Kernpunten verslag bestuursvergadering 24 september 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Jan Lubben vertelt over “Mogelijkheden procesondersteuning bij samenwerking in de kern”. In Gelselaar spelen soortgelijke processen als in Haarlo. Denk aan de inzet van “Scholder an Scholder” (eerder dit jaar besproken). Zij kunnen helpen bij samenwerking. Daartoe zijn wel heldere vragen nodig. Dan is er nog de “Sportfederatie” die sportverenigingen kan helpen. In Rekken loopt een traject dat wordt ondersteund door de DKK voor het opzetten van een dorpshuis. De urgentie om samenwerking moet er wel zijn. Informatie delen is belangrijk. Waar staat men? Ledenaantallen, bestaansrecht?

Bertie ten Bras: We zouden dit in het verlengde van de woonvisie mee kunnen nemen. Of wellicht als los initiatief. Dan eerst inventariseren.

Tineke Wantia: de Eendracht heeft al eens een toekomstvisie uitgewerkt en heeft daar mogelijk goede ervaring mee.

Jan Lubben: Het idee is dat alle verenigingen met een veranderend toekomstbeeld te maken hebben. Een nauwere samenwerking kan daarbij misschien helpen.

Bertie ten Bras: Wij hebben daar al eens eerder over nagedacht en zijn van plan om alle verenigingen hierover eens te benaderen. Hopelijk kunnen we hier komend jaar meer vorm aan geven.

 

Jan Lubben vertelt over “Wijk- en kerngericht werken vanuit de gemeente”. De gebiedswethouder voor Haarlo is Patricia Hoijtink. Het voorstel is om haar uit te nodigen.

Bertie ten Bras: ons vertrouwen is wel wat geschaad. Wij willen hier als bestuur vooraf een mening over vormen.

Erik Bergsma: Het moet wel een inhoudelijk verhaal worden. Kun je de afspraak die hier aan ten grondslag ligt ons toesturen? Dat is immers de basis. Jan Lubben: Ja, dat kan en dat zal ik doen. De volgende dag meldt Jan Lubben dat de invulling van “gebiedswethouder” pas volgende week bij B&W komt.

Jan Lubben stelt voor dat we de wethouder een goed beeld geven van wat er in het dorp speelt. Hoe ziet de kern eruit? Waar zitten eventuele knelpunten. Jan Lubben heeft Patricia Hoytink al eens rondgeleid maar het gaat om óns verhaal.

Erik Bergsma merkt op dat de BerkelLANDdag voor ons mogelijk heel interessant is maar dat het helaas tijdens een doordeweekse werkdag is georganiseerd. Dat is lastig. Jan Lubben geeft aan dat wij eventueel ook Mirjam Mellink hierover direct kunnen benaderen.

Jan te Luggenhorst merkt op dat er een initiatief loopt voor “zonne-akkers” aan de Batendijk. Jan Lubben komt tot de conclusie dat Haarlo’s Belang hierover helaas niet is geïnformeerd. Hij zal ons alsnog uit laten nodigen.

Jan Lubben: Wat betreft burgerinitiatieven wordt er vanaf heden een eigen bijdrage van 30% gevraagd (richtlijn).

 

Erik Bergsma vraagt wat de status van het vergunningstraject voor de antennemast is. Jan Lubben is het niet bekend of er echte bezwaren binnen zijn gekomen. Het bestuur reageert dat wij sinds onze brief aan het College van B&W alleen een ontvangstbevestiging hebben gekregen maar verder helaas niets meer hebben vernomen. Niet over de brief en niet over het vervolgtraject van de antennemast. Dat typeert precies het eerder genoemde geschade vertrouwen. Jan Lubben betreurt dit en zal ons op korte termijn informeren over de laatste stand van zaken. Jan Lubben neemt afscheid.

Bestuursvergadering:

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras opent de vergadering.

Notulen 28 augustus 2018

Peter Visser vraagt nog enige verduidelijking en zal het eerder gemaakte verslag verder voor publicatie geschikt maken.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken die nu separaat moeten worden behandeld.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Sommige punten staan nog op de rol, andere zijn afgerond of wordt aan gewerkt. Geen bijzonderheden.

Bestuursfuncties

Sinds Henny Grooters de rol van penningmeester op zich heeft genomen lijkt dat op zich goed geregeld. Wij vragen ons nog af of er formele regels gelden als de penningmeester buiten het bestuur wordt gehouden. Jan te Luggenhorst heeft deze vraag aan de notaris gesteld. Peter Visser heeft zich er ook wat in verdiept. Het lijkt erop dat we dit af kunnen dekken door een functie van 2de penningmeester te benoemen. Die zou bijvoorbeeld aan de secretaris kunnen worden toegedicht. Daar ligt dan de formele verantwoordelijkheid. Wij wachten even het antwoord van de notaris af. Henny wil wel graag uitgenodigd worden bij de organisatie rond de contributie-inning. Wat ons betreft graag zelfs.

Jubileum ’t Stieltjen

Helaas is Annie Ligtenbarg niet aanwezig. Zij is echter onze lijn naar de organisatie van het jubileum van het kulturhus. Het is ons niet duidelijk welke invulling van ons wordt gevraagd. Is er een programma? Hoe kunnen wij daar op aansluiten met onze eigen jubileum-winnaars?

Afstemming Wijk- en kernwethouders

Wij wachten even de informatie over de grondslag af. Daarna zal de secretaris om een datumvoorstel vragen. Ondertussen prikken we een moment om een nadere visie te vormen.

Sinterklaasintocht

Op 24 november komt Sinterklaas aan in Haarlo. Op 23 november 2018 is de gebruikelijke voorbereiding nodig (versieren gymzaal e.d.) Gaarne even noteren in de agenda’s. Bertie ten Bras zal de verkeersbegeleiders benaderen.

Rondvraag

Jan te Luggenhorst over “Haarlo Natuurlijk”. Er is een gesprek met 5 jongeren geweest die graag in Haarlo zouden willen wonen. In oktober komt er een voorlichtingsavond voor mensen die willen verbouwen. Nadere informatie volgt.

Jan te Luggenhorst over de N822: de nieuwe oversteek komt op bijna dezelfde plek maar is toch een verbetering. Verder hebben wij daar geen bemoeienis mee.

Gerrit Dekker meldt dat de sloot achter de parkeerplaats van het kulturhus zou moeten worden uitgebaggerd. Er blijft nu vaak water op de parkeerplaats staan omdat het niet weg kan. Hij heeft Henny ten Pas daarover ingelicht.

Sluiting

Voorzitter Bertie ten Bras sluit de vergadering. De volgende bestuursvergadering is op 29 oktober 2018.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.