Verslag bezoek wethouder Joke Pot aan bestuur Haarlo’s Belang op 18 oktober 2017

Aanwezig:
Bestuur Haarlo’s Belang: Peter Visser, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Annie Ligtenbarg, Tineke Wantia en Henk Prinsen.
Gemeente: wethouder Joke Pot, trainee Emma Bomers en contactpersoon Jan Lubben.

Joke Pot: Korte toelichting aanleiding bezoek. Aanleiding is het rapport van de rekenkamercommissie en het vervolg op het aflopen van het huidige convenant eind 2018. In het huidige convenant zouden de jaarresultaten naar de gemeente gestuurd moeten worden. Dit houdt verband met verantwoording door de gemeente van de verleende subsidies. Dit moet wel weer gebeuren naar aanleiding van vragen door de accountant.

Het huidige bestuur was verrast door het bestaan van het convenant. Dit is tijdens de overdracht van de besturen niet meegenomen. Het principe in het convenant is eigenlijk de standaard hoe we met elkaar willen samenwerken. Het convenant benadrukt en bevestigt dit nog een keer en het is daarom nog steeds goed om vast te leggen.

Van de oude dorpsvisie is veel gerealiseerd. De knelpunten in de openbare ruimte zijn bij de herinrichting van de kom ingevuld.

De ontwikkelingen in Berkelland en daarmee ook in Haarlo volgen elkaar snel op. Daarom stelt de gemeente voor om naast de dorpsvisie een soort ontwikkelagenda op te stellen waarin de actiepunten concreet worden benoemd. Bij de actiepunten kan dan worden aangegeven hoe het wordt uitgevoerd en wie welke rol heeft bij het actiepunt. Door een goede ontwikkelagenda met uitgewerkte actiepunten kan de dorpsvisie zelf beperkt blijven tot hoofdlijnen.

Het bestuur ziet voor zichzelf een adviserende rol richting gemeente weggelegd waarbij ze het algemeen belang van Haarlo voor ogen heeft. Door de huidige ervaringen met de uiteenlopende standpunten over de zendmast vindt Haarlo’s belang  het haar taak om de Haarlose bevolking zo goed mogelijk te informeren waar partijen, o.a. gemeente, mee bezig zijn en over de diverse standpunten in het dorp. Het is niet de bedoeling dat Haarlo’s Belang een standpunt inneemt op basis van meerderheid van stemmen. Haarlo’s Belang vindt het belangrijk dat alle inwoners serieus worden gehoord. In het verlengde hiervan is de rol van Haarlo’s Belang het aandragen van onderwerpen die voor het dorp belangrijk zijn. Haarlo’s belang is geen verlengstuk van de gemeente. Haarlo’s Belang wil graag bij beslissingen betrokken worden maar laat beslissingsbevoegdheid bij de gemeente. De bestuurders hebben het idee dat ze representatief zijn voor de Haarlose bevolking.

De samenwerking met de contactpersoon van de gemeente is goed. De ervaringen met de rest van de ambtelijke organisatie zijn wisselend. Met name de communicatie is bij de samenwerking vaak onvoldoende (denk daarbij aan dynamische snelheidsmeting, afsluiting van wegen, aanleg speeltuin, herinrichting, zendmast). Er is zeker waardering voor de manier waarop de gemeente aangedragen zaken oppakt (denk aan de speeltuin). Afgesproken is om een soort evaluatie te houden over de aanleg van de speeltuin; wat ging er goed en wat kan beter. Er zijn rondom de verkeersveiligheid voor Haarlo nog veel zaken onduidelijk:  Wat is het vervolg op de enquête? Teven zijn er vragen over de weggehaalde borden t.b.v. de afsluiting.

De werkzaamheden van de werkgroep voor de begraafplaats zijn besproken. De werkgroep is voorzichtig gestart en loopt nu goed. Op de eerste donderdag van de maand gaat de werkgroep aan de slag.

Haarlo’s belang heeft behoefte aan jaarlijks contact/overleg met de wethouder. Eventueel aangevuld met ad hoc overleg in voorkomende gevallen. Een bezoek van het college is 1 keer in de 2-3 jaar nuttig. Daarnaast het huidige contact met de contactpersoon handhaven de samenwerking ambtelijk verder uitbreiden.

Over het dorpshuis; “We hebben het dorpshuis mede kunnen bouwen d.m.v. een toegekende subsidie van de gemeente. Door het stopzetten van de subsidie door de gemeente is het bijna ‘om zeep geholpen’. Door heel veel werk van vrijwilligers is het toch nog mogelijk het kulturhus te behouden en als ‘beloning’ krijg je een ‘bonus’ en de subsidie ’terug’.

Een aanvullend punt vanuit Haarlo’s Belang betreft de proef met de verkeersafsluiting. Kernpunten uit die discussie:

  • Als de uitkomst van de enquete overwegend negatief is moeten we des te kritischer kijken naar alternatieven.
  • In het algemeen is er geen goed alternatief. De gemeente legt nou eenmaal geen nieuwe rondweg rond Haarlo aan. Er zijn wel aanvullende maatregelen denkbaar.
  • Er staan nu wel verbodsborden voor vrachtwagens maar er ligt geen verkeersbesluit onder en zijn dus eigenlijk niet rechtsgeldig. Dit maakt handhaven lastig.
  • De snelheid verlagen naar 30 km/uur kan niet zo maar. De weg moet er ook op ingericht zijn / herkenbaar zijn.
  • Een vraag vanuit Haarlo: is er al contact geweest over de handhaving en door wie?
  • Afgesproken wordt dat Zeno van Raan op korte termijn contact opneemt om het vervolg af te stemmen en de onduidelijkheden weg te nemen.

Deze bijeenkomst is door beide kanten als positief en nuttig ervaren. Het verslag is primair opgesteld door de gemeente en afgestemd met het bestuur van Haarlo’s Belang.

 

 

 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.