Kernpunten verslag bestuursvergadering 22 mei 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, en Peter Visser
Aanwezig namens de gemeente Berkelland: Jan Lubben
Afwezig met kennisgeving: Tineke Wantia en Pieter Zieverink

Voorafgaand aan de vergadering wordt op passende wijze afscheid genomen van oud-bestuursleden Marianne Hulzink en Gerrit Grooters. Zij ontvangen een pen met inscriptie en een bos bloemen. Daarnaast worden zij door de voorzitter bedankt voor hun jarenlange inzet voor Haarlo’s Belang.

Opening

Bertie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jan Lubben geeft aan dat het burgerinitiatief voor de blokhut op pauze staat en dat het wellicht een goed idee is om op basis van nieuwe inzichten een aangepast initiatief in te dienen. We zouden een combinatie kunnen maken t.b.v. meerdere lokaties. Dit punt komt later op de vergadering ook nog aan bod.

Wat betreft de zendmast loopt het onderzoek naar alternatieve lokaties nog. Een aantal bewoners heeft de gemeente een brief gestuurd om te wijzen op de risico’s voor de volksgezondheid.

Henk Prinsen vertelt dat er afgelopen zaterdag een begin is gemaakt met het onderhoud van de begraafplaats. Er was een enthousiaste groep mensen aanwezig. Positief. Het betreft hier weliswaar een persoonlijk initiatief maar Haarlo’s Belang staat er volledig achter.

Jan Lubben meldt nog dat de lantaarnpalen ter hoogte van ’t Stieltjen nog op de rol staan.

N.a.v. een pilot in Beltrum m.b.t. de woningbehoefte komt er nog een uitnodiging voor een bijeenkomst voor de kleine kernen wat betreft inventarisatie van de woningbehoefte. Er is een directe relatie met de dorpshuizen en de demografische ontwikkelingen.

Het plan “De Mölle” vordert gestaag. In principe verlangt de gemeente voldoende intentieovereenkomsten om het plan door te laten gaan.

Notulen 3 april 2017

De notulen waren reeds geaccordeerd en een verslag is gepubliceerd.

Ingekomen stukken

Er komen vrij veel berichten binnen via de mailbox. Het betreft allerhande berichtgeving waarbij het ondoenlijk is om die stuk voor stuk te behandelen. Besloten wordt dat bestuursleden op eigen initiatief handelen als zich iets voordoet wat ons mogelijk raakt. Behandelde ingekomen stukken:

Zomer in Gelderland

Betreft een tv-opname dat op 15 augustus plaatsvindt bij Prinsen. Er zijn zo’n 20 mensen voor benaderd; het neemt de gehele dag in beslag; gaat om promoten van Haarlo; omvat o.a. een optocht; is 1000 euro mee te winnen; heeft ’s avonds een live-uitzending.

Mobiliteit voor iedereen

Mogelijk interessant. Hier neemt Annie het voortouw in qua verdere verkenning.

Verzoek om rectificatie n.a.v. vergadering Haarlo’s Belang

Er is een verzoek binnengekomen om een rectificatie aan te brengen in de notulen van de jaarvergadering. De rectificatie is gebaseerd op mogelijk gedane uitspraken door het bestuur en is voorafgaand aan de publicatie van de notulen ingediend. De afzender krijgt persoonlijk bericht over de afhandeling.

Overdracht Secretariaat

Marianne Hulzink heeft het digitaal archief overgedragen aan Peter Visser als nieuwe secretaris. Verdere overdracht volgt nog in de vorm van een bijeenkomst om e.e.a. door te nemen.

Achtervang Pieter

Aangezien Pieter tijdelijk verhinderd is zullen Annie en Peter een eerste verkenning doen om te zien wat er nodig is om de financiële zaken door te laten gaan.

Artikelen voor Kontakt

I.v.m. afwezigheid van Tineke Wantia wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Peter zal de te publiceren informatie in ieder geval doorgeven en kijken naar de folder voor de midzomerwandeling. Bertie neemt contact op met Gerrie Roest voor nadere invulling van de gezamenlijke folder voor de midzomerwandeling en het muzikaal evenement.

Zendmast

Wat betreft de zendmast is er geen ander nieuws dan dat KPN nog bezig is met het onderzoek naar alternatieve lokaties.

Uitnodigingsbrief reanimatiecursus

Annie Ligtenbarg heeft een voorzet gemaakt. Er is nog wat onduidelijkheid over de totale kosten, het deel dat Haarlo’s Belang voor haar rekening neemt en hetgeen deelnemers bijdragen. Bepaalde zorgverzekeringen zouden hieraan ook kunnen bijdragen maar dat dient individueel aangevraagd te worden. Voordat wij hier een standpunt over innemen zoekt Annie eerst nog uit wat de exacte kosten zijn.

Speelveld

Het plaatsen van een blokhut stuit op bezwaren van direct omwonenden i.v.m. mogelijke overlast van hangjongeren. Wij denken over een alternatieve locatie, bijvoorbeeld bij de jeu de boulesbaan. Het speelveld is inmiddels ingezaaid en er is een vangnet geplaatst. Het lijkt ons wijs om te wachten met het (terug) plaatsen van speeltoestellen totdat Liander haar onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Dat geeft het gras ook de kans om goed te wortelen.

Midzomerwandeltocht

Op 25 juni 2017 is de midzomerwandeltocht met afstanden van 10,5 – 15 en 22,5 kilometer. Naast de folder moet er nog een persbericht worden opgesteld en de nodige voorbereidingen worden gedaan, zoals het plaatsen van de bordjes en het zorgen voor bezetting tijdens het inschrijven en voor de ontvangst bij terugkomst.

Realisatie Dorpsvisie 2007

Jan te Luggenhorst heeft een voorzet gemaakt betreffende alle punten uit de Dorpsvisie van 2007. Wat is er wel en wat is er niet gerealiseerd? Voor nadere uitwerking zal hij Gerrit Grooters raadplegen als iemand die veel kennis heeft van het verleden. Jan zal een voorstel verwerken in een plan van aanpak.

Rondvraag

Bertie ten Bras doet het verzoek om eens na te denken over wie wat gaat doen binnen het bestuur.

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 10 juli om 19:30 uur in ’t Stieltjen.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.