. Piepers van de Welzijnsraad: we wachten op een initiatief van mevr. Piepers;
 • Het ontwerp renovatie Willem Sluyterweg/Voshaarweg plaatsen op de website. Dit is inmiddels gepubliceerd. 
 • Onbekend is of er voor het paasvuur een omgevingsvergunning nodig is. Anne stelt deze vraag aan Jan Lubben;
 • Welkomstkaarten. In januari 2022 maken we een lijst met nieuwe bewoners en sturen een welkomstkaart;
 • Nieuw actiepunt kerstbomen:
  • Ronald regelt de kerstboom voor het Kulturhus;
  • Anne vraagt Jan Lubben of de gemeente een kerstboom plaatst op de parkeerplaats of dat de inwoners hier zelf voor moeten zorgen.

Sinterklaas

De intocht van de Sint in Haarlo is op 20 november en begint om 10.00 uur. Anne vraagt na welke muziekvereniging dit jaar de intocht begeleid. In verband met de coronamaatregelen wordt het een buitengebeuren zoals Wim Kossink van de Sinterklaasgroep Gelselaar voorstelt. Dinsdags 11 november houden we een spoedoverleg bij Prinsen over de intocht i.v.m. mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Dan regelen we ook presentjes en de andere dingen.

Statutenwijziging

Het bestuur van HB heeft besloten de statuten te wijzigen. Dit is nodig omdat er een wetswijziging is. Daarnaast willen we de statuten moderniseren, onze statuten zijn van 1981. Voor de statutenwijziging hebben we de hulp gevraagd van notaris Kraayenhof uit Borculo. Van de notaris hebben we een concept van de statuten ontvangen. Ronald en Jan hebben voorstellen gemaakt voor aanpassingen die we met de notaris gaan bespreken. 

We plannen de statutenwijziging voor de algemene vergadering in het voorjaar van 2022.  Een concept van de statuten moet minimaal 5 werkdagen voor de ledenvergadering gedeeld worden met de leden. Voor een geldige stemming dient 2/3 van de leden aanwezig te zijn en 2/3 van de aanwezige leden moet voor stemmen. Is niet 2/3 van de leden aanwezig dan kan het bestuur en volgende vergadering uitschrijven waarbij geen 2/3 van de leden aanwezig hoeft te zijn om een besluit te nemen. 

Voortgang Prinsenhof

Er heeft een voortgangsgesprek plaatsgevonden over Prinsenhof met de Gemeente, Leefbaarheid en Haarlo’s Belang. Bij het gesprek waren aanwezig Martijn van Ginkel (HB), Nick Lurving (gemeente Berkelland) en Emiel Kistemaker (werkgroep)

HB  en de werkgroep leefbaarheid zullen proberen duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken en aandringen op informeren van de Haarlose bevolking.

Inspraak Voshaaarweg/Sluyterweg door aanwonenden

De Voshaarweg en de Willem Sluyterweg worden gerenoveerd. De aanwonenden konden hun wensen kenbaar maken over de inrichting van de straten. De klacht van de aanwonenden is dat van hun inbreng weinig terug vinden is in het definitieve ontwerp. En ook is er geen terugkoppeling geweest over wat er met de ideeën is gedaan. Anne neemt deze klacht op en koppelt dit terug naar Jan Lubben.

Ons voorstel om de glasbakken te verplaatsen naar een plek bij het Kulturhus is positief ontvangen door de gemeente.  Er is met het bestuur van het Kulturhus overleg geweest.

Verslag kleine kernenoverleg energietransitie en herijking RODE

Naar aanleiding van de herijking van het RODE beleid, is er eind juli is vanuit een samenwerking tussen kleine kernen in de gemeente Berkelland een brief naar de gemeente gestuurd. In deze brief, wordt het statement gemaakt ten aanzien van de verdere invulling van de energietransitie in het buitengebied, het uitgangspunt is daarbij “Nee, tenzij.”. In de basis wordt gevraagd bij de verdere invulling van het energievraagstuk de belangen van inwoners voorop te stellen en niet die van investeerders op de energiemarkt. Tevens wordt de gemeente nadrukkelijk gevraagd het gesprek met de kleine kernen aan te gaan. Dit heeft er toe geleid, dat woensdag 12 oktober Haarlo’s Belang samen met belangenbehartigers van andere kleine kernen, heeft deelgenomen aan een gespreksavond met de ambtenaren, wethouders en raadsleden. De inzet van deze avond was om onze positie ten aanzien van het proces van de energietransitie nogmaals kenbaar te maken in een open gesprek.

HB neemt ook deel aan de bijeenkomsten over een aardgasvrij Berkelland. De tweede avond viel samen met de vergadering van HB. We worden op de hoogte gehouden.

Rondvraag

 • Mail van HB wordt tijdelijk overgezet van Anne naar Ronald;
 • De contributies zijn voor het grootste deel binnen, deze week zijn herinneringen verstuurd;
 • KONTAKT  is nu volledig digitaal, Vrouw Actief vraagt naar de mogelijkheid van een geprinte versie. Tineke en Anja zullen in een bericht uitleggen waarom KONTAKT digitaal is geworden en houden en kleine “enquête” hoe verder met KONTAKT.

Sluiting

Volgende officiële vergadering: dinsdag 23 november om 19.30 uur.
Extra vergadering: dinsdag 2 november om 20.00 uur. Spoedberaad over intocht Sinterklaas i.v.m. corona bij Prinsen. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.