Kernpunten verslag bestuursvergadering 21 augustus 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink, Tineke Wantia

Inloop-halfuur

Vanavond wordt er gebruik gemaakt van het inloop-halfuur dat wij begin dit jaar in hebben gesteld. Wouter Abbas wil graag een toelichting geven op het tegengeluid dat wordt gebracht tegen het plaatsen van de zendmast. Hij wordt vergezeld door een afvaardiging van Erve Veldink, te weten: de heren Frits Hoogers, Henk Peper, Chris van Veen en mevrouw Eef van Leeuwen.

Wouter Abbas betoogt dat de oorspronkelijke inzet het verbeteren van de mobiele dekking is geweest. Waar de KPN nu op insteekt is een zendmast waarmee een veel groter gebied dan alleen Haarlo kan worden bediend. Er is gevraagd om de weg te verharden maar ondertussen lijkt het erop dat er een 4-baans snelweg wordt aangelegd.

Er is een aantal mensen dat zich ernstig zorgen maakt over gevolgen voor de volksgezondheid. Daarom pleiten zij voor het plaatsen van een zendmast op een grotere afstand van de kern. Het bestuur brengt in dat ons eigenlijk alleen geluiden bereiken over de wens om de dekking te verbeteren. Haarlo’s Belang wil het tegengeluid uiteraard ook serieus nemen maar krijgt er nauwelijks signalen over.

Mevrouw Van Leeuwen stelt dat deze zendmast een serieuze bedreiging vormt voor het bedrijf Erve Veldink. De doelgroep bestaat immers voor een groot deel uit mensen die juist rust, natuur en vrijheid van externe factoren opzoekt. Een deel van de Haarlose bevolking is benaderd of zij willen tekenen tegen het plaatsen van de zendmast. Er zijn meer dan honderd handtekeningen opgehaald.

Het bestuur vindt dat een serieus aantal maar stelt ook dat het jammer is dat deze geluiden haar niet bereiken. Er wordt al enige jaren gecommuniceerd over het “project verbetering mobiele dekking” en in al die tijd is nooit iemand gekomen om een winstwaarschuwing af te geven. Het argument dat dit niet bekend was is wat zwak want zowel via de internetpagina als via het aloude Kontakt is hier steeds informatie over gebracht. Ook op ledenvergaderingen is dit nooit naar voren gekomen.

Haarlo’s Belang staat uiteraard voor het belang van Haarlo. Wij denken daarom graag mee maar onze invloed op dergelijke processen is beperkt. Wij hebben de providers destijds gevraagd om de dekking te verbeteren. KPN heeft uiteindelijk op eigen iniatief een landelijk project gestart om dekking in landelijke gebieden te verbeteren. Daarop lift Haarlo nu mee. Vanaf dat moment raken wij als bestuur ook wat buiten beeld.

KPN doet een aanvraag voor het plaatsen van een mast. De gemeente zal toetsen aan wet- en regelgeving en als aan de eisen wordt voldaan ook groen licht moeten geven. De gemeente biedt een beperkt aantal mogelijke lokaties en baseert zich daarbij onder andere op landschappelijke aspecten. De voorkeur gaat uit naar private terreinen om belangenverstrengeling te vermijden. Haarlo’s Belang speelt in dit verhaal geen rol.

Het bestuur stelt een tegenvraag: wat is het dat jullie willen dat wij voor jullie zouden kunnen doen? Wouter Abbas geeft aan dat zij graag een gesprek met de gemeente willen en daarbij ondersteund willen worden door Haarlo’s Belang. Daarnaast zouden zij graag willen dat wij ook hun belangen in ogenschouw nemen en zullen verdedigen.

Het bestuur geeft aan dat zij dit zullen bespreken in de bestuursvergadering. Als werkelijk zo’n grote groep mensen tegen het plaatsen van een zendmast op deze locatie – dus (te) dicht bij de kern – is, dan is dat een substantieel deel van de bevolking. Dit gezegd hebbende wordt het gesprek beëindigd. Opgemerkt dient te worden dat het gesprek in een prettige sfeer is verlopen.

Opening

Bertie opent de vergadering en gaat direct van start.

Notulen

De notulen van de vorige keer zijn reeds goedgekeurd en een verslag is gepubliceerd op de website.

Ingekomen stukken

Er zijn wat standaard stukken over contributie, facturen en verzekering. Verder zijn er diverse mailberichten van de heer Abbas en een brief over afsluiting van de Stokkersweg (die de gemeente huis-aan-huis heeft verspreid).  Dat komt als agendapunt terug.

Actiepuntenlijst

De kosten voor de reanimatiecursus bedragen zo’n 300 euro. Daartoe wordt een subsidieaanvraag bij Fonds2013 gedaan. De rest wordt door Haarlo’s Belang aangevuld zodat deelnemers kosteloos deel kunnen nemen.

Met Jan Lubben wordt besproken op welke manier gelden die te maken hebben met vrijwilligerswerk voor onderhoud van het kerkhof via Haarlo’s Belang kunnen lopen.

Zomer in Gelderland

Naast het behaalde succes liggen er ook nog wat onkosten voor bijvoorbeeld lunches en gebruikte materialen. Er is ons gevraagd of wij daar aan bij willen dragen. Daar staan wij zeker niet negatief tegenover. Besloten wordt dat wij eerst de inventarisatie afwachten en er dan over besluiten.

Zendmast

Het bestuur onderkent dat een kritisch geluid ook serieuze aandacht moet krijgen. Wij zien geen actieve rol voor onszelf als het gaat om het organiseren van of aanwezig zijn bij een gesprek tussen de gemeente en partijen die al dan niet tegen het plaatsen van een zendmast zijn. De gemeente heeft heldere procedures voor indienen van een zienswijze of een bezwaar. Dat zijn individuele trajecten waar wij gewoon geen rol in spelen. Wel is onze ervaring dat de gemeente openstaat voor gesprekken. Ons advies is dan ook om vooral ook dat gesprek met de gemeente op te zoeken.

Lastig is dat het tegengeluid erg laat in het traject naar voren komt. Op basis van de geluiden die ons hebben bereikt en de stemming zoals die naar voren is gekomen op ledenvergaderingen hebben wij de opdracht om te werken naar verbetering van de mobiele dekking. Toch willen wij dit tegengeluid ook serieus nemen. Het gaat dan echter met name om de locatie van de zendmast. De aanvraag zal niet gaan over sterktes van signalen maar uitsluitend over de locatie van de mast.

Wij besluiten om bij de gemeente kenbaar te maken dat wij ervoor opteren om dit tegengeluid serieus in ogenschouw te nemen en kritisch te kijken naar alternatieve mogelijkheden voor het plaatsen van een zendmast waarbij mobiele dekking en zorgen om volksgezondheid met elkaar in lijn kunnen worden gebracht.

Speelveld

Het is inmiddels zover dat opdracht kan worden gegeven om de nieuwe speeltoestellen te plaatsen en (een aantal van) de oude speeltoestellen terug te plaatsen. Daarnaast moeten de parkeerpalen nog worden geïnstalleerd en een picknickbank geplaatst.

Blokhut

Bertie is nog bezig met het burgerinitiatief voor de blokhut. Hierover vindt afstemming plaats met ’t Kulturhus en ’t Zunneke. Het idee is om een combinatie te maken waarbij de blokhut aan de voorzijde kan worden gebruikt voor “toeristen” en aan de achterzijde onderdak biedt aan enkele dieren. De blokhut komt dan op het grasveld bij de parkeerplaats.

Barbecue bestuur

Het jaarlijkse uitje voor het bestuur van Haarlo’s Belang wordt dit jaar bij Tineke Wantia gehouden, voorafgegaan aan een rondje klootschieten. Ook Gerrit Grooters en Marianne Hulzink zijn van de partij.

Dorpsvisie

Jan heeft een plan van aanpak uitgewerkt en is voornemens om de inventarisatie via de lokale (buurt)verenigingen uit te voeren. De precieze uitvoering moet nog worden bepaald. Het zou kunnen dat er per (buurt)vereniging een avond wordt georganiseerd of dat wordt gevraagd om een afvaardiging naar een algemene avond te laten komen.

Waar het op neerkomt is dat we zoveel mogelijk mensen willen betrekken en willen peilen om hun ideeën voor een dorpsvisie naar voren te laten komen. De vorige dorpsvisie is al weer 10 jaar oud en daarom wordt het tijd voor een nieuwe. Het is ook de gemeente Berkelland die dit graag wil. Op die manier geeft het hen ook inzicht hoe wij zelf tegen ontwikkelingen in het dorp aankijken en dat biedt weer een vertrekpunt voor eventuele (financiële) ondersteuning.

Rondvraag

Henk: Er is onderhoud verricht aan de Willem Sluyterweg maar het is niet duidelijk wat precies. Het straatwerk zou worden “aangehaald” daar waar het gevaar oplevert. Navraag doen via Jan Lubben.

Henk: Ik wil vast contact opnemen over de organisatie rond Sinterklaas.

Annie: De familie Egbers vraagt zich af of er misschien een bord “scherpe bocht” of iets dergelijks kan worden geplaatst bij de scherpe bocht in de Wolinkweg. Voorleggen aan Jan Lubben.

Bertie: Verzoekt om in voorkomende gevallen wat sneller te reageren op email, ook bij akkoord.

Henk: Enig idee wanneer de extra lichtmast bij ’t Kultushus wordt geplaatst? Ook navragen bij Jan Lubben. (secretaris verzorgt het doorzetten van vragen)

Sluiting

Bertie sluit de vergadering. De volgende bestuursvergadering wordt bepaald op 25 september 2017.

 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.