Kernpunten verslag bestuursvergadering 3 april 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Gerrit Grooters, Jan te Luggenhorst, Pieter Zieverink, Henk Prinsen, Peter Visser en Marianne Hulzink
Afwezig met kennisgeving: Tineke Wantia

Opening

Bertie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tijdens deze vergadering is Jan Lubben niet aanwezig. De actiepunten voor Jan Lubben worden door Marianne aan hem doorgegeven.

Notulen 27 februari

Gerrit heeft geen mail ontvangen voor wat betreft de AED-herhalingen, maar hij heeft een schrijven gemaild naar alle AED-cursisten met daarin de inloggegevens voor de aanmelding bij Hartveilig Wonen.

Ingekomen berichten

Bertie is tijdens de bijeenkomst van de zendmast aangesproken door een bewoonster van de Willem Sluyterweg. Zij vond dat de rozenbottels aan deze weg wel onderhoud kunnen gebruiken. Marianne gaat dit doorgeven aan Jan Lubben.

Gerrie Roest komt binnen. Zij zegt dat koor Timeless op zondagmiddag 25 juni een uitvoering in ’t Kulturhus heeft. Deze zondag is ook de midzomerwandeltocht van Haarlo’s Belang. Misschien kunnen deze activiteiten gecombineerd worden. De vergadering staat hier positief tegenover. Gerrie en Bertie gaan de bekendmaking hiervan verder uitwerken.

Bas Scholte in’t Hof ( bewoner van De Pas ) heeft een opzetje gemaakt met onder andere speeltoestellen, een glijbaan en een volleybalveld voor het braakliggend stuk aan De Pas. Tijdens het collegebezoek van 10 november is besproken dat dit gedeelte alleen geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid zou worden door de gemeente. Al het overige moet op eigen initiatief van de bewoners gebeuren. Onze prioriteit heeft het speelveldje aan de Willem Sluyterweg.

Speelveldje

Pieter, Gerrit en Bertie hebben overleg gehad met Harry ten Hagen van de gemeente Berkelland. Alle toestellen zijn inmiddels weggehaald en de gemeente heeft het geheel geëgaliseerd. Er zijn mogelijkheden voor een glijbaan en een picknickbank. Omwonenden hebben aangegeven dat ze vrezen voor overlast van hangjongeren tijdens de nachtelijke uren. Een alternatief zou zijn om de blokhut naast de jeu de boules baan bij ’t Kulturhus te plaatsen. Ook zou gekozen kunnen worden voor een hokje zonder overkapping. De vergadering stelt voor om eerst het antwoord op het burgerinitiatief af te wachten en daarna het geheel verder te bespreken.

Zendmast

De informatiebijeenkomst op 27 maart voor de zendmast was duidelijk. De opkomst was redelijk. Als alternatieve locatie is een plek nabij camping Veldzicht. Met de eigenaar moet nog gesproken worden. Haarlo’s Belang vindt een goede mobiele dekking het belangrijkst. Zij neemt geen voorkeurspositie in.

Overleg Joke Pot

De vergadering heeft het liefst een datum in oktober voor het overleg. Marianne geeft aan Jan Lubben als data door: 4, 11, 12, 18 en 19 oktober.

Paasvuur

Er is al redelijk wat hout gebracht voor het paasvuur. Pieter en Henk hebben bedrading gemaakt. Aanstaande zaterdag om 14:00 uur komt een kraan om het hout op te stapelen. Jan en Bertie zijn op zondag 16 april om 20:00 uur aanwezig om het verkeer te regelen. De hesjes zijn aanwezig. Henk maakt een bordje: Ingang Paasvuur, de ingang komt aan de Holtmaatsdijk (zandpad)

Jaarvergadering

Marianne mailt de uitnodiging voor de jaarvergadering aan de overige bestuursleden. Jan doet bericht aan de medewerkers van de gemeente Berkelland die uitleg komen geven over de nieuwe N18.

Verdeling werkzaamheden bestuur

Peter wil achtervang voor de website. Gerrit past het schema voor ommetje Haarlo aan en denkt na over de overdracht van de AED-werkzaamheden. Iedereen maakt een lijstje van de werkzaamheden die verdeeld moeten worden en hierop wordt de volgende vergadering terug gekomen.

Overdracht secretariaat

Marianne geeft Peter een dvd waar alle administratie van Haarlo’s Belang op staat.

Rondvraag

Peter vraagt of de routes van de wandeltocht weer als GPX-bestanden kunnen worden aangeboden. Marianne mailt de lange route door naar Gerrit. Hij gaat de splitsingen maken en daarna zet Peter ze op de website.

Henk vraagt hoe het zit met de vergoeding door de aanvullende ziektekostenverzekering voor de kosten gemaakt door cursisten tijdens de herhalingsles reanimatie. Annie en hijzelf maken een brief  met een algemene informatie voor de cursisten voor wat betreft de vergoeding. Hierop wordt de volgende vergadering teruggekomen.

Als je vanaf Borculo Haarlo binnen komt rijden is de verkeerssituatie op de Borculoseweg nog niet optimaal. De klinkers zijn gekanteld. Marianne geeft dit door aan Jan Lubben.

Pieter vraagt nogmaals hoe het zit met bomenkap van de ruilverkavelingsbomen aan de Kanaalweg. Ook dit geeft Marianne door aan Jan Lubben.

Jan Lubben heeft in een gesprek met Bertie de toekomst van de kulturhuse in de gemeente Berkelland ter sprake gebracht. Deze kan eventueel meegenomen worden in het nieuwe dorpsvisieplan.

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 22 mei om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen.

Bertie bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.