Kernpunten verslag bestuursvergadering 16 januari 2017

Aanwezig:  Peter Visser, Pieter Zieverink, Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Henk Prinsen, Gerrit Grooters, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia en Marianne Hulzink

Afwezig met kennisgeving van de gemeente Berkelland:  Jan Lubben

Opening

Bertie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het is een nieuw jaar met nieuwe kansen. Hij verwacht dat het wederom een druk jaar voor Haarlo’s Belang zal worden. Jan Lubben heeft zich afgemeld voor de vergadering en zal morgen contact opnemen met Marianne over de besproken punten die voor hem van belang zijn.

Verslag van 28 november 2016

Het oliespoor op de Voshaarweg is behandeld maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De olie is in de klinkers getrokken en is niet te verwijderen. Dit wordt nogmaals aangekaart bij Jan Lubben en er wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen.  Verder wordt het verslag goedgekeurd.

Datum jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op maandag 24 april 2017 om 20:00 uur bij HCR Prinsen. In het tweede deel  van de avond zullen 2 mensen van de Gemeente Berkelland uitleg geven over de nieuwe N18.

Agendapunten jaarlijkse ledenvergadering

De voorlopige agenda wordt toegevoegd.

Verkeerssituatie nabij crematorium

Jan heeft hierover navraag bij de gemeente gedaan. De toekomst van de N822 ( Borculoseweg-Batendijk ) is onduidelijk. Als deze weg overgenomen wordt door de provincie, dan wordt er geen onderhoud meer gepleegd door de gemeente. Jan houdt contact met de gemeente over de verkeerssituatie. Mocht het contact niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt voor de bestuurlijke aanpak gekozen.

Paasvuur 2017

Het paasvuur wordt dit jaar ontstoken op Eerste Paasdag zondag 16 april 2017. De buurten die dit jaar het paasvuur verzorgen zijn: De Pas, Kuipersdijk en Garversdijk. Bertie regelt de aanvraag van de vergunning en het overleg met de buurten. Pieter gaat Bertus Lappenschaar vragen om zijn grond te mogen gebruiken.  Jan neemt contact op met de wijkagent om te vragen hoe het zit met de verkeersregelaars. Henk zorgt dat er muziek aanwezig is die avond.

De brengdagen voor het hout zijn: zaterdag 25 maart, zaterdag 1 april en zaterdag 8 april van 10:00 uur tot 14:00 uur.

Oplevering kom Haarlo

Het meeste is gerealiseerd. Vanuit de vergadering komt de vraag of het richeltje in de Borculoseweg waar het asfalt overgaat in klinkers, binnenkomst bebouwde kom, er nog zit. Hier wordt de volgende vergadering op terug gekomen.

Er staan geen rood-witte paaltjes als je Haarlo binnenkomt vanaf de Scholtenweg en de Wolinkweg. De vergadering vindt dit wel wenselijk. Marianne overlegt dit met Jan Lubben.

Voortgang speelveldje

Liander gaat in de loop van 2017 het gashuisje renoveren. Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Bertie en Peter gaan een opzet maken om via een burgerinitiatief financiële ondersteuning van de gemeente te verkrijgen.

Mobiel gedeeld

Henk en Annie zijn naar een avond van mobiel gedeeld in Zieuwent geweest. De pilot loopt niet geweldig maar is voor twee jaar aangegaan en die zijn nog niet voorbij. Henk gaat bij de ouderensoos in Haarlo mobiel gedeeld promoten.

Kleine kernen overleg

Pieter en Bertie zijn hier naar toe geweest. Alle kernen geven dezelfde knelpunten aan. Er komt een gezamenlijke facebook pagina voor de kleine kernen in Berkelland. Dit is een project voor -1- jaar en wordt door Wouter Swam opgezet. In Rekken is een iPad, tabletcursus voor ouderen geweest. Is dit ook iets voor Haarlo ? De dorpsvisie van Haarlo is verouderd. Voorgesteld wordt om alle verenigingen in Haarlo hierin te betrekken en een avond te organiseren. Hierop wordt de volgende vergadering terug gekomen.

Thema-avond afval(beleid) Berkelland ( 17/1 )

Deze avond is morgen. Vanuit Haarlo’s Belang gaat hier niemand naar toe.

Uitnodiging streekforum over ondernemerschap en leefbaarheid in Kleine Kernen ( 26 / 1 )

Annie gaat hier naar toe.

Stichting financieel sterk

Het secretariaat en de webmaster hebben een mail ontvangen voor plaatsing van een artikel op de website over preventieve schuldhulpverlening. Omdat dit een commercieel initiatief is, werkt Haarlo’s Belang hier niet aan mee. Peter stuurt de mail door naar Annie voor een andere site waarop dit artikel wel geplaatst kan worden.

Datum volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 20 februari 2017 om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen. Marianne stuurt Jan Lubben ook een uitnodiging.

Rondvraag

Gerrit heeft een uitdraai van de Kamer van Koophandel. De namen en bestuursfuncties moeten aangepast worden.

Jan te Luggenhorst: er is een initiatief om aan het niet verharde gedeelte van de Braakmansdijk een fietspad te maken. Misschien kan Haarlo’s Belang hierin iets betekenen. Wordt vervolgd.

De heer B.J. Heinneman van de gemeente Berkelland wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering om te komen praten over de nieuwe N18.

Henk zegt dat de AED-herhalingscursus via sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoed wordt. Dit wordt voor het jaar 2017 verder uitgezocht.

Bertie bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.