Verslag ledenvergadering 24 april 2017

Onderwerp: Verslag ledenvergadering 24-04-2017 – Haarlo’s Belang (PDF)

Datum: maandag 24 april 2017
Locatie: HCR Prinsen

Aanwezig: Bertie ten Bras (voorzitter a.i.), Peter Visser (secretaris a.i.), Henk Prinsen (bestuurslid), Annie Ligtenbarg (bestuurslid), Jan te Luggenhorst (bestuurslid), Tineke Wantia (bestuurslid).

Aanwezig: Niels Fokkers, Gerard Grooters, Hennie Stokkers, Henk Nijhuis, Jan Kanters, Bert Grooters, Hetty Reinten, Jan Florijn, Jan Freriks, Jannie Nijhuis, Dini Prinsen, Silvia Eppink, Gerrit Maatman, Jos Scharenborg, Henk Pardijs, Arnold Prinsen, Erik Bergsma.

Afwezig met kennisgeving:  Gerrit Grooters (voorzitter), Marianne Hulzink (secretaris), Pieter Zieverink (penningmeester).

Opening
Voorzitter a.i. Bertie ten Bras opent de vergadering door allen van harte welkom te heten. Hij start met de mededeling dat begonnen wordt met het agendapunt over de N18 i.v.m. andere verplichtingen van beide sprekers.

N18
Jan Heinneman en Zeno van Raan van de gemeente Berkelland geven een toelichting op de plannen rond de N18 aan de hand van enkele grote kaarten. Algemene informatie is te vinden via de website van Rijkswaterstaat.

Voor Haarlo is met name de mogelijke toename van sluipverkeer van belang. Betrouwbare voorspellingen zijn niet te geven maar de verwachting is dat de verkeersdruk toe zal nemen. Er liggen geen plannen klaar om daar op in te spelen. Mocht er sprake zijn van een toename dan moet bekeken worden wat te doen. De gemeente wil hierin samenwerken met de bewoners.

Op de vraag of de politie niet vaker kan handhaven antwoordt de gemeente dat de politie haar eigen handhavingsprioriteiten stelt en de gemeente daar weinig invloed op heeft.

De gemeente onderzoekt of de Wolinkweg ook beperkt kan worden tot bestemmingsverkeer om in ieder geval onnodig vrachtverkeer te weren.

Al met al wat het een interessante bijeenkomst. Voorzitter a.i. Bertie ten Bras bedankt beide heren hartelijk voor hun komst.

Pauze

Verslag ledenvergadering 2016
Het verslag van de jaarvergadering wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Wat betreft het oliespoor op de Voshaarweg meldt Jan Lubben dat het deels is opgelost en dat het restant moet slijten. Betrokkene Gerard Grooters is akkoord.

Financieel verslag 2016
Het financieel verslag wordt ter inzage uitgedeeld. De kascommissie wordt gevraagd om verslag te doen. Jan Prinsen is niet aanwezig maar Gerard Grooters weet te vertellen dat het prima in orde is. Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Niels Fokkers meldt zich aan om Gerard Grooters op te volgen als lid van de kascommissie (naast Jan Prinsen).

Vaststelling contributie 2017
Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie te handhaven op 5 euro per huishouden per jaar. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Gerrit Grooters (voorzitter) omwille van gezondheidsredenen en Marianne Hulzink (secretaris) vanwege de maximale zittingsduur van 7 jaar.

Van hen zal binnenkort nog op passende wijze afscheid worden genomen. Gerrit blijft zich vooralsnog inzetten voor alle organisatie rond de AED en Marianne wordt in het bijzonder bedankt voor haar inzet voor de Midzomerwandeltocht.

Als nieuwe bestuursleden worden Tineke Wantia en Jan te Luggenhorst voorgesteld.

Voorts stelt het bestuur Bertie ten Bras voor als voorzitter – hij neemt inmiddels al enige tijd de honneurs waar – en Peter Visser als secretaris. Alle genoemde wijzigingen worden door de vergadering goedgekeurd.

Speelveldje Willem Sluyterweg
De bodem is inmiddels gesaneerd (teerhoudend materiaal is verwijderd) en er komt een nieuw speeltoestel, gefinancierd door de gemeente Berkelland, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. Verder komt er een volleybalveld, wordt het hekwerk vernieuwd en komt er een vangnet bij het voetbalveld. De ingang wordt door een parkeerpaaltje afgesloten voor auto’s.

Komende activiteiten zijn het egaliseren en inzaaien waarna speeltoestellen en goals terug kunnen worden geplaatst. Er komt ook een nieuwe picknickbank.

Liander zal later dit jaar (kon planningstechnisch niet anders) het bestaande gashuis vervangen door twee kleinere exemplaren die ook iets verder naar achteren komen te staan. Liander herstelt uiteraard eventuele schade aan het terrein.

Deze gehele actie is zoals jullie weten voortgekomen vanuit “het beste idee voor het 50-jarig jubileum van Haarlo’s Belang” en wij danken alle inwoners en de gemeente Berkelland voor hun bijdrage. Jan Lubben merkt namens de gemeente op dat zij “werk met werk” proberen te maken (werkzaamheden combineren) waardoor het soms even duurt voordat er weer wat gebeurt.

Haarlo’s Belang heeft een burgerinitatief ingediend voor het plaatsen van een blokhut om materieel veilig in op te slaan en de mogelijkheid te bieden om in te schuilen als het weer slecht is en er toch een oogje in het zeil moet worden gehouden.

Aan dit idee kleven echter ook wat nadelen en omwonenden hebben hun zorgen geuit over het creëren van een hangplek voor ongenode gasten. Voorzitter Bertie ten Bras geeft aan dat het bestuur deze geluiden ter harte neemt en dat omwonenden betrokken worden bij het vervolg. Er is ook al enige afstemming geweest en het bestuur verwacht tegemoet te kunnen komen aan de geuite zorgen. Dit krijgt een vervolg.

Mobiele bereikbaarheid
Secretaris Peter Visser meldt dat de laatste stand van zaken is dat KPN nog onderzoek doet naar alternatieve lokaties. Dat zijn lokaties die niet eerder in beeld zijn geweest, iets verder buiten de kern liggen en toch nog een goede dekking bieden.

Jan Kanters geeft aan mede namens zijn buurvrouw Wilma de Jong te spreken als hij een betoog houdt over de mogelijk negatieve kanten van een zendmast waar het gaat om volksgezondheid. Het gaat dan om gevoeligheid voor electromagnetisch velden, de zogenoemde elektrohypersensitiviteit (EHS).

Secretaris Peter Visser bedankt hem voor zijn inbreng en licht nogmaals toe dat Haarlo’s Belang een betere mobiele dekking toejuicht, al jarenlang vanuit de Haarlose bevolking hoort dat dit wenselijk is en zich verder neutraal op blijft stellen wat betreft de locatie van de zendmast.

Jan Kanters richt zich tot de zaal met de vraag of er meer mensen zijn die zich zorgen maken over een mogelijk stralingsgevaar. De algemene reactie is dat men zich voornamelijk druk maakt over een verbetering van mobiele dekking.

Silvia Eppink stelt dat men zich hier niet in het bijzonder interesseert voor mogelijke gevaren voor de gezondheid, dat straling inmiddels overal is, en dat men blij is dat er na al die jaren een betere dekking komt. Dini Prinsen en anderen beamen dat. Voorzitter Bertie ten Bras sluit het onderwerp hiermee af.

Onderhoud wegen buitengebied
De gemeente Berkelland is bezig met een inventarisatie. Onderhoud richt zich met name op het hoofdwegennet. Alleen als er financieringsruimte overblijft volgen overige wegen.

Begraafplaats
Henk Prinsen meldt – op persoonlijke titel – dat Jannie Nijhuis en hij zich richten op verbetering van het onderhoud van de begraafplaats. Haarlo’s Belang vindt het onderhoud primair een zaak van de gemeente maar dat onderhoud is minimaal. Er zijn altijd veel klachten over, vandaar dit initiatief.

Het is kenbaar gemaakt via de website van Haarlo’s Belang en Kontakt en een oproep voor vrijwilligers is gedaan. Er zijn al diverse aanmeldingen en het idee is om op een zaterdagmorgen van start te gaan met het uitvoeren van onderhoudstaken. Dit vraagt in veel gevallen wel om een zorgvuldige benadering. Er bestaan ook graven voor welke geen familie meer in leven is.

Bert Grooters biedt aan om gereedschap van het Kulturhus te gebruiken. Ook op het kerkhof staat een gebouwtje waar mogelijk tuingereedschap in kan worden bewaard. Hennie Stokkers merkt op dat het fijn zou zijn als de gemeente zorgdraagt voor het opruimen van overgebleven zand in het geval van een nieuw graf.

Glasvezel buitengebied
De aannemer is inmiddels gestart met het schouwen (het ter plekke bekijken waar de kabel kan worden gelegd) van de aansluitadressen. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar alle aansluitingen zijn gerealiseerd (maar mogelijk nog niet allemaal actief zijn). Verder is het afkopen van het vastrecht – zoals dat in andere plaatsen soms heeft gekund – vooralsnog niet mogelijk. Er worden nog pogingen ondernomen om hier verandering in aan te brengen.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Sluiting
Voorzitter Bertie ten Bras dankt allen voor de komst en sluit de vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Peter M. Visser
Secretaris Haarlo’s Belang.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.