Kernpunten verslag bestuursvergadering 27 november 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, Tineke Wantia en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink

Voorafgaand aan de bestuursvergadering worden specifieke punten besproken met Jan Lubben van de gemeente Berkelland.

Bespreekpunten met de gemeente:

Verslag bijeenkomst met Joke Pot
Vanmiddag is het definitieve verslag ontvangen van Jan Lubben. Hierin zijn ook onze aanvullingen verwerkt. Het verslag wordt gepubliceerd op onze website.

Samenwerking
We hebben uitgebreid gesproken over de weinig slagvaardige samenwerking met de gemeente de laatste tijd. Haarlo’s Belang bij monde van Peter Visser ervaart veel eenrichtingsverkeer in de communicatie. Er wordt laat of zelfs niet gereageerd op email. Gedane toezeggingen worden vaak niet gerealiseerd. Jan Lubben licht toe dat de gemeente in “formele trajecten” vaak niet anders kan. Haarlo’s Belang heeft daar wel begrip voor maar dat wil niet zeggen dat algemene fatsoensnormen niet kunnen worden gehanteerd. Haarlo’s Belang is degene die de hete kastanjes uit het vuur mag halen en zeker bij gevoelige onderwerpen de nodige negatieve reacties te verwerken krijgt. Jan Lubben neemt het voortouw in terugkoppeling van onze punten.

Uitkomst verkeerstelling
Wij hebben al diverse keren gevraagd naar het resultaat van de verkeerstelling. Ook hier kregen wij geen reactie meer van de gemeente. Jan Lubben geeft toe dat de gegevens feitelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische problemen. Mogelijk dat met veel moeite nog een reconstructie mogelijk is maar we kunnen het beter als mislukt beschouwen. Dit is uiteraard zeer teleurstellend. Het lijkt ons wel noodzakelijk om alsnog accurate meetgegevens te verzamelen zodat bevindingen in de mogelijke afsluitingsproef daarmee ook onderbouwd kunnen worden.

Vervolgaanpak verkeersveiligheid
Ook hier ligt een communicatiepunt. Al een paar keer is toegezegd dat Zeno van Raan contact op zou nemen met Peter Visser. Zelfs wethouder Joke Pot heeft per email opdracht gegeven om een afspraak te beleggen tussen de gemeente en Haarlo’s Belang voor een vervolgstap maar niets van dat alles. Wél heeft Zeno van Raan afgelopen week een email gestuurd om een aanzet te maken voor een afspraak met werkgroepleden. Haarlo’s Belang wil graag de vaart erin  houden en op korte termijn een aanpak bepalen. Jan Lubben zal alsnog proberen te bewerkstelligen dat die afspraak wordt gemaakt.

Waarschuwingsbord Wolinkweg
De vorige keer is gesproken over het gevaar van de bocht in de Wolinkweg ter hoogte van de Holtmaatsdijk door de hoge snelheid van (sluip) verkeer. De verwachting is dat het minder wordt door de eventuele maatregelen vanaf de Haarlosesteeg. Er is in overleg met aanwonenden dan ook besloten om de mogelijke proef met de afsluiting af te wachten.

Verboden voor vrachtverkeer vanaf Groenloseweg
Er is al diverse keren gesproken over een bord “Geen doorgaand vrachtverkeer via Haarlosesteeg naar Neede” bij de kruising Groenloseweg / Wolinkweg. Al tijdens de herinrichting heeft de gemeente uitgesproken hier aandacht voor te hebben. Komt dat bord er nu? Zelfs in de wetenschap dat het op dit moment geen juridische waarde heeft. Jan Lubben verifieert of die afsluiting ook wordt meegenomen in het verkeersbesluit. (voorjaar 2018)

Bertie ten Bras heeft nog een vraag vanuit de buurt; of de gemeente ook tonnen met zout beschikbaar heeft van waaruit omwonenden zelf kunnen strooien als de winter daartoe aanleiding geeft. Jan Lubben geeft aan dat de gemeente daarin wel kan faciliteren.

Daarmee nemen wij afscheid van Jan Lubben en vervolgen we met de agenda voor de bestuursvergadering.

 

Opening
Voorzitter Bertie ten Bras opent de vergadering en heet allen welkom.

Notulen 30-10-2017
Het verslag wordt doorgenomen. Geen bijzonderheden. Openstaande punten komen straks nog aan bod.

Ingekomen stukken

a.    Opzeggingen lidmaatschap
N.a.v. de brief over contributiebetaling waarin ook is gevraagd om wijzigingen in gegevens door te geven heeft de secretaris diverse opzeggingen ontvangen omwille van verhuizing, overlijden of persoonlijke overwegingen. Daarmee lijkt de ledenadministratie weer actueel.
b.    Verslag bezoek Joke Pot
Het definitieve verslag van de bijeenkomst van 18 oktober 2017 is vandaag pas ontvangen en zal binnenkort worden gepubliceerd.
c.    Keuringsrapport AED
Er is onderhoud verricht aan de AED (locatie HCR Prinsen) en hij is weer up-to-date. Wij danken Gerrit Grooters voor het organiseren hiervan.
d.    Verslag bijeenkomst zendmast
Er is nogal wat deining ontstaan n.a.v. de bijeenkomst (31/10) die de gemeente had georganiseerd om belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend over de plaatsing van de zendmast een podium te bieden. Haarlo’s Belang heeft de gemeente opnieuw gevraagd om zorgvuldigheid en transparantie te hanteren bij verslaglegging en informeren van alle betrokkenen maar is hierin geen spreekbuis van de gemeente of andere individuele belanghebbenden. De gemeente heeft toegezegd dat er op korte termijn opnieuw een algemene informatieavond komt.
e.    Uitnodiging en agenda vergadering DKK
Jan te Luggenhorst heeft ons afgemeld voor deze vergadering. Onze prioriteit ligt momenteel bij lokale activiteiten.
f.     AED subsidievraag Fonds2013
Fonds2013 kan mogelijk voorzien in subsidiebijdragen voor AED installaties. Aangezien er vanuit Haarlo’s Belang reeds in is voorzien is de informatie doorgezet naar SP Haarlo.
g.    Afspraakverzoek Joke Pot
Reeds benoemd bij de punten met Jan Lubben.
h.    Voorstel agenda Kleine kernen overleg 11 januari 2018

  • Vorig jaar zijn Bertie ten Bras en Pieter Zieverink geweest. Volgend jaar is Haarlo aan de beurt. Tineke Wantia en Jan te Luggenhorst gaan dit jaar naar het overleg in Gelselaar.
  • Jan te Luggenhorst heeft enkele punten aangedragen. De secretaris zal deze doorzetten.

Actiepuntenlijst

  • Jannie wil het voortouw wel nemen in de activiteiten rond het ommetje Haarlo.
  • Het burgerinitiatief voor de blokhut is ingediend.
  • Voor onderhoud van het beeld voor de Kluntjespot is Gerard Eppink gevraagd.
  • Jan te Luggenhorst heeft wat dorpsgenoten gepolst voor deelname aan de werkgroep voor de woonvisie.
  • Commissies Begraafplaats en AED. (zie verderop)

Status en vervolg verkeersveiligheid
Dit punt is inmiddels voldoende aan de orde gekomen.

Instellen commissie Begraafplaats
Haarlo’s Belang benoemt Jannie Nijhuis en Henk Prinsen als leden van de commissie Begraafplaats. Dat maakt hen primair aanspreekpunt voor (onderhouds) werkzaamheden en andere activiteiten rondom de begraafplaats. De commissie ressorteert onder verantwoordelijkheid van Haarlo’s Belang.

Instellen commissie AED
Haarlo’s Belang benoemt Gerrit Grooters en Annie Ligtenbarg als leden van de commissie AED. Dat maakt hen primair aanspreekpunt voor (onderhouds) werkzaamheden en andere activiteiten rondom de AED. De commissie ressorteert onder verantwoordelijkheid van Haarlo’s Belang.

Status “evenementen-tent”
Er is een idee voor een soortgelijke tent als op het zomerfeest met een mogelijkheid tot dichte zijkanten. Aandachtspunten zijn het opzetten van een organisatie rond het opzetten en uiteraard de financiële middelen.

Status “blokhut”
Dicoti uit Beltrum is gekozen voor het bouwen van de beoogde blokhut bij ‘t Stieltjen. Er is wel een bouwvergunning voor nodig. De aanvraag voor het burgerinitiatief loopt.

Rondvraag
Annie Ligtenbarg: Mobiel Gedeeld stopt. Ondanks een goede benutting in Haarlo. Jammer.
Tineke Wantia: We zouden nieuwe bewoners moeten vragen om lid te worden. Bertie ten Bras weet er nog een aantal. Afgesproken wordt dat een ieder in z’n eigen buurt even rondkijkt.
Bertie ten Bras: De kerstboom is geregeld. Op 9 december 2017 om 10:00 uur zal Haarlo’s Belang hem plaatsen en optuigen.

Sluiting
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 22 januari 2018 om 19:30 uur. Hiermee wordt deze vergadering beëindigd.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.