Verslag ledenvergadering 16 april 2018

Onderwerp: Verslag ledenvergadering 16-04-2018 – Haarlo’s Belang (PDF)

Datum: maandag 16 april 2017
Locatie: HCR Prinsen

Aanwezig: Bertie ten Bras (voorzitter), Peter Visser (secretaris), Pieter Zieverink (penningmeester), Henk Prinsen (bestuurslid), Annie Ligtenbarg (bestuurslid), Jan te Luggenhorst (bestuurslid), Tineke Wantia (bestuurslid).
Aanwezig: Erik Bergsma, Henk Peper, Henk Pardijs, Rebecca Meijerink, Jannie Nijhuis, Gerrit Dekker, Hetty Reinten, Bert Grooters, Gerrit Fokkers, Dinie Prinsen, Henk Leever, Thea van der Meijden, Niels Fokkers, Jan Prinsen, Johan Olthaar

Opening
Voorzitter Bertie ten Bras opent de vergadering door allen van harte welkom te heten. Na afloop van de vergadering houden we een korte pauze waarna Bert Grooters nog iets over het ’t Kulturhus wil vertellen.

Verslag ledenvergadering 2018
Geen opmerkingen. Goedgekeurd.

Financieel verslag 2017
Er is tijdelijk meer binnengekomen door o.a. subsidie van gemeente Berkelland. Bert Grooters merkt op dat er weinig rente wordt uitgekeerd. Het financieel verslag wordt ter inzage uitgedeeld. De kascommissie wordt gevraagd om verslag te doen. Niels Fokkers en Jan Prinsen weten te vertellen dat het prima in orde is. Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Hetty Reinten meldt zich aan om Jan Prinsen op te volgen als lid van de kascommissie (naast Niels Fokkers).

Vaststelling contributie 2018
Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie te handhaven op 5 euro per huishouden per jaar. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Henk Prinsen (bestuurslid) en Pieter Zieverink (penningmeester) vanwege de maximale zittingsduur van 7 jaar. Voorzitter Bertie ten Pas spreekt lovende woorden over hun beider inzet. Henk Prinsen blijft zich wel inzetten voor het onderhoud van het kerkhof samen met andere vrijwilligers. Pieter Zieverink heeft de kas al 5 jaar beheerd naar volle tevredenheid. Tineke Wantia biedt hen namens het bestuur een bloemetje en een presentje aan.

Als nieuwe bestuursleden worden Erik Bergsma en Gerrit Dekker voorgesteld. Onder applaus worden zij verwelkomd.

Bestuursfuncties
De functie van penningmeester is vacant. Hierover zal binnen het bestuur nadere afstemming plaatsvinden.

Speelveldje Willem Sluyterweg
De voorzitter vertelt over de aanleiding – het 50-jarig jubileum – en later dit jaar zullen de ‘winnaars van het beste idee’ ook nog de nodige aandacht krijgen. De blokhut komt dus niet op het speelveld (zoals in eerste instantie het idee was) maar wordt geplaatst bij ’t Kulturhus. De blokhut krijgt een gedeelde functie voor algemeen gebruik en gebruik door ’t Zunneke. Via een burgerinitiatief heeft de gemeente daar ook geld voor beschikbaar gesteld.

Dekking mobiel netwerk
Vergunningsaanvraag Veldweg is ingetrokken. Nu is de aanvraag voor de picknickplaats op de Dennenweg gedaan. Peter Visser verhaalt uitgebreid over de gevolgde weg tot nu toe. Het is een hobbelige weg gebleken. Gerrit Fokkers stelt dat het grootste deel van Haarlo vóór een betere dekking is en dat Haarlo’s Belang zich daar hard voor moet maken. Peter Visser geeft aan dat wij het daar in principe mee eens zijn maar dat wij daarbij ook oog willen hebben voor andere belangen.

Henk Leever vertelt over zijn motivatie rond het hele vergunningstraject. De plek bij het Wolinkbos is landschappelijk gezien rampzalig. Hij vreest dat de gemeente doorzet waarbij ook het bestemmingsplan aan wordt gepast. Henk Leever zal op persoonlijke titel verdere stappen ondernemen. In Gelselaar is sprake van een beschermd dorpsgezicht. Dat zou Haarlo ook moeten hebben en dan juist gericht op de blik naar buiten.

Jan Prinsen vraagt naar de berekening. KPN houdt het bij  theoretische modellen. Er wordt opnieuw gediscussieerd over het proces, over de gewijzigde locatie en het vreemde karakter van de laatste informatieavond waarop een soort stemming werd gehouden door het werpen van muntjes. De voorzitter geeft aan dat Haarlo’s Belang de gedane uitspraken nog eens zal evalueren om zich te beraden op eventuele vervolgstappen.

Woonvisie
Jan te Luggenhorst vertelt over de woonvisie. Vroeger bedacht een aannemer een plan voor woningen. Nu is het de bedoeling dat de lokale bevolking wordt geraadpleegd over de wens en noodzaak voor specifieke woningbouw. Eind mei komen er bijeenkomsten en in juni volgt een enquête om uiteindelijk tot een woonvisie te komen.

Er wordt dus wel wat van de Haarlose bevolking gevraagd. Er is een werkgroep die bestaat uit Hugo Boom, Heidie Kistemaker en Jan te Luggenhorst. Dinand Prinsen: er wordt toch niet gebouwd? Ja, er wordt wel gebouwd maar te laat. Er is te weinig jeugd om de boel in gang te houden. Veel jongelui zijn inmiddels vertrokken. Koopwoningen zijn gewoon te duur.

Rebecca Meijerink: juist voor de kleine kernen is de gemeente nu bezig. Gerrit Dekker: er was toch al een dorpsplan. Tineke Wantia: klopt, die is inmiddels verlopen. We moeten echter wel gebruik van maken van de kansen die nu worden geboden.

Andere geluiden uit de zaal: Misschien ook eens wat regels versoepelen. De gemeente voert toch haar eigen regels door. Gerrit Fokkers: hoe zit het met huurhuizen? Johan Olthaar: hoe zit het met splitsing van boerderijen? De voorzitter sluit de discussie af met de opmerking dat de woonvisie de voorloper is van de dorpsvisie.

Rondvraag
Gerrit Fokkers: sluipverkeer. Jan Lubben is op bezoek geweest. Gaat er nu nog wat gebeuren? Voorzitter: er is een werkgroep. Peter Visser licht toe wat er tot nu toe is gebeurd in de werkgroep. Verslagen daarover staan ook op de website.

De voorzitter vertelt over de ontwikkelingen betreffende de N822: ideeën? Vanuit de zaal: in ieder geval geen 60km weg. Gewoon zo laten. Voorzitter: de oversteek van het fietspad naar de Groenloseweg is wel een zorg. Jan Prinsen: wat gebeurt er met de Deventer Kunstweg? Niet bekend. Schijnt van de baan te zijn.

De voorzitter geeft aan dat we eerst een korte pauze houden waarna hij het woord aan Bert Grooters zal geven. Bert Grooters vertelt dat het ’t Stieltjen binnenkort 10 jaar bestaat en daartoe na de vakantie e.e.a. te organiseren. Hij verhaalt uitgebreid over de geschiedenis en het “zelf de broek ophouden”.

Sluiting
Voorzitter Bertie ten Bras dankt allen voor de komst en sluit de vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Peter M. Visser
Secretaris Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.