Verslag ledenvergadering 15 april 2019

Onderwerp: Verslag ledenvergadering 2019 – Haarlo’s Belang (PDF)

Datum: maandag 15 april 2019
Locatie: HCR Prinsen

Aanwezig (bestuur): Erik Bergsma, Bertie ten Bras (voorzitter), Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Peter Visser (secretaris/penningmeester) en Tineke Wantia.

Aanwezig (leden): Silvia Eppink, Gerrit Fokkers, Jan Freriks, Gerrit Grooters, Henny Grooters (waarnemend penningmeester), Thea van der Meijden, Jannie Nijhuis, Henk Nijhuis, Henk Pardijs, Alie Prinsen, Anne Prinsen, Dinie Prinsen, Henk Prinsen, Niels Fokkers, Hetty Reinten, Hennie Stokkers en Marja Wayboer.

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom. De opkomst is helaas niet zo hoog. Op verzoek van Annie Ligtenbarg wordt de volgorde van de agenda wat gewijzigd. Eerder heeft Annie te kennen gegeven haar lidmaatschap van het bestuur voortijdig te willen beëindigen in verband met gewijzigde privé-omstandigheden. Gelukkig kan zij er vanavond nog wel even kort bij zijn voor een klein afscheid.

De voorzitter neemt het woord en bedankt Annie hartelijk voor al haar bewezen diensten. Inmiddels is ze al even uit beeld maar in het recente verleden heeft ze zich enorm ingezet voor het project “Mobiel Gedeeld”. Daarnaast heeft ze ook meerdere keren de organisatie voor de “reanimatiecursus” onder haar hoede genomen. Nu Jan in beeld is gekomen, krijgt haar leven een heel andere wending. Het bestuur van Haarlo’s Belang wenst haar het allerbeste. Annie bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en neemt een bloemetje en een presentje in ontvangst, alvorens ze letterlijk afscheid neemt.

Verslag ledenvergadering 2018

De secretaris toont het verslag van de vorige ledenvergadering op het scherm. Op hoofdlijnen wordt dit kort doorgenomen. Voor sommigen scrollt het een beetje te snel maar het is ook niet de bedoeling om het ter plekke nog eens geheel door te lezen. Haarlo’s Belang publiceert al haar verslagen op de website maar ook in Kontakt zodat een ieder de kans heeft om dergelijke berichtgeving tot zich te nemen. Inhoudelijk zijn er geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd.

Financieel verslag 2018

Het financieel verslag wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. Opgemerkt dient te worden dat bestuurslid Peter Visser formeel de functie van penningmeester heeft maar dat de praktische invulling geheel in handen is van Henny Grooters. Uit de zaal komt de vraag waar “JA Haarlo” voor staat. Dat is een afkorting voor “Jongeren Actief”. Verder zijn er geen inhoudelijke vragen. Daarmee wordt het verslag goedgekeurd.

Aanvullend wordt de kascommissie gevraagd om verslag uit te brengen. Niels Fokkers en Hetty Reinten lichten toe dat zij diverse steekproeven hebben uitgevoerd en dat alles er heel netjes uit ziet. Een keurige administratie!

Niels is aftredend en door de verhuizing van Peter en Hetty zijn opeens twee nieuwe kandidaten voor de kascommissie nodig. De voorzitter doet een oproep. Dinie Prinsen en Gerrit Fokkers melden zich aan. De voorzitter bedankt zowel de penningmeester als de kascommissie voor hun aandeel.

Vaststelling contributie 2019

De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5,= euro per huishouden per jaar. Gerrit Fokkers vraagt hoeveel leden Haarlo’s Belang eigenlijk heeft. De secretaris antwoordt dat zo’n 270 huishoudens lid zijn van Haarlo’s Belang. Op de vraag van Gerrit of wij ook nieuwe inwoners benaderen is het antwoord ja.

Bestuursverkiezing

Door het tussentijds aftreden van Annie Ligtenbarg is een vacature ontstaan. Statutair gezien zal een nieuw bestuurslid af moeten treden volgens het rooster van degene die tussentijds wordt opgevolgd. Om die reden is de vacature voor een termijn van 4 jaar.

De voorzitter is verheugd te kunnen melden dat Anne Prinsen-Rooks zich heeft aangemeld als bestuurslid. Zij wordt met open armen en algemene stemmen ontvangen. Welkom!

Mobiele dekking

Veel nieuws valt hier niet over te vertellen. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend. Haarlo’s Belang heeft informatie hierover ook op de website gepubliceerd. Gerrit Fokkers vindt dat Haarlo’s Belang een standpunt in moet nemen als het om mobiele dekking gaat. De secretaris antwoordt dat Haarlo’s Belang wel degelijk een standpunt heeft; Haarlo’s Belang is voorstander van een goede mobiele dekking. Over een eventuele locatie voor een antennemast heeft Haarlo’s Belang altijd een neutraal standpunt ingenomen. Gerrit Fokkers gaat hier graag de discussie op aan.

Jan te Luggenhorst licht uitgebreid toe hoe zo’n proces verloopt en dat Haarlo’s Belang – of wie dan ook – niet kan zeggen ‘zet de antennemast maar bij het kulturhus’.  Zo werkt dat simpelweg niet. In Nederland hebben we te maken met wet- en regelgeving. Een rechter zal eventueel toetsen of aan alle regels is voldaan. Het gaat niet om aantallen voor- of tegenstanders. Het gaat erom of de juiste procedures zijn gevolgd. Daarmee wordt dit punt afgesloten.

Woonvisie

Jan te Luggenhorst vertelt over de woonvisie. In Haarlo staan 298 woningen. Er is een startbijeenkomst geweest, een projectgroep opgezet, een enquête gehouden, een gesprek met jongeren geweest en er is een woonenergiecafé gestart.

De woningmarkt op zich is in evenwicht. Dat wil niet zeggen dat je altijd een woning kunt vinden die je wenst.

Er zijn initiatieven gaande voor verduurzaming en leefbaarheid waarbij gekeken wordt naar het leeftijdsbestending en energieneutraal maken van woningen.

De groep 20- tot 50-jarigen lijkt een primaire doelgroep om het dorp aantrekkelijk voor te houden. Verder is er veel aandacht voor de verenigingen, de school en zal er aan een dorpsvisie moeten worden gewerkt.

Betrekken van leden

Erik Bergsma licht toe dat we op zoek zijn gegaan naar manieren om onze leden meer te betrekken. We zijn per slot van rekening een ledenvereniging. Doet het bestuur wel de juiste dingen? Houden we ons bezig met zaken die onze leden ook van belang vinden? We zijn van plan om meer gebruik te maken van ledenraadpleging. Binnenkort willen we daartoe een eerste online peiling houden.

Peter Visser zet de website van Haarlo’s Belang op het scherm en toont de verschillende knoppen waarmee men zich aan kan melden om bijvoorbeeld onze nieuwsberichten direct in de mailbox te ontvangen of om zich op te geven voor (vrijblijvende) deelname aan een ledenraadpleging. Het bestuur hoopt hiermee wat directer contact met de achterban te kunnen onderhouden.

Naar aanleiding van eerdere aanmoedigingscampagnes hebben zich al flink wat dorpsgenoten zich aangemeld. Zo blijf je in ieder geval op de hoogte!

Vitaliteit van verenigingen

Gerrit Fokkers vraagt hoe het zit met woningbouw? Hij loopt vast op de agenda vooruit. De voorzitter vertelt eerst over het onderwerp “vitale verenigingen”. Haarlo’s Belang heeft het initiatief genomen om te horen wat er zoal leeft en wat we met z’n allen kunnen doen om de “verenigingen in de benen te houden”.

Bij de gymnastiek hebben ze bijvoorbeeld meer dan genoeg jeugd maar geen gekwalificeerde leiding. Bij andere verenigingen is er juist een tekort aan vrijwilligers of bestuursleden. Weer andere hebben gewoon onvoldoende leden.

Er is inmiddels een werkgroep samengesteld die hun eerste bijeenkomst op 13 mei 2019 hebben. Gerrit Fokkers stelt dat er geschikte woningen moeten komen voor gezinnen met kinderen. Tineke Wantia licht toe dat er ontwikkelingen op het gebied van woningsplitsing gaande zijn. Jongeren tonen gewoon weinig animo om hier te wonen. Jan te Luggenhorst beaamt dat vanuit het enquêteresultaat. Anne Prinsen vult dat aan met de opmerking dat het niet zozeer gaat om bouwen als wel om het in Haarlo willen wonen. Huizen worden over het algemeen snel verkocht.

Burgerinitiatief

Tineke Wantia licht het burgerinitiatief zoals de gemeente dat kent toe en noemt de voorbeelden van de blokhut en het speelveld. Vanuit Haarlo’s Belang is een soortgelijk initiatief gestart. Daarbij gaat het vooral om de gezamenlijke uitvoering van goede ideeën. Haarlo’s Belang kan helpen bij het vinden van de juiste aanpak en kan – indien nodig – eventueel ook financieel bijdragen. Dat concept is de Haarlo’s Belang Premie gedoopt.

Rondvraag

Jan Freriks merkt op dat er in het buitengebied aardig wat zwerfvuil is te vinden, met name rond de Deventer Kunstweg. Henk Prinsen verwacht dat de gemeente niet het voortouw zal nemen bij het opruimen. De gemeente zal vermoedelijk willen steunen op vrijwilligers en bijvoorbeeld alleen een afvalcontainer beschikbaar stellen. Tineke Wantia vult aan om eventueel JA Haarlo te benaderen. In het verleden zijn op dit gebied ook initiatieven geweest.

Niels Fokkers vraagt of de doelstelling van de blokhut is behaald en of ook “de jeugd” er gebruik van mag maken. De voorzitter antwoordt dat er natuurlijk geen harde cijfers zijn maar dat men toch wel regelmatig bezoekers ziet. Uiteraard mag ook de jeugd hier gebruik van maken. Ook daar zijn waarnemingen van. Verder zijn er pas in het recente verleden “dieren” gekomen dus dat brengt wellicht ook wat meer leven in de brouwerij.

Verder is er zeer recent nieuws over een verbod op het aansteken van Paasvuren. Dit vanwege de droogte. Henk Prinsen merkt op dat de betreffende akker al wel op korte termijn moet worden ingezaaid.

Henk Nijhuis vraagt aan de secretaris of hij iets weet van “een kastje” dat was geplaatst op een paal aan de Haarlosesteeg. De secretaris antwoordt dat het een telkastje van de gemeente is geweest. Gerrit Fokkers vraagt wat er dan precies is geteld en op welke momenten. De secretaris antwoordt dat voor zover bekend het aantal verkeersbewegingen is geteld, van zowel gemotoriseerd als fietsverkeer en ook de snelheden (van het gemotoriseerd verkeer). Over de tijdsvakken is niets bekend maar gedurende de gehele dag zou logisch zijn. De resultaten zullen met de werkgroep Sluipverkeer nader worden bekeken.

Tot slot vertelt de voorzitter nog over de extra eisen die dit jaar aan de organisatie van het Paasvuur worden gesteld. De provincie heeft ons vorig jaar steekproefsgewijs gecontroleerd en geconstateerd dat een aantal zaken niet op orde is. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van gecertificeerde beroepsverkeersregelaars. De kosten daarvan bedragen zo’n € 260 (minimale urenafname).

Daarnaast moet er een vergunning worden aangevraagd omdat het om een provinciale weg in het buitengebied gaat. De kosten daarvan bedragen zo’n € 240,= aan leges. Verder hadden ze moeite met het ontbreken van de nodige bebording en vonden ze dat de lampjes die de looproute aangeven het overige verkeer afleiden. Er is geen harde uitspraak gedaan over een verbod.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en wenst alle aanwezigen nog een fijne avond onder het genot van een drankje.

Met vriendelijke groeten,
Peter M. Visser
Secretaris Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.