Verslag bezoek college van B&W op 10 november 2016

Aanwezig van B&W: Joost van Oostrum ( burgemeester ), Marijke van Haaren, Patricia Hoytink, Joke Pot en Han Boer ( allen wethouder ) en Jan Lubben ( contactpersoon voor Haarlo )

Aanwezig van Haarlo’s Belang : Bertie ten Bras ( voorzitter ), Gerrit Grooters, Henk Prinsen, Peter Visser, Pieter Zieverink, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia en Marianne Hulzink ( notuliste )

Afwezig met kennisgeving : Annie Ligtenbarg

Opening

Bertie opent de vergadering en heet het college van B&W welkom. Hij zegt dat hij vanavond de vergadering voor zal zitten, maar niet de voorzitter is van Haarlo’s Belang. Er wordt begonnen met een voorstelrondje door het college en daarna stellen de bestuursleden van Haarlo’s Belang zich voor.

Agendapunten

Door het bestuur van Haarlo’s Belang zijn punten ingediend. Jan Lubben heeft hier een memo van gemaakt. Het voorstel is om deze punten te bespreken in het komende uur. Na dit uur zullen belangstellenden uit Haarlo aanschuiven. De vergadering gaat hiermee akkoord.

1. Leefbaarheid ( betaalbare woningen koop en huur, concept krimpgemeente jaagt jeugd weg )

Patricia zegt dat er vier woningcontingenten voor Haarlo zijn tot 2025. Deze zijn bestemd voor de wijk “De Pas”, maar als er elders in Haarlo belangstelling is, dan kan hiermee geschoven worden. De contingenten zijn afgestemd op het inwoneraantal van het dorp. Er zijn zestig contingenten voor alle zeven kleine kernen van de gemeente Berkelland tot 2025. Dit aantal staat vast, binnen de kernen kan geschoven worden. Voor starterswoningen is er een lening beschikbaar vanuit de gemeente.

2. Problematiek ’t Zunneke, basisschool en ’t Kulturhus door afname bevolking

Opgemerkt wordt dat het nieuwe bestuur van ’t Zunneke enthousiast is. De basisschool in Haarlo blijft voorlopig nog wel bestaan. Stichting Openoa beslist welke scholen open blijven. Hier heeft het college niets over te zeggen.

Joke is bezig met een rondje langs de kulturhuse in de gemeente. Ze moet nog twee bezoeken afleggen. Afgelopen voorjaar is ze in Haarlo geweest. Als ze alle kulturhuse heeft bezocht, volgt een evaluatie. Zij merkt al wel op dat het groot onderhoud voor de kulturhuse een speerpunt is.

3. Groenonderhoud en onderhoud begraafplaats

Henk heeft contact gehad met Peter Busschers van de gemeente over het onderhoud op het oude gedeelte van de begraafplaats. In Gelselaar heeft het ook jaren geduurd voordat het onderhoud door vrijwilligers functioneert zoals het momenteel gaat.

Als het reguliere groenonderhoud niet voldoet aan de verwachting, dan kan iedere burger hier melding van doen. Jan Lubben heeft een boekje voor de normen die gelden voor het groenonderhoud. In overleg is veel mogelijk tussen de burgers en de gemeente qua onderhoud.

4. Opknapbeurt speelveldje ( Wolinkweg, Willem Sluyterweg

Patricia heeft burgerinitiatieven in haar portefeuille. Voor een initiatief is maximaal € 5000 beschikbaar. Jan Lubben houdt ons op de hoogte voor wat betreft burgerinitiatief. Het braakliggend speelveldje op de Pas wordt geëgaliseerd en ingezaaid.

5. Herinrichting kom Haarlo ( het verloop hiervan, de communicatie en de nazorg

De oplevering staat nog dit jaar gepland. Joke wil een keer alle punten met het bestuur van Haarlo’s Belang bespreken. De verbeterpunten die Haarlo’s Belang ingediend heeft, zijn in behandeling bij Dick Esselink.

Vanuit de Haarlose bevolking schuiven de volgende personen aan:

Gerrit Maatman, Gerard Grooters, Henk Pardijs, Jannie Nijhuis, Jan Dinkelman, Henk Leever, Erik Hulshof, Marieke Hulshof, Johan Holdijk, Hetty Reinten, Jan Florijn, Ans Lappenschaar, Ellis Harkink, Elsbeth Lankwarden, de heer Van Veen en Luud van Eck.

Bertie heet de belangstellende namens Haarlo’s Belang welkom. Het college doet nogmaals een kort voorstelrondje. Daarna stelt Bertie voor om met de vragen te beginnen die door de mensen uit Haarlo ingediend zijn.

Gerard Grooters, aanwezig, heeft vragen over de Voshaarweg en Willem Sluyterweg

De Voshaarweg en de Willem Sluyterweg liggen er beroerd bij na de herinrichting en er ligt een oliespoor op de Voshaarweg.

Volgens Gerard heeft de gemeente een vergoeding gehad voor het verwijderen van het oliespoor, maar het ligt er nog. ( de olie op de weg wordt binnenkort verwijderd )

De Voshaarweg en de Willem Sluyterweg worden meegenomen in het nazorg traject van de herinrichting.

Rene Huethorst, niet aanwezig, vraag over mobiele bereikbaarheid

De mobiele bereikbaarheid in Haarlo is slecht. De telecomproviders zijn verantwoordelijk voor de bereikbaarheid. Er staan drie zendmasten op de nominatie voor plaatsing in het buitengebied van Berkelland. Voor de plaatsing van zendmasten is een goed beleid en helderheid nodig. Het geheel is een langzaam proces. Het bestuur van Haarlo’s Belang heeft ook regelmatig contact met de providers. Er is een aanvraag binnen.

Erik Olthof en Margot Bossenbroek, niet aanwezig, verkeerssituatie Haarloseweg, Haarlosesteeg en de Scholtenweg

Er zijn verbodsborden geplaatst voor het vrachtverkeer. De aanwonenden hebben het beste beeld van de verkeersbewegingen. Hierover zijn ze al in gesprek geweest met Joke Pot, maar zij heeft nadien niets meer gehoord over de afspraken die tijdens dit gesprek zijn gemaakt. Het vrachtverkeer in het dorp zelf met name in de buurt van de school is ook een punt van zorg voor de vergadering. Het heeft de aandacht van de gemeente.

Overige punten

1. Aanleg N18

De tijdelijke omleidingsroutes tijdens de aanleg zijn nog niet bekend. Deze worden besproken met Haarlo’s Belang. De toekomst van de bestaande wegen als de N18 er ligt is ook nog niet duidelijk.

De Groenloseweg- Deventer Kunstweg wil graag ontsluiting houden met industrieterrein De Laarberg. Hierover zijn gesprekken met de gemeentes Oost Gelre en Winterswijk.

De N822 ( Eibergen-Borculo ) wordt 60 km weg.

2. Herinrichting kom Haarlo

De parkeerplaatsen aan de Eibergseweg zijn te smal, de snelheid is te hoog, de chicanen en de bloembakken zijn niet goed zichtbaar en liggen verkeerd. De urgentie is groot. Al deze punten worden meegenomen in de evaluatie en de oplevering van de herinrichting.

3. Bezorgdheid hoe de gemeentes omgaan met de kleine kernen

Henk Leever spreekt zijn bezorgdheid uit. Hij pleit ervoor om gemeentes te laten kijken naar wat het oplevert voor de leefbaarheid van de kleine kernen en niet naar wat het kost. Patricia merkt op dat de gemeente op een bredere manier naar de samenleving kijkt en dat alles bespreekbaar is. Han merkt nogmaals op de scholen in de kleine kernen de komende jaren open blijven en dat de gemeente niet bepaalt welke scholen dichtgaan. Elke kleine kern moet een eigen dorpsvisie hebben en kan andere dingen belangrijk vinden dan de overige kleine kernen.

4. Glasvezel buitengebied

Han zegt dat voor de Kerst 2016 begonnen wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied en dat in maart 2017 de eerste aansluitingen klaar zijn. De 4% maatwerkadressen hebben een brief van CIF gehad. De verkeersbelemmerende maatregelen tijdens de aanleg vallen mee.

5.Burgers en plan de Mölle

Burgers is particulier eigendom, maar is volgens enkele aanwezigen verkocht. Voor plan de Mölle zijn tien belangstellenden. Er mogen drie woningen gebouwd worden. Hier is een bouwbedrijf mee bezig.

Bertie bedankt het college en de belangstellenden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De burgemeester bedankt alle aanwezigen namens het college van B&W.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.