Kernpunten verslag bestuursvergadering 30 oktober 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, Pieter Zieverink en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Tineke Wantia

Voorafgaand aan de bestuursvergadering worden specifieke punten besproken met Jan Lubben van de gemeente Berkelland.

Bespreekpunten met de gemeente

1. Haarlo’s Belang uit haar ongenoegen over de korte periode tussen de uitnodiging en de geplande informatieavond over de zendmast die al morgenavond 31 oktober 2017 plaatsvindt. Het betreft een avond waarop mensen die een zienswijze hebben ingediend in gesprek kunnen komen.

Jan Lubben geeft aan dat het inderdaad kort dag is. De gemeente moet nog wennen aan haar nieuwe rol waarbij burgers meer worden betrokken en ook een stem hebben. Medewerkers van de gemeente redeneren nog vaak vanuit hun van oorsprong sterke regierol. Het is gewoon nog lastig schakelen als ze ook te maken hebben met formele procedures, zeker bij juridische procedures.

Specifiek voor de verkeersproblematiek steken sommige medewerkers echt hun nek uit maar struikelt het nog op de communicatie. Haarlo’s Belang wenst dat met name dat laatste punt op korte termijn verbetert.

2. Naar aanleiding van het bezoek van wethouder Joke Pot heeft Jan Lubben een conceptversie van het verslag bij zich. Haarlo’s Belang zal deze versie van eventueel commentaar of aanvullingen voorzien en terugkoppelen.

3. Het punt van “samenwerking” is inmiddels uitvoerig besproken.

4. Haarlo’s Belang heeft aangegeven met smart te wachten op de uitkomst van de verkeerstelling. In dat kader zijn wij ook teleurgesteld dat de telborden al weer zijn verwijderd. En dat het ook weer zonder verdere afstemming is gebeurd. Door de werkzaamheden en bijbehorende afsluitingen bij Neede lijkt het namelijk dat het verkeersaanbod iets is verminderd. Dat hadden we graag inzichtelijk gehad.

5. Wij zouden ook graag helder krijgen wat het exacte vervolg wordt op de aanpak van de verkeersveiligheid. Wij hebben een enquête gehouden en mensen gepolst voor deelname aan een werkgroep. Nu is de gemeente aan zet. Ook hier is het communicatiekanaal niet zonder ruis. Jan Lubben zegt toe dit op te pakken en er een slinger aan te geven.

6. Van de vorige keer stond er nog een punt over een betere aanduiding van de bocht ter hoogte van Wolinkweg / Holtmaatsdijk. Dit is schijnbaar weer van de radar gevallen. Jan Lubben neemt dit alsnog mee.

7. Henk Prinsen vraagt nog even naar de status van de Willem Sluyterweg. De rozebottels worden inderdaad verwijderd (op de inventarisatie van Bertie ten Bras zijn geen reacties gekomen) en het straatwerk wordt “aangehaald”.

Daarmee nemen wij afscheid van Jan Lubben en vervolgen we met de agenda voor de bestuursvergadering.

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras verklaart de bestuursvergadering voor geopend met een speciaal welkom voor Pieter Zieverink. Na een periode van afwezigheid om gezondheidsredenen is hij vanavond weer eens aangeschoven. Mooi!

Notulen

Het verslag van de vorige keer was reeds goedgekeurd en gepubliceerd. We lopen er nog even doorheen om niets over het hoofd te zien.

Ingekomen stukken

Naast diverse emailcorrespondentie over de verkeersproblematiek zijn er wat berichten over de AED’s. Daarover heeft Peter Visser contact gehad met Gerrit Grooters die heeft aangegeven de nodige coördinatie nog te willen blijven doen. Daar zijn wij erg blij mee. In dit geval gaat het om onderhoudswerkzaamheden.

Verder ligt er een uitnodiging voor de ledenvergadering van de DKK en een uitnodiging voor een bijeenkomst over de telecommunicatiemast.

Actiepuntenlijst

We lopen de actiepuntenlijst door. Marianne Hulzink en Gerrit Leerink hebben aangegeven dat zij wel een route voor de midzomerwandeltocht uit willen zetten. Dat is erg fijn. De datum wordt zondag 24 juni 2018. Annie zorgt ervoor dat het in de touristische boekje komt te staan. Voor het onderhoud van het Ommetje Haarlo is o.a. Jannie Nijhuis benaderd. Zij wil daar wel wat in betekenen. Henk Prinsen is hier nog mee bezig. Annie Ligtenbarg is bezig met een presentje voor de vrijwilligersorganisatie in Haarlo. Verder kan ze nog melden dat onze subsidie-aanvraag voor de reanimatiecursus is goedgekeurd. Dat stelt ons in staat om deelname kosteloos aan te bieden.

Verkeersveiligheid

Peter Visser heeft de resultaten van de enquête verwerkt en uitgesplitst in diverse overzichten. Er zijn over de honderd inzendingen. Wij nemen de aantallen en overlappende reacties door voor een eerste beeldvorming. Het resultaat zullen we via onze website kenbaar maken en dan is wat ons betreft de gemeente aan zet voor een vervolgtraject op basis van een werkgroep.

Instellen commissie begraafplaats

Peter Visser stelt voor dat we in de volgende vergadering formele aandacht hebben voor het benoemen van een commissie voor het onderhoud aan de begraafplaats. Henk Prinsen zal daartoe enkele kandidaten benaderen.

Instellen commissie AED

Hetzelfde geldt voor een commissie die zich bezighoud met de coördinatie van activiteiten voor de AED’s binnen Haarlo. Het lijkt ons prettig als we dat ook een duidelijk kader meegeven.

Status “evenementen-tent”

Nog naar aanleiding van “Zomer in Gelderland” is er een werkgroep die zich bezighoudt met marktverkenning voor de aanschaf van een evenementen-tent. Zij bevinden zich nog in een oriënterende fase. Wij wachten nog even af.

Blokhut

Er ligt nog steeds een burgerinitiatief bij de gemeente voor het plaatsen van een blokhut. Jan Lubben heeft al wel aangegeven dat het noodzakelijk zal zijn om hier een bouwvergunning voor aan te vragen.

Communicatie met derden

Peter Visser toont een werkwijze voor het versturen van email naar derden. Daarbij is het van belang dat emailadressen worden afgeschermd, dat verzending plaatsvindt vanuit de mailbox van Haarlo’s Belang en dat er aandacht is voor onze “huisstijl” als het om email gaat dat een wat “formeler” karakter heeft. Dit wordt door allen ervaren als een goed vertrekpunt.

Sinterklaas / Kerst

Bertie ten Bras zal voor de intocht van Sinterklaas de nodige verkeersbegeleiders benaderen. Op 24 november 2017 (21:00 uur) zullen we de komst van de Sint voorbereiden. Henk Prinsen vraagt de verkeersregelaars. Op 16 december 2017 wil Haarlo’s Belang zoals ieder jaar een kerstboom plaatsen bij ’t Kulturhus.

Werkgroep Woonvisie

Jan te Luggenhorst neemt het voortouw in het zoeken van mensen die willen deelnemen aan de werkgroep voor de Woonvisie. Het is de bedoeling om vertegenwoordiging van alle leeftijdscategoriën te vinden.

Rondvraag

Jan te Luggenhorst oppert of het misschien een idee is om de verschillende verenigingen in Haarlo eens samen te brengen voor een overleg over toekomstbestendigheid. Het schijnt zo te zijn dat ’t Kulturhus ook een jaarlijkse bijeenkomst houdt voor haar gebruikers. Dan zouden we er al veel kunnen treffen. Voor nu hebben we al teveel op ons bord liggen, voor de toekomst lijkt dit een goed idee.

Henk Prinsen vraagt of het speelveld nu “klaar” is. Bertie ten Bras merkt op dat er nog e.e.a. voor de picknicktafel moet gebeuren maar dat het in grote lijnen klaar is en dat er ook al goed gebruik van wordt gemaakt.

Bertie ten Bras meldt dat hij van Gerrit Maatman heeft begrepen dat het beeld dat voor de Kluntjespot staat enige scheuren vertoont. Dit zou moeten worden hersteld voordat het begint te vriezen. Jan te Luggenhorst pakt dit punt op.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 27 november 2017 om 19:30 uur. Hiermee wordt deze vergadering beëindigd.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.