Verslag bestuursvergadering 25 okt 2022

Aanwezig: Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk, Tineke Wantia

Opening

19.30 uur komst Jan Lubben

– Projecten 2023:
De gemeente heeft de bedragen van de lopende projecten (Groen, speeltuin De Pas en mini skatebaan) op een rij gezet. Harry ten Hagen stelt voor om ander materiaal te gebruiken. Jan Lubben koppelt terug aan Harry dat hij een voorstel moet doen voor alternatief en contact opneemt met de projectgroep De Pas. 

We zullen de subsidie moeten verdelen over de twee projecten: groenvoorziening(bloembakken) en speeltuin De Pas. Harry komt zowel met een voorstel voor de speeltuin als met een voorstel voor de groenvoorziening. Jan Lubben plant een afspraak in met Daniël ter Haar en projectgroep De Pas om dit te bespreken. 

Een skatebaan realiseren ziet de gemeente niet zitten. De kosten lopen namelijk hoog op. De onderdelen zijn erg duur. Jan Lubben wil met Rianne Beuting om tafel om te kijken waar de behoefte ligt van de kinderen. Harry ten Hagen gaat op korte termijn om tafel met school om ideeën te bespreken. 

– Prinsenhof: De gemeente en projectontwikkelaar zijn bij elkaar gekomen op locatie. Daar is gezamenlijk een plan bedacht. Er is positief gereageerd door de gemeente op dit plan. De enige hobbel is waterberging. Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren, plassen en overige waterbergingsgebieden. Als de projectontwikkelaar de waterberging weet op te lossen, kan de projectontwikkelaar een plan indienen en kan de procedure starten. 

– Antennemast: KPN heeft besloten nog niet te bouwen tot er een definitieve uitspraak is.
– Sluipverkeer: Er is een klacht ingediend tegen sluipverkeer Scholtenweg. Politie gaat niet handhaven. Geen mankracht voor. De gemeente heeft de buurt wel beloofd om metingen te gaan doen. Er zal ook een snelheidsmeter worden geplaatst. 

20.00 komst Marcel en Henk over Playcourt

Marcel Lankwarden en Henk Leever geven aan dat ze in de afrondende fase zitten van de Playcourt. Nog niet alles is geleverd. Het scheidingsnet ontbreekt bijvoorbeeld nog. Subsidie wordt pas uitbetaald als alle rekeningen zijn betaald. Maar omdat ze nog niet alles hebben ontvangen, betalen ze het laatste termijn ook niet. Daardoor kan het zijn dat de terugbetaling van de voor-financiering door het Haarlo’s Belang misschien vertraagd kan worden. 

Het veld is nog niet bruikbaar. Wanneer het veld gebruikt kan worden maken Henk en Marcel dit kenbaar aan het dorp. Ze denken om volgend jaar mei(2023) een grootse opening te organiseren. Misschien wel met een leuk toernooitje erbij. 

Een van de voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie voor het Playcourt is het onderzoeken van een mogelijke omnivereniging. Met tennis en voetbal zijn hier de gesprekken al over gaande. Ook zullen de overige sportverenigingen benaderd worden om de eventuele opties voor een omnivereniging te bespreken.

Opening vergadering

Notulen

Notulen vorige vergadering is akkoord.

Ingekomen stukken

Kleine kernen overleg 13 februari 2023
We hebben een mail ontvangen van de Kleine Kernen met de vraag of we agendapunten hebben voor de vergadering begin volgend jaar. Onze punten:

 • Stand van zaken Noordtak 
 • Uitbreiding N18
 • Wij zijn voorstander dat buurtschappen worden betrokken bij de vergaderingen van Kleine Kernen. 
 • Sluipverkeer 

Anne stuurt een mail met de bovenstaande punten naar de contactpersoon van de Kleine Kernen. 

Actiepuntenlijst

 • Ronald neemt contact op met Geesterens Belang (Jolanda) voor de kerstboom.
 • Jan heeft nog geen reactie ontvangen op groot onderhoud Kerkenpad van Jan Lubben.
 • Vanessa gaat met projectgroep De Pas aanvraag doen voor subsidie Brandkaste.
 • Vanessa plaatst oproep nieuw bestuurslid op de website.

Sinterklaas intocht

19 november komt De Sint aan in Haarlo. Vanessa plaatst hierover een berichtje op de website en Facebook. Ronald benadert Henny Stokkers, Henk Pardijs en Bertie ten Bras of zij weer willen helpen als vrijwilliger. Tineke bestelt zakjes pepernoten en mandarijnen om uit te delen. Tineke heeft ook contact gehad met Henk Timmerije, hij wil dit jaar ook weer met de Gator(buggy) rijden. Op vrijdagavond om 21.30 uur zullen we de gymzaal versieren. Muziekvereniging Accoord en De Eendracht gaan samen de Sint begeleiden. Ronald benadert Accoord. Tineke regelt versiering.

Vluchtelingenopvang

 • De fietsenactie is goed verlopen. 
 • We hadden contact met een vrijwilligers coördinator voor Burgers Inn, maar die is gestopt. Door onderbezetting is er weinig georganiseerd. Er is inmiddels een nieuwe vrijwilligers coördinator Roxanne van der Fluit. Wegens het aftreden van bestuurslid Jan wordt Anne Prinsen contactpersoon. 

Rondvraag/ Mededelingen

 • Volgende vergadering nieuwe datum prikken voor bestuursuitje.
 • Bericht van Henny Grooters: alle contributies zijn betaald!

Sluiting

Volgende vergadering dinsdag 22 november 19.30 uur in het Kulturhus. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.