Kernpunten verslag bestuursvergadering 28 november 2016

Bertie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Jan Lubben. Bertie geeft Jan het woord voor het eerste agendapunt.

Verslag collegebezoek 10 november 2016

Het bezoek van het college aan Haarlo is door zowel het college als Haarlo’s Belang positief ervaren. Jan loopt alle bespreekpunten van die avond door en geeft de huidige stand van zaken.

 • De leefbaarheid in Haarlo: dit blijft actueel.
 • Voor wat betreft ’t Zunneke zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.
 • Begraafplaats: Henk en Jannie Nijhuis hebben samen met Joke Pot de situatie op de begraafplaats bekeken. Er zijn veel afhangende takken. Henk stelt een brief op voor de te werven vrijwilligers en deze komt volgend jaar in Kontakt.
 • Herinrichting kom Haarlo: De oplevering met de aannemer is geweest. De bespreekpunten met Haarlo’s Belang volgen nog. Er is budget voor het herstellen van de mankementen en de nazorg. Het opknappen van de wegen rondom Haarlo wordt ook meegenomen in de nazorg. De informatievoorziening naar de omwonenden en Haarlo’s Belang voor het opknappen van de Bussinkdijk-Avinkweg is slecht verlopen. We zijn te laat geïnformeerd.
  Er komt een telling van het aantal vrachtauto’s die gebruik maken van de Haarlosesteeg-Haarloseweg en de Wolinkweg. Het verbod van vrachtauto’s kan overlegd worden met Dick Esselink en Robert Borggreve. De kruising bij HCR Prinsen wordt aangepast.
 • Openbare verlichting: De lantaarnpaal nabij Wolinkweg 1 is beschadigd. Aan de Scholtenweg brandt de 1e lantaarn aan de linkerkant niet. Er is een lichtmast aan de Borculoseweg beschadigd. Op de hoek De Pas-Borculoseweg staat nog een “oude” lichtmast. De lichtmast op de kruising Wolinkweg-Groenloseweg is stuk. Henk noteert de nummers en mailt deze naar Jan.
 • Het oliespoor op de Voshaarweg ligt er nog. Jan kaart dit aan. Het opknappen van de Willem Sluyterweg wordt meegenomen tijdens de nazorg. De parkeerplaatsen aan de Eibergseweg-Borculoseweg voldoen aan de wettelijke normen.
 • De voorbereiding voor de vergunningaanvraag voor de mobiele bereikbaarheid is bezig. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, horen we dit van Jan.
 • Omleidingsroutes tijdens de aanleg van de nieuwe N18: We worden hiervan zoveel mogelijk op de hoogte gehouden, maar Rijkswaterstaat is hier verantwoordelijk voor. Jan houdt de afsluiting van de Stokkersweg in de gaten voor wat betreft de omleidingsroutes.
 • Plan de Mölle is in voorbereiding.
 • De bouwactiviteiten die momenteel gaande zijn bij Burgers vallen allemaal binnen de vergunningaanvraag.
 • De verlichting aan de Wolinkweg nabij ’t Kulturhus wordt ook een bespreekpunt tijdens de oplevering.

Jan brengt nogmaals het burgerinitiatief onder de aandacht van Haarlo’s Belang. Patricia Hoytink heeft dit ook al aangekaart tijdens het collegebezoek. Jan noemt de sociale cohesie tussen oud en jong en de schoolgaande kinderen. Er is maximaal € 5000 beschikbaar per project vanuit de gemeente. We moeten dan een plan indienen, waar we ook eigen initiatief getoond hebben. Voor het geld dat we dan tekort komen, kunnen we een beroep doen op de gemeente.

Jan wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering.

Kleine kernenoverleg Geesteren 12-01-2017
Het kleine kernenoverleg is op donderdag 12 januari 2017 in Geesteren. Bertie en Pieter gaan hier naar toe. Er is nog de mogelijkheid om agendapunten in te dienen.

Pilot Mobiel Gedeeld 30 november 2016
Henk en Annie gaan hier naar toe.

Voortgang speelveldje
We zijn in afwachting van de offerte die de gemeente ons aanbiedt. Bertie heeft contact gehad met iemand die speeltoestellen levert. Gerrit en hijzelf hebben woensdag 30 november overleg met deze persoon.

Eindejaarsattentie vrijwilligers
Henk en Annie zijn hier mee bezig. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers die een attentie krijgen van Haarlo’s Belang.

Keuvel’n bie ne Kerstfair
Keuvel’n bie ne Kerstfair wordt dit jaar gehouden op zondag 11 december. Zaterdag 10 december kan de kerstboom buiten opgetuigd worden. Hiervoor melden zich: Gerrit (en zoon Erwin?), Henk, Annie en Pieter.

Oplevering herinrichting kom Haarlo
Bertie is vorige week door Jan Lubben gebeld. Het gesprek en het rondje door Haarlo met betrekking tot de herinrichting met een afvaardiging van het bestuur van Haarlo’s Belang, Dick Esselink en Robert Borggreve van de gemeente kan plaatvinden in week 50. Marianne mailt de volgende data door aan Jan Lubben: dinsdag 6 december, woensdag 7 december, donderdag 8 december en vrijdag 9 december, telkens vanaf 15:00 uur ’s middags.

Kiezen nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris
Peter wordt benoemd als nieuwe secretaris tijdens de jaarvergadering van 2017. Hij geeft aan dat hij achtervang wil voor het beheren van de website.

Verdeling werkzaamheden bestuur
Het jaarlijkse paasvuur wordt geregeld door Bertie en Henk. Henk en Annie verzorgen de eindejaarsattenties. Gerrit is aanspreekpunt voor de AED die bij HCR Prinsen in de schuur hangt. Dit wordt overgenomen door Bertie. Als het nieuwe dagelijks bestuur bekend is, moet dit aangepast worden bij de Kamer van Koophandel. Gerrit heeft nog twee dozen met archiefmateriaal van Haarlo’s Belang thuis liggen.

Rondvraag
Henk vraagt of de verkeersregelaars tijdens de sinterklaasintocht officieel moeten worden door het volgen van een online cursus. De vergadering vindt van wel. Dit in verband met de aansprakelijkheid mocht er wat gebeuren.

Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 16 januari 2017 om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen. Bertie bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.