Kernpunten verslag bestuursvergadering 24-04-2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia.
Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma, Gerrit Dekker.

Inloop-halfuur

Janny Pardijs en Bertus Lappenschaar maken op verzoek van de secretaris gebruik van het inloop-halfuur om de onduidelijkheid rond de subsidie-aanvraag door te nemen. Volgens Janny Pardijs vraagt Haarlo’s Belang jaarlijks een subsidie aan bij de gemeente Berkelland. Dat is het huidige bestuur van Haarlo’s Belang echter niet bekend. Mogelijk dat de voormalig penningmeester dat nog heeft gedaan. Die vraag staat nog uit.

Van oud-bestuursleden is vernomen dat Jantien Hakken in het verleden die subsidie-aanvraag deed. Jan Lubben zal proberen om te achterhalen hoe het de vorige keren is verlopen. Haarlo’s Belang zorgt in ieder geval voor financiële dekking.

Update: inmiddels is bekend dat Pieter Zieverink (voormalig penningmeester) wel degelijk een subsidie-aanvraag heeft ingediend maar dat de gemeente Berkelland een verkeerd adres heeft gebruikt, waarna een vervolg uit is gebleven. Voor volgend jaar zijn de spelregels bekend en zal Haarlo’s Belang het voortouw nemen in een subsidie-aanvraag.

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Op onze vraag over de formele besluitvorming over het vrachtwagenverbod op de Wolinkweg gaat simpelweg geen antwoord komen. Volgens de gemeente Berkelland is het vrachtwagenverbod “actief” maar het is blijkbaar niet eenvoudig aan te tonen.

Wat betreft de antennemast is de status dat de periode van beroep is opengesteld. Daar staat een termijn van 6 weken voor. Tot nu toe is er geen beroep ingediend maar de ervaring leert dat men soms tot de laatste dag wacht.

Vanuit de ledenvergadering is een signaal binnengekomen over de hoeveelheid zwerfvuil in het buitengebied. Jan Lubben vertelt over een initiatief in Geesteren waarbij vrijwilligers op basis van een “app” bepaalde routes schoonhouden. Gemeente Berkelland verleent ondersteuning op de ontwikkeling van de software. Wellicht een mooi initiatief maar in de praktijk komt het er op neer dat de gemeente Berkelland zelf niet actief het zwerfvuil opruimt maar hooguit een afvalcontainer levert. Ook hier doet de gemeente Berkelland weer een beroep op vrijwilligers.

Over het kerkepad is afgesproken dat de gemeente Berkelland het onderhoud voortaan geheel overlaat aan de vrijwilligers van het Ommetje Haarlo. In feite deden zij het onderhoud al jaren maar de gemeente Berkelland kwam onlangs toch opeens met grof geschut om het pad volledig te egaliseren. Dat doet het oorspronkelijke karakter van het pad geen goed. De gemeente Berkelland kent een vaste vergoeding voor dit soort onderhoud en keert daarom jaarlijks €540,- uit voor het 900 meter lange pad.

Jan Lubben meldt nog dat er een zogenaamd “Noaberfonds” in het leven is geroepen voor goede initiatieven. Een externe (onafhankelijke) commissie draagt daarbij zorg voor de beoordeling van aanvragen.

Tot slot komt het onhebbelijke traject voor de vergunningsaanvraag voor het paasvuur nog even aan de orde. Vanuit Haarlo’s Belang zal dit nog nader worden geëvalueerd. Het mag echter duidelijk zijn dat dit soort bureacratische beslommeringen (van zowel de gemeente als de provincie) de blijvende levensvatbaarheid van een eenvoudig paasvuurevenement niet ten goede komen.

Bestuursvergadering:

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering. De secretaris vraagt zich af waar Erik Bergsma en Gerrit Dekker zijn. Beide blijken zich via andere bestuursleden te hebben afgemeld wegens onvoorziene omstandigheden.

Evaluatie jaarvergadering

Met name de bijzonder lage opkomst is zeer teleurstellend. Veel meer valt daar op dit moment niet van te zeggen.

Notulen 25-03-2019
De notulen worden formeel goedgekeurd.

Ingekomen stukken

De gemeente Berkelland heeft ons een nieuw convenant doen toekomen. Het is niet volgens verwachting en niet volgens eerdere geluiden dat hierover nadere afstemming zou plaatsvinden. Hierover hebben we ook contact gehad met andere kleine kernen. Wij zullen de gemeente Berkelland benaderen voor een evaluatie.

Verder zijn de nodige stukken over de vergunningsaanvraag voor de antennemast binnengekomen. Deze zijn reeds gepubliceerd op onze website.

Ook is er een uitnodiging vanuit het project “Leefsamen Achterhoek” binnengekomen. Wij zien hier voor onszelf op dit moment niet direct een rol weggelegd. Wij zullen deze informatie doorzetten naar “Ouderenwerk”.

Tot slot is er nog een uitnodiging binnengekomen van Stichting Kulturhus ’t Stieltjen. Het bestuur wil graag met haar vaste gebruikers in gesprek over onderwerpen als financiën, zonnepalen, warmtepomp, huisregels maar vooral ook over de toekomst van het bestuur.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Sommige punten komen later op de agenda nog terug.

Vervolg “Vitale verenigingen”

Op 13 mei 2019 is de eerste bijeenkomst van de vrijwillige commissie. Aan Jan Lubben zal nog extra aandacht worden gevraagd voor de asbest-problematiek bij de schietvereniging.

Haarlo’s Belang Premie

Dit traject is afgerond en de informatie is op onze website gepubliceerd.

Emailgebruik

Peter Visser geeft een toelichting op het juiste dan wel handige gebruik van emailfuncties als BCC en de inzet van mailgroepen. Ook voor (tijdelijke) commissies / werkgroepen is het handig om gebruik te maken van een groepsemailadres. Dan kun je niemand vergeten in je correspondentie en krijg je ook geen eindeloze opsommingen met zichtbare emailadressen. Dat wordt positief ontvangen. Op actuele werkgroepen zullen we deze werkwijze ook gaan toepassen.

Betaling aan Kontakt

Henny Grooters vroeg zich af wanneer er vanuit Kontakt wordt gefactureerd. Tineke Wantia geeft aan dat dit jaarlijks is en dat het meestal in januari plaatsvindt.

Onderhoud Kerkepad

Hierboven reeds besproken. Is inmiddels met betrokkenen afgestemd.

Rondvraag

Tineke Wantia: Bij O.B.S. De Voshaar staat een speeltoestel op naam van Haarlo’s Belang (om te voorkomen dat de gemeente er vanuit gaat dat dit toestel ook tot haar eigendom behoort). Nu het speelplein opnieuw wordt ingericht is de vraag wat Haarlo’s Belang wil qua zeggenschap. Wij besluiten dat het de school vrij staat om te bepalen wat zij met het speeltoestel willen doen, dan wel aan wie zij het speeltoestel zouden willen schenken (binnen Haarlo).

Bertie ten Bras: Henny Grooters wil graag af van de archiefdozen van Haarlo’s Belang. Tineke Wantia biedt aan om ze binnenkort op te halen.

Voor morgen (donderdag) vraagt Bertie ten Bras om hulp bij het wegwerken van het overgebleven snoeiafval. Het gros is versnipperd maar er is toch nog aardig wat snoeiafval overgebleven dat afgevoerd dient te worden. Jan te Luggenhorst en Peter Visser zullen bijspringen.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op woensdag 22 mei 2019.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.