Kernpunten verslag bestuursvergadering 27 februari 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Gerrit Grooters, Jan te Luggenhorst en Marianne Hulzink
Aanwezig namens de gemeente Berkelland: Jan Lubben
Afwezig met kennisgeving: Henk Prinsen, Pieter Zieverink en Peter Visser
Afwezig zonder kennisgeving: Tineke Wantia

Opening

Bertie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft allereerst het woord aan Jan Lubben. Jan heeft namens Haarlo’s Belang een burgerinitiatief ontvangen van Bertie. Het betreft het plaatsen van een blokhut op het speelveldje. Hiervoor is een bouwvergunning nodig. Jan Lubben gaat voor de realisatie van dit initiatief in gesprek met Patricia Hoytink. Hij heeft de verwachting dat het initiatief haalbaar is. De aanvraag voor de bouwvergunning moet Haarlo’s Belang doen. Jan Lubben wil hiermee helpen. Ook moet het bedrag in de brief aangepast worden omdat er meer kosten zijn. Er komt geen elektriciteit in de blokhut. Voor Jan Lubben zijn er geen bespreekpunten meer. Hij wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering.

Notulen 16 januari 2017

Gerrit heeft de mail die hij ontvangen had over de AED’s doorgestuurd. De bestuurswijzigingen voor de Kamer van Koophandel zijn gerealiseerd. Verder wordt het verslag goedgekeurd en het kernpuntenverslag is ook al klaar.

Toegevoegde agendapunten

Als agendapunten worden toegevoegd; ( ingebracht door Jan te Luggenhorst )

11. Fietsoversteekplaats N 822, 12. Bijeenkomst streekforum 12 januari 2017, 13. Leefbaarheidsalliantie 9 februari en 14. Dorpsvisie, Hart van Haarlo.

Evaluatie collegebezoek 10 november 2016

Haarlo’s Belang heeft een mail gehad van Jan Lubben met een aantal vragen hoe wij het collegebezoek van 10 november 2016 hebben ervaren. De vragen worden gezamenlijk besproken en Marianne mailt het verslagje door naar Jan Lubben.

Voorbereiding

Het ophalen van de agendapunten is goed verlopen. Vanuit de Haarlose bevolking zijn drie agendapunten  ingediend. Haarlo’s Belang heeft de bekendmaking gedaan via het plaatselijk nieuwsmedium ( Kontakt ), de eigen website en de eigen facebookpagina. De agendapunten zijn ruim van tevoren en voldoende besproken en goed teruggekoppeld. De algemene bekendmaking via facebook en Berkelbericht was duidelijk en op tijd.

Het bezoek

Het voltallige college was aanwezig in Haarlo. Alle ingebrachte agendapunten zijn aan de orde gekomen in het korte tijdsbestek. Alle punten zijn serieus opgepakt en afgehandeld. De inwoners werden aan het woord gelaten en konden hun zegje doen. Alle vragen werden serieus behandeld.

Nazorg

Alle actiepunten, behalve het oliespoor op de Voshaarweg, zijn voldoende afgehandeld.

Algemene indruk

De algemene indruk is door het bestuur van Haarlo’s Belang als positief ervaren. Het is voor herhaling vatbaar. De contactpersoon voor Haarlo bij de gemeente Berkelland, de heer Jan Lubben, heeft alles uitstekend gecoördineerd.

Voortgang speelveldje

De offerte voor het afvoeren van het aanwezige teer in het speelveldje ligt nog bij de gemeente. De omheining wordt aangepast en er komt een ballenvanger aan de kant van de Wolinkweg. Er komt een speeltoestel, een volleybalveld en er is een burgerinitiatief ingediend voor een blokhut. ( zie agendapunt 1 )

Verdeling werkzaamheden bestuur en overdracht secretariaat

De secretariaatswerkzaamheden worden door Marianne overgedragen aan Peter.

Zendmast

Zoals het er nu uitziet komt de zendmast nabij de parkeerplaats van het voetbalveld aan de Overbekkingsweg. Het geheel is gaande. Er komt een informatieavond bij HCR Prinsen voor de Haarlose bevolking .

Voortgang paasvuur

Bertie heeft een gesprek gehad met de organiserende buurten. De buurt Kuipersdijk regelt op 25 maart de brengdag voor het hout, De Garversdijk doet dit op 1 april en De Pas op 8 april. Bertus Lappenschaar heeft zijn grond wederom beschikbaar gesteld. De vergunning is binnen. De kraan moet nog geregeld worden. Jan heeft contact gehad met de wijkagent, de heer Gert-Jan Sloots over de verkeersregelaars. Omdat het op particulier terrein is, zijn deze niet nodig. Voor de veiligheid gaan Jan en Bertie toch het verkeer regelen op zondag 16 april vanaf 19:45 uur. Bertie vraagt Pieter of hij waarschuwingsborden heeft die geplaatst kunnen worden.

Jaarvergadering

Marianne zorgt er via de folderverspreiders voor dat alle inwoners van Haarlo een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Gastsprekers van de gemeente Berkelland komen vertellen over de nieuwe ontwikkelingen over de N18.

Houtdorp Haarlo

De geldelijke bijdrage voor houtdorp Haarlo vanuit Haarlo’s Belang is gelijk aan vorig jaar.

Midzomerwandeltocht

Marianne heeft de routes voor de midzomerwandeltocht 2017 uitgezet. De tocht wordt dit jaar gehouden op zondag 25 juni. De afstanden zijn: 22,5 kilometer, 15 kilometer en 10,5 kilometer. Marianne mailt de routes door aan de overige bestuursleden en volgende vergadering worden de routes uitgebreider besproken.

Fietsoversteekplaats N822

Jan heeft contact gehad met Jan Heinemann van de gemeente over de fietsoversteek aan de N822 ter hoogte van de Groenloseweg. De heer Heinemann gaat eerst in overleg met de provincie en mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan volgt op bestuurlijk niveau verder overleg.

Bijeenkomst streekforum 12 januari 2017

Annie, Bertie en Jan zijn hier naartoe geweest. Het was voornamelijk een bedrijfsmatige bijeenkomst. Ze zijn niet veel wijzer geworden.

Leefbaarheidsalliantie 9 februari 2017

Jan is hier naartoe geweest. De leefbaarheidsalliantie is een initiatief van de provincie. Er is advies en geld beschikbaar vanuit de provincie eventueel in samenwerking met de gemeente.

Dorpsvisie, Hart van Haarlo

Jan gaat op papier zetten wat gerealiseerd is en wat niet uit de vorige dorpsvisie die gold tot het jaar 2015. Vanuit de vergadering komt het voorstel om alle verenigingen binnen Haarlo uit te nodigen voor een brainstormsessie voor de nieuwe dorpsvisie. Hierop wordt de volgende vergadering teruggekomen.

Rondvraag

Volgens Gerrit zit er iets beweging in de realisatie van glasvezel in het buitengebied. Vlak voor de jaarvergadering wordt contact gezocht met Ellen Dijkman, zodat tijdens de jaarvergadering de actuele gang van zaken kan worden doorgenomen.

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 3 april om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen.

Bertie bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.