Kernpunten verslag bestuursvergadering 14 mei 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Annie Ligtenbarg, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser.

Bespreekpunten met de gemeente (Jan Lubben)

Glasvezelkast Overbekkingsweg

Haarlo’s Belang betreurt dat de glasvezelkast op zo’n opvallende plek staat. De kast is nogal wit en de koeling is soms duidelijk hoorbaar. Jammer van de plek bij het bankje. Het is een gezichtsbepalend punt en je kunt er mooi zitten. Is groen spuiten een optie? Of groen aanplanten? Jan Lubben verwacht dat hier wel wat in mogelijk is en zal ons het telefoonnummer van de aannemer toesturen.

Ontwikkeling N822

Haarlo’s Belang vraagt zich af welke invloed ‘Haarlo’ heeft op de vernieuwing van de N822 (Batendijk, Borculoseweg en Eibergseweg). Op welke manier kan invloed worden uitgeoefend? Komen er bijeenkomsten / informatieavonden / afstemmingsoverleggen? In ieder geval heeft Jan te Luggenhorst al contact met de provincie. De provincie is ook leidend. De gemeente zit wél aan tafel maar de provincie beslist.

Ons eerste aandacht gaat uit naar de aansluiting met de Groenloseweg. Dat is een gevaarlijk punt voor fietsers die willen oversteken. Op de website van Gelderland staat dat de weg wordt afgewaardeerd naar 60 km/uur. Daar is – ook vanuit de ledenvergadering – weinig enthousiasme voor op te brengen. Wat ons betreft beperkt zich dat tot gevaarlijke kruispunten en blijft het verder gewoon 80 km/uur, net als op andere wegen die een gescheiden fietspad kennen.

Hoe informeert de gemeente ons?

Haarlo’s Belang is nog zoekende naar de manier waarop de gemeente ons kan blijven informeren over actuele en toekomstige zaken. Nu worden we toch nog regelmatig verrast door gebeurtenissen. Jan Lubben stelt dat de gemeente nadenkt over kernwethouders. Daarmee wil ze de afstand vanuit het bestuur ook wat verkleinen. Er zijn zeker positieve gevallen te noemen maar het is nu vaak nog afhankelijk van het handelen van individuele personen.

Zendmast

Jan Lubben kan ons nog niets nieuws vertellen. Wij blijven ons wel afvragen waar de ommezwaai van de Veldweg naar de Dennenweg vandaan komt. Is dat omdat er dan wellicht minder mensen gerechtigd zijn om bezwaar te maken? Jan Lubben komt er later deze week op terug.

Burgerinitiatieven

Het fenomeen ‘burgerinitiatief’ heeft een positieve uitwerking wat de gemeente betreft. Dat zal dan ook worden doorgezet. Er komt extra geld beschikbaar. Het is dus een goed idee om vast na te denken over ideeën en wensen en daarvoor een goed plan op te stellen. Erik Bergsma vraagt of de gemeente Berkelland ook budget voor de kernen beschikbaar stelt. Jan Lubben geeft aan dat zoiets nog niet het geval is maar dat daar ook verantwoordelijkheden bij horen. Een interessant onderwerp.

Opening blokhut

Jan Lubben biedt zijn hulp aan bij het opzetten van een persbericht voor een ‘feestelijke’ opening van de blokhut. Daartoe kan hij dan ook zijn perscontacten in stelling brengen. Het is aan ons of wij hier gebruik van willen maken. Het is wel een kans voor wat positieve aandacht voor Haarlo.

Bestuursvergadering

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras opent de vergadering en heet de nieuwe bestuursleden, Erik Bergsma en Gerrit Dekker, van harte welkom.

Notulen 12-03-2018

Waren reeds akkoord bevonden voor publicatie. Omwille van de tijd nemen we deze niet opnieuw door.

Ingekomen stukken

Zoals gewoonlijk is er weer veel email binnengekomen. De belangrijkste lichten we er even uit.

Kosten ouderenreis

Met name de vervoerskosten zijn nogal gestegen. Er ligt een verzoek om een bijdrage. Tineke Wantia neemt het voortouw in verdere afstemming.

Scholder an scholder

Tineke Wantia en Jan te Luggenhorst zijn naar deze bijeenkomst geweest. Zij hebben het als inspirerend ervaren en hebben wel wat ideeën opgedaan.

Jubileum Kulturhus ‘t Stieltjen

Het Kulturhus bestaat binnenkort 10 jaar. Haarlo’s Belang is ook uitgenodigd om mee te denken over de invulling van een programma. Tineke Wantia en Bertie ten Bras zullen hier naar toe gaan.

Status en vervolg verkeersveiligheid

In de derde en vooralsnog laatste bijeenkomst zijn mogelijke ‘oplossingen’ aangedragen. Het verslag daarvan staat op de website. Haarlo’s Belang beraadt zich nog over een tussentijdse evaluatie van dit proces.

Status blokhut / openingsevenement

De blokhut is in de maak en komt als half-fabricaat. Het idee is dat de voorkant van de blokhut kan worden gebruikt als rustplaats voor ‘toeristen’ en Haarlo’ers zélf uiteraard. De achterkant wordt ingezet voor ‘iets leuks’ voor ’t Kindcentrum. Er wordt nagedacht over dieren of iets anders.

Status Werkgroep Woonvisie

Jan te Luggenhorst vertelt dat het begint te lopen. Anja van Maren heeft een voortrekkersrol en de werkgroep bestaat verder uit 3 leden. Het overleg vindt gecombineerd met dat van Gelselaar plaats. In mei wordt begonnen met het interviewen van 8 inwoners. Nog voor de zomervakantie wordt een enquête opgesteld.

Het gaat om het kenbaar maken van wensen, het bedenken van oplossingen, wonen, woonomgeving en toekomst. De gemeente moet hierin uiteraard ook meebewegen. De praktijk wijst uit dat de huidige regelgeving nog vaak in de weg zit.

Zendmast

We praten nog even na over de zendmast. Peter Visser vraagt zich af of Haarlo’s Belang een rol wil spelen als de gang naar de rechter plaatsvindt? Wie worden als direct belanghebbende gezien of worden bezwaren niet ontvankelijk verklaard op basis van geografische afstand van belanghebbenden tot de zendmast? Er is op dit moment nog te weinig informatie om er concreet iets over te zeggen.

Bestuurders van Haarlo’s Belang geven aan dat zij in hun directe omgeving maar weinig mensen horen over de locatie van de zendmast aan de Dennenweg. Is dat omdat de meesten het een prima plek vinden of hebben de meesten zich al neergelegd bij de uitkomst van dit moeizame traject? Reacties zijn welkom!

Privacybeleid

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen ook belangenvereniging zoals Haarlo’s Belang zich voor te bereiden op naleving daarvan. Peter Visser heeft e.e.a. uitgezocht en geeft er een toelichting op. Hij geeft aan bezig te zijn met het opstellen van een privacybeleid dat op de website kan worden gepubliceerd.

Midzomerwandeltocht

Tineke Wantia vertelt dat er afstanden zijn van 10, 15 en 20 kilometer. De routes zijn uitgezet door Marianne Hulzink en Gerrit Lerink. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Op 23 juni moet de wegbewijzering worden aangebracht. Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker en Tineke Wantia pakken dit initieel op. Bertie ten Bras wil zondagochtend wel bij het inschrijven zitten; Jan te Luggenhorst kan ’s middags mogelijk wel en als Tineke Wantia niet meer nodig is bij het rustpunt wil ze ook nog wel even aanschuiven.

Peter Visser zal het Kulturhus berichten, de flyer voor dit jaar aanpassen en de plaatselijke toeristenpunten informeren. Jan te Luggenhorst stelt voor om de Kluntjespot te openen na afloop. Dat trekt altijd weer wat gegadigden over en weer. Bertie ten Bras zorgt voor de spandoeken.

Bestuursfuncties

Er staat nog een vacature open voor het penningmeesterschap. Pieter Zieverink – als oud bestuurslid/penningmeester – heeft te kennen gegeven dat hij de honneurs nog wel even waar wil nemen maar dit is geen oplossing voor de lange termijn. Binnen het huidige bestuur wordt geen geschikte kandidaat gevonden. Zou deze functie wellicht extern kunnen worden vervuld?

Betrekken van leden

Peter Visser heeft dit punt op de agenda gezet. De hamvraag: hoe houden wij binding met leden van Haarlo’s Belang? Hoe goed kennen wij hun meningen? Hoe krijgen we directere lijnen? De jaarlijkse ledenvergadering is hiertoe geen goed middel. Gezien de tijd besluiten we dit punt naar de volgende keer te verschuiven.

Rondvraag

Erik Bergsma vraagt nog eens hoe men denkt over de mogelijkheden voor eigen budgetten van gemeente om inwoners meer aan het stuur laten. Het geeft de inwoners ook een bepaalde vrijheid. Hij zal eens bij andere gemeenten informeren naar voorwaarden en ervaringen.

Jan te Luggenhorst meldt dat hij binnenkort iemand van de provincie op bezoek krijgt voor overleg over de N822, in het bijzonder de aansluiting met de Groenloseweg.

Verder stelt Jan te Luggenhorst dat het misschien een goed idee is om wat plannen voor het burgerinitiatief voor te bereiden. Zodat wij er klaar voor zijn als er geld beschikbaar is. Opgemerkt wordt dat een burgerinitiatief ook van inwoners kan komen en dat er dan wel een heel concreet doel moet zijn.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 9 juli 2018 om 19:30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.