Kernpunten verslag bestuursvergadering 10 juli 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink
Later met kennisgeving: Tineke Wantia

Opening

Bertie opent de vergadering en vertelt dat het met Pieter naar omstandigheden heel aardig gaat. Goed nieuws dus. Volgens het rooster van aftreden zullen Henk en Pieter volgend jaar afzwaaien.

Inloop-halfuur

Vanavond wordt er gebruik gemaakt van het inloop-halfuur dat wij begin dit jaar in hebben gesteld. Erve Veldink heeft Henk Peper afgevaardigd om een toelichting te geven op de informatieavond over de zendmast. Hij vertelt dat een groep mensen tegen de plaatsing van een zendmast is, als de zendmast zo dicht bij het dorp komt te staan. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid maar heeft ook economisch gezien negatieve gevolgen door mogelijke waardevermindering van onroerende goederen.

Haarlo’s Belang heeft zich primair ingezet voor een verbeterde mobiele dekking maar is uiteraard niet tegen een dergelijke informatieavond. Het is van belang dat een ieder kennis kan nemen van voors en tegens. Het wordt wel als jammer ervaren dat het tegengeluid niet al veel eerder in dit traject van zich heeft laten horen. Dat was de gezamenlijkheid mogelijk wel ten goede gekomen.

Erve Veldink voelt zich bij monde van Henk in ieder geval gehoord en wij hebben een prettig gesprek gevoerd. Haarlo’s Belang speelt geen rol in de keuze van een locatie of de aanvraag van een vergunning. In het belang van Haarlo opteren wij voor een goede dekking onder positieve omstandigheden. Over die invulling hebben wij echter niets te zeggen. Eventuele genodigden komen op persoonlijke titel naar de informatieavond op 19 juli 2017 om 20:00 uur bij Erve Veldink.

Notulen

De notulen van de vorige keer zijn reeds goedgekeurd en een verslag is gepubliceerd op de website.

Ingekomen stukken

Bertie meldt dat hij is gebeld door mevrouw Rita Swinkels van Florijn met een enthousiast verhaal over een taartenbakwedstrijd. Haar vraag is of er namens Haarlo ook 2 deelnemers afgevaardigd kunnen worden. Annie neemt hierin het voortouw.

Verder is er nog contact geweest met de gemeente over de Willem Sluyterweg. Het komt erop neer dat de Rozebottels die als onverzorgd worden ervaren “zo horen” en dat ze volgend jaar “toch weggaan”. Aan het wegdek zal wél wat worden gedaan op korte termijn. Het benodigde rioleringswerk laat echter nog wel een paar jaar op zich wachten.

Peter heeft enkele ingekomen (papieren) stukken met een financiële achtergrond. Deze worden doorgezet naar Pieter. (verzekeringszaken e.d.)

Tussendoor komen we op de financiële organisatie van het onderhoud aan de begraafplaats. In feite is dit geen initiatief vanuit Haarlo’s Belang maar Henk Prinsen is wél de trekker. Vanuit de gemeente hoort hij dat het lastig is om declaraties over te boeken naar een persoon en zij zien dat bijvoorbeeld liever via Haarlo’s Belang lopen.

Dat zou echter wel een bepaalde verstrengeling en mogelijk een andere verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Daar willen we eerst nog eens over nadenken. Ondertussen informeert Henk eens bij Gelselaar en wij kunnen uiteraard ook Jan Lubben hierover bevragen.

Activiteitenlijst

Voor de vaste (jaarlijkse) activiteiten binnen het bestuur wordt een lijst opgesteld waarin de activiteiten aan één of meerdere namen worden gekoppeld. Het zou fijn zijn als we de organisatie van activiteiten wat meer in draaiboeken verwerken zodat een ander het eenvoudiger over kan nemen. Wat betreft de AED-herhalingscursus kan er mogelijk een bijdrage worden verkregen via Stichting Fonds 2013.

Midzomerwandeltocht

De gezamenlijke organisatie met Zangkoor Timeless verliep wat rommelig maar is verder wel positief ervaren. Er zijn 83 deelnemers geweest. Gehoorde opmerkingen: een eindtijd instellen, stempelen, aanmelding wandelbond, wandelkalender, de 15km. was bijna 18km., geen rustpunt bij de 10km. en het rustpunt viel een paar honderd meter buiten de route.

Wij vragen ons wel af of we de midzomerwandeltocht in deze vorm door moeten zetten of dat het ook anders kan. Wellicht juist een groter evenement organiseren of de oplossing in een specifieke commissie zoeken. Tineke neemt hierin het voortouw.

N.a.v. het “Zomer in Gelderland” evenement op 15 augustus 2017 horen we geluiden om die lijn vast te houden en juist meer gezamenlijk te organiseren. Daar willen wij ons dan ook sterk voor maken.

Artikelen voor Kontakt

De drukker wil de kopij graag als Word- of PDF-bestand én in de juiste volgorde aangeleverd krijgen. Artikelen op de website kennen een ander formaat. Tineke zet dit handmatig om. Aangezien zij er mee stopt zal ze dit overdragen aan degene die haar opvolgt.

Speelveld

Het gashuisje is inmiddels verplaatst. Het hekwerk zal nog verder vernieuwd worden. Er komt een parkeerpaaltje. Zodra het gras goed geworteld is zullen de speeltoestellen worden geplaatst. Over een basketbalnet wordt nog nagedacht. Verder wordt er gesproken over plaatsing van een blokhut bij het Zunneke in combinatie met andere gebruiksmogelijkheden. Hiervoor houdt Bertie contact met Ronald Olthof.

Statuten en reglementen

Jan heeft de oude doos eens nageplozen op bruikbare documenten. We hebben enkele punten uit de statuten doorgenomen. Mogelijk is er modernisering nodig maar er is wel veel beschreven. Peter wil in de winter wel eens verder in het archief duiken (staat nog bij Gerrit Grooters).

Woonvisie Beltrum

Jan en Annie zijn onlangs naar een informatieavond over de woonvisie van Beltrum geweest. Het was interessant maar Beltrum is een stuk groter en de meeste ideeën zullen voor ons niet direct inzetbaar zijn. Het is wél goed om dit te blijven volgen.

In Beltrum zijn meer huurhuizen; de jeugd wil ook wel blijven; er zijn nog veel voorzieningen; men wil in eigen dorp blijven wonen; vraag en aanbod op elkaar afstemmen via een woonmakelaar; pilot draaien voor woonwensen; etc. In Haarlo is weinig verloop; men gaat hier ook weg omdat er geen voorzieningen zijn voor de oude dag.

Dorpsvisie

Jan heeft een eerste plan van aanpak gemaakt. Nu is het zaak om te bedenken hoe we hier mee verdergaan. Wellicht is het handig om per buurt te inventariseren. Laten alle bestuursleden zich hier ook eerst wat meer in verdiepen. Eventueel kunnen we de gemeente of de DKK vragen om inbreng. Jan doet navraag betreffende de mogelijkheden.

Rondvraag

Jan heeft n.a.v. het HAN-onderzoek van laatst nog eens geïnformeerd naar de vervoersmogelijkheden. De gemeente heeft een hele stapel folders geleverd met informatie over vervoer en vervoerders. Kortom: geïnteresseerden kunnen zich het beste via de gemeente laten informeren.

Henk refereert aan geruchten die gaan omtrent de huisvesting van een grote groep buitenlandse werknemers in “Burgers”. Men heeft toch enige zorgen omtrent bijvoorbeeld parkeerproblematiek en eventueel andere gevolgen voor de directe omgeving. Dit is veel koffiedik kijken. Hopelijk kan de gemeente hierover wat opheldering verschaffen.

Henk vraagt of we nog denken aan de jaarlijkse barbecue voor het bestuur van Haarlo’s Belang. Die wordt ingepland. Daarbij worden ook oud-bestuursleden Gerrit Grooters en Marianne Hulzink uitgenodigd.

Sluiting

Bertie sluit de vergadering. De volgende bestuursvergadering wordt bepaald op 21 augustus 2017.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.