Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 september 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink
Afwezig zonder kennisgeving: Tineke Wantia

Voorafgaand aan de bestuursvergadering worden specifieke punten besproken met Jan Lubben van de gemeente Berkelland. Ook zijn collega Heleen Huiskamp is aanwezig om ons wat over de woonvisie te vertellen.

Bespreekpunten met de gemeente

1. Haarlo’s Belang heeft n.a.v. diverse geluiden betreffende de plaatsing van de beoogde zendmast een brief naar de gemeente gestuurd waarin zij aandacht vraagt voor zorgvuldigheid in de beoordeling en het belang van alle betrokkenen in ogenschouw te nemen. Deze brief is door de gemeente bestempeld als ‘zienswijze’. Met die gedachte hebben wij die brief niet opgesteld en wij hebben hem ook niet als zodanig benoemd. De gemeente handelt hier op eigen initiatief.

Jan Lubben licht toe dat dit met name komt door het tijdsbestek waarin de brief is binnengekomen. Op dit moment loopt er immers een formeel traject. Wij komen tot de conclusie dat er verder geen ongewenste effecten aan verbonden zijn en dat de gemeente dit een volgende keer beter met ons af zou moeten stemmen.

Wij communiceren natuurlijk wel vaker met de gemeente en die correspondentie leidt immers ook niet spontaan tot een formele benadering.

2. Op de diverse uitvalswegen staan inmiddels dynamische snelheidsborden. Die zijn primair bedoeld om het aantal verkeersbewegingen te tellen. Volgens de gemeente was er in de eerste dagen na plaatsing weinig verschil te merken. Dat komt niet overeen met onze eigen waarneming. De aanloopperiode waarmee wordt vergeleken was ook vrij kort. Jan Lubben zal zich hier nog nader over voor laten lichten.

3. Haarlo’s Belang pleit voor een intensievere betrokkenheid bij zaken die vanuit de gemeente Berkelland worden geregisseerd. Recentelijk zijn er al wat positieve voorbeelden te noemen. Dat is prettig.

4. Henk Prinsen heeft onlangs het initiatief genomen om met andere vrijwilligers een deel van het onderhoud van de begraafplaats uit te voeren. De gemeente draagt bij qua middelen en heeft voorgesteld om financiële transacties via Haarlo’s Belang te laten lopen. Wij vragen ons af welke consequenties dat eventueel kan hebben. Jan Lubben geeft een toelichting.

De vrijwilligersorganisatie kan als commissie onder de paraplu van Haarlo’s Belang ressorteren. Dat is verzekeringstechnisch ook praktisch. Naast de aansprakelijksheidsverzekering van Haarlo’s Belang kan indien noodzakelijk ook worden teruggevallen op de vangnetverzekering van de gemeente Berkelland. Daartoe is het nodig dat er een georganiseerd verband is. Dat bereiken we door het als een commissie te bestempelen.

Verder is voor ons van belang dat verwachtingen over en weer helder zijn. Jan Lubben bevestigt, dat mocht de vrijwilligersorganisatie zich ontbinden, de gemeente haar verantwoordelijkheid weer neemt voor het onderhoud van de begraafplaats zoals zij dat anders ook uit had moeten voeren.

5. In de Willem Sluyterstraat zijn trottoirs hersteld maar in het straatwerk zijn nog steeds plekken die door wortels opgestuwd zijn. Henk Prinsen merkt op dat hem is toegezegd dat het straatwerk plaatselijk zou worden ‘aangehaald’. Jan Lubben doet hier nog even navraag. Zelf heeft hij nog een vraag over het al dan niet verwijderen van de rozebottels. De keus is aan ons. Bertie ten Bras geeft aan dit met de aanwonenden af te willen stemmen.

6. Via Annie Ligtenbarg is een vraag gekomen over het punt Wolinkweg / Holtmaatsdijk. Het zou prettig zijn als de wegsituatie wat duidelijker kan worden aangegeven door bebording of belijning. Jan Lubben stelt voor dat Annie hem contactgegevens doorspeelt waarna hij er voor zal zorgen dat de juiste persoon hen benadert voor nadere afstemming.

Woonvisie

Heleen Huiskamp vertelt over de woonvisie en de pilot “Toekomst Wonen Beltrum”. In samenwerking met bureau KAW en de gemeente Berkelland kan ook in Haarlo een woonvisie worden bepaald. Daartoe is het wel noodzakelijk dat ook enkele bewoners – van diverse leeftijden – zich willen committeren aan zo’n traject.

Binnenkort wordt hetzelfde proces gestart in Rekken, Geesteren en later ook Gelselaar. Zo rond februari zou Haarlo daarbij aan kunnen sluiten. Er wordt dan onderzoek gedaan naar wat er leeft onder de bevolking en wat de woonbehoefte eigenlijk is. Daarvoor wordt onder andere een enquête gehouden.

Voor de grote kernen is al een structuurvisie vastgesteld, voor de kleine kernen is daar bewust nog mee gewacht. Wij kunnen daar dus invloed op uitoefenen. De twee wooncontingenten die Haarlo nog over heeft staan in principe op oranje en dus op de nominatie om te vervallen. Het plan De Mölle heeft de andere drie inmiddels ingevuld.

Jan Lubben adviseert ons om de ontwikkeling van de dorpsvisie even voor ons uit te schuiven en eerst in te zetten op de woonvisie. Dat biedt dan meteen een mooie opstap naar verdere doorontwikkeling van de dorpsvisie. Afgesproken wordt dat wij eerst eens onderzoeken of er een werkgroep kan worden gevormd vanuit de Haarlose bevolking in de categorieën “jong”, “middelbaar” en “ouder”. In dat geval zouden we in februari aan kunnen haken om een start te maken.

Aanvullende punten

Jan Lubben meldt nog dat het pad voor de Kluntjespot inmiddels ook weer wordt onderhouden door de gemeente. Daar was even een misverstand over. Verder is de Bussinkdijk opnieuw bestraat maar dat krijgt nog een vervolg voor de puntjes op de ï. De provinciale weg Batendijk zal worden afgewaardeerd naar 60 km/uur. Tot slot meldt Jan Lubben dat op 11 oktober 2017 de Eibergseweg ter hoogte van De Mölle zal worden afgesloten i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid.

Inloop-halfuur

Vanavond wordt gebruik gemaakt van het inloop-halfuur om te spreken over de besteding van het geld dat is gewonnen met ‘Zomer in Gelderland’. Het idee is om de opbrengst in te zetten voor de aanschaf van een verplaatsbare tent voor evenementen. Aanwezig zijn: Henk Leever, Dinand Mengerink en Annie Nijhuis.

Dinand Mengerink geeft een toelichting op de begroting. Die is qua kosten inmiddels rondgekomen, mede dankzij de gulle hand van HCR Prinsen die o.a. de lunches heeft gesponsord. Anderen hebben bijgedragen met materieel dan wel hun tomeloze inzet. Het prijzengeld was bijna duizend euro, er komt nog geld binnen van deelname aan de optocht in Borculo, er is met de pet rondgegaan en er wordt particulier nog duizend euro gesponsord.

Eén van de concrete vragen is of Haarlo’s Belang ook financieel kan bijdragen. De ideeën zijn als volgt. De tent kan worden gebruikt door alle verenigingen en buurten in Haarlo. Er moet een opslaglokatie worden gevonden. Daarbij wordt gedacht aan het kulturhus. Daarnaast moet er iets geregeld worden voor beheer en onderhoud. Een vast team dat de tent opzet en afbreekt zou prettig zijn. Daarnaast zou het financiële beheer bij Haarlo’s Belang kunnen liggen.

Het bestuur zegt toe bij te willen dragen aan dit initiatief en steekt hierbij in op zo’n 500 euro. Hier kunnen immers veel dorpsgenoten profijt van hebben bij allerlei evenementen. Wat ons betreft is het vooral van belang dat de organisatie rond het beheer goed wordt geregeld. Bij voorkeur door een commissie te benoemen onder de vlag van Haarlo’s Belang.

Werkzaamheden rond het opzetten/afbreken zouden door de gebruikers zélf kunnen gebeuren onder hoede van een afgevaardigde van de commissie. Op die manier wordt de commissie niet al te zwaar belast en is toezicht op de juiste werkzaamheden geborgd. Daarnaast zal er een onderhoudsbegroting moeten worden gemaakt voor de penningmeester.

Besloten wordt dat beide partijen op basis van deze uitgangspunten doorgaan. Henk Leever zal nader marktonderzoek doen. Later vanavond vormt het bestuur een mening dat het niet op een dubbeltje vast zit en dat vooral moet worden gekeken naar duurzaamheid. Dat zal persoonlijk worden teruggekoppeld.

Opening

Halverwege de avond kan voorzitter Bertie ten Bras de bestuursvergadering voor geopend verklaren. We gaan snel van start. Het verslag van de vorige keer was reeds goedgekeurd en gepubliceerd.

Ingekomen stukken

Behalve de reeds behandelde ontvangstbevestiging van de zienswijze zijn er geen noemenswaardig ingekomen stukken.

Actiepuntenlijst

We lopen de actiepuntenlijst door. Jan te Luggenhorst deelt kopiën uit van de officiële statuten uit de ‘oude doos’. Interessant om eens te bekijken. Onderhoud begraafplaats is reeds besproken. Annie Ligtenbarg heeft een formulier voor de subsidieaanvraag ‘reanimatietraining’ bij zich ter ondertekening door het bestuur.

Voor het Ommetje Haarlo moet nog een organisatie worden opgetuigd. Henk Prinsen zal Jannie Nijhuis hierover ook nog benaderen voor wat gedachten. De secretaris doet nog even navraag bij Tineke Wantia voor enkele andere punten.

Blokhut

Er ligt nog steeds een burgerinitiatief bij de gemeente voor het plaatsen van een blokhut. Aangezien de locatie en de concrete invulling inmiddels zijn veranderd zal Bertie ten Bras een gewijzigd voorstel indienen. Met Jan Lubben is reeds afgestemd dat hiermee niet hoeft te worden gewacht tot het financiële plaatje 100% helder is.

Mobiel gedeeld

Annie Ligtenbarg deelt mee dat het project ‘Mobiel gedeeld’ tot een einde komt. Tot het eind van dit jaar zal de auto beschikbaar blijven. Daarna wordt de stekker er letterlijk en figuurlijk uitgetrokken. Het blijkt in Gelderland niet rendabel te zijn. Een schrale troost is dat Haarlo op de tweede plaats staat qua gebruik.

Dorpsvisie

Jan te Luggenhorst geeft aan dat hij zich graag in wil zetten voor de eerder besproken woonvisie en daarmee de verdere ontwikkeling van de dorpsvisie even op pauze zet. Wellicht dat er overigens ook nog wat vooronderzoek is te combineren.

Rondvraag

Henk Prinsen meldt dat de Sint op 25 november in Haarlo komt. En wel een half uur eerder! Om 9:30 uur dus. Dat houdt ook in dat we op 24 november de nodige voorbereidingen in de zaal kunnen treffen. Te beginnen om 21:30 uur. Bertie ten Bras heeft van Marianne Hulzink reeds aanvullende instructies ontvangen. De secretaris zal nog even nagaan of Tineke Wantia ook voldoende op de hoogte is.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 30 oktober 2017 om 19:30 uur. Hiermee wordt deze vergadering afgesloten.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.