Verslag bestuursvergadering 3 mei 2022

Aanwezig: Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Tineke Wantia
Afwezig: Anne Prinsen (met kennisgeving)

Opening 

Ronald opent de vergadering.

20.00 uur inloopspreekuur 

Ruud Grooters over tv-scherm in het Kulturhus

Tijdens de ledenvergadering kwam Ruud met het idee om het beeldscherm in het Kulturhus te gebruiken voor narrowcasting. Dit betekent dat verenigingen, stichtingen, bedrijven etc. informatie kunnen delen middels dit scherm. Heel Haarlo kan dan wat op het scherm laten zien. Ruud heeft hiervoor een online software gevonden, Navori. Dit kost ongeveer 18 euro in de maand. Om deze software te installeren is een Raspberry nodig. 

De eerste stap is om Navori te testen en te kijken hoe dit toegepast kan worden. Ruud en Martijn pakken dit samen op. Er is besproken dat zij op korte termijn een afspraak inplannen om hierover te brainstormen. En om te onderzoeken welke software gebruikt kan worden. Het idee is om 1 maand Navori te testen en uit te proberen. Ruud wil het ophalen van informatie bij verenigingen, stichtingen en bedrijven etc. wel op zich nemen. 

Voorstel: Haarlo’s Belang vergoed het eerste jaar de abonnementskosten. Zodat we kunnen kijken of het delen van informatie actief wordt opgepakt door inwoners van Haarlo.

Notulen 29-03-2022 + jaarlijkse ledenvergadering

Notulen is akkoord. Vanessa plaatst het verslag van de ledenvergadering op de website.

Ingekomen stukken

– Mail Sietske van Eijkel over collecte nierstichting
Sietske van Eijkel Brouwer, coördinator van de collecte van Nierstichting in Borculo, heeft ons een mail gestuurd met dat er in Haarlo op dit moment niet wordt gecollecteerd voor de nierstichting. Mensen die willen doneren kunnen dit doen door een online donatie. 

Actiepuntenlijst

  • Tijdens onze vergadering van juni gaan we het bestuursuitje plannen en bespreken.
  • Kast AED is weer gemaakt. Ronald heeft er samen met Luud naar gekeken. Kast werkt weer. Met Luud afgesproken dat we eens in de zoveel tijd controle doen. 

Statutenwijziging

Statuten zijn goedgekeurd tijdens de tweede ledenvergadering. Jan neemt contact op met de notaris. 

Terugblik paasvuur

Het paasvuur is te vroeg aangestoken. Verder is de avond goed verlopen. De houtbrengdagen ook. Geen klachten gehad. De paaltjes/touwen voor het paasvuur liggen in de opslagruimte van het Kulturhus. Jan en Anne hebben presentjes gestuurd naar de landeigenaren. 

Opvang vluchtelingen Burgers Inn

Twee weken geleden is Ronald Grooters benadert door een contactpersoon van de vluchtelingen opvang in Berkelland. Deze persoon houdt zich bezig met de coördinatie van opvanglocaties voor vluchtelingen in Berkelland. De persoon in kwestie belde Ronald met de mededeling dat Burgers Inn een mogelijke opvanglocatie is voor vluchtelingen. Tijdens het telefoongesprek is afgesproken dat Haarlo’s Belang als eerst wordt geïnformeerd voordat er verdere informatie naar buiten gaat. Zodat Haarlo’s Belang dorpsgenoten tijdig konden informeren. Ook zouden eerst de omwonenden een brief ontvangen met informatie hierover. Tot verbazing was de Tubantia sneller met het verspreiden van de informatie. Ronald heeft de persoon in kwestie direct opgebeld en gevraagd hoe het kan dat informatie al eerder is uitgelekt. Contactpersoon gaf aan dat er een interview is afgenomen en dat dit niet geweigerd kon worden. Hierdoor is informatie eerder verspreid dan gepland. Maar deze persoon gaf wel aan dat men weer opnieuw met de projectontwikkelaar om tafel moest om nieuwe afspraken te maken. 

Aanstaande dinsdag 10 mei wordt het plan opnieuw besproken tijdens raadsvergadering. Ronald heeft afgesproken dat hij na deze raadsvergadering wordt geïnformeerd. Zodra de deal rond is krijgen wij bericht van de gemeente.

Na het gesprek heeft Ronald direct contact gezocht met Jan Lubben met de vraag waarom de gemeente ons niet op de hoogte heeft gesteld van dit interview. De Gemeente en het Haarlo’s Belang hebben in het verleden afspraken gemaakt over de communicatie. Aangegeven is door Jan Lubben dat hij intern deze mail zal delen en terugkoppeling zal geven bij de volgende vergadering over deze kwestie.

Inmiddels hebben op 10 mei j.l. het Haarlo’s Belang en direct omwonenden bericht ontvangen. In het bericht stond dat de Gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de projectontwikkelaar om ca. eind mei opvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen in het voormalig pand Burgers Inn. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet (zie ook nieuwsbericht op onze website).

Antennemast/zendmast

16 mei is de rechtszitting van de antennemast. Vanuit de ledenvergadering kwam de vraag: Wat zijn vervolgstappen bij een negatieve uitspraak?. Dit heeft Ronald nagevraagd bij Jan Lubben. Ook de vraag of noodvoorziening mogelijk is zodat mobiele bereikbaarheid wordt verbeterd. Naar aanleiding van deze mail is het eerste antwoord van de Gemeente dat zij eerst de uitspraak willen afwachten. De mail van Ronald met mogelijke oplossingen worden meegenomen wanneer er een negatieve uitspraak is. Bij de volgende bestuursvergadering zullen we dit onderwerp behandelen omdat dan inmiddels de zitting geweest is en eventueel ook al uitsluitsel is.

Vooruitblik op bespreking 9 mei Projecten 2023 

(speeltuin, skatebaan, bankje en opvrolijken binnenkomsten Haarlo)
De aftrap van dit project is 9 mei. In de volgende vergadering zullen we hierover een update geven.

Communicatie gemeente

We zullen Jan Lubben uitnodigen voor de volgende vergadering om het voorval met de opvang vluchtelingen te bespreken. 

Lening playcourt

Lening is akkoord bevonden bij de leden. Ronald en Tineke zullen een afspraak inplannen met Marcel. Zodat de gemaakte afspraken ook officieel op papier worden gezet.

Woningbouw

N.a.v. de bijeenkomst van Constabiel hebben we plattegronden gedeeld op de website van het plan Prinsenhof. Tot heden hebben we nog geen nieuwe informatie ontvangen. Martijn is in nauw contact met de projectontwikkelaar. 

Onderhoud ommetje

Jan neemt contact op met Jannie Nijhuis met de vraag of alles duidelijk over het Ommetje.
Wij gaan navraag doen bij Jan Lubben wat de verwachting is van deze groep.

Rondvraag/ Mededelingen

  • AED – Is het buitengebied voorzien van een AED? We gaan hiervoor navraag doen bij HartVeiligWonen. 
  • Vanessa plaatst vacature nieuw bestuurslid op de website.

Sluiting

Ronald sluit de vergadering om 22.00 uur. Volgende vergadering is op dinsdag 21 juni om 19.30 uur. Locatie Prinsen.   

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.