Kernpunten verslag bestuursvergadering 28 augustus 2018

Aanwezig:  Jan te Luggenhorst, Annie Ligtenbarg, Gerrit Dekker, Erik Bergsma
Afwezig met kennisgeving: Peter Visser, Bertie ten Bras, Tineke Wantia

Opening

I.v.m. de afwezigheid van Bertie ten Bras opent Jan te Luggenhorst deze bestuursvergadering. Erik Bergsma zal het verslag verzorgen.

Notulen 9 juli 2018

Het verslag wordt goedgekeurd. Aanvullende toelichting/opmerkingen:

  • Jan te Luggenhorst: Midzomerwandeltocht. De gelijktijdige openstelling van de Kluntjespot maakte dat ca. 40 wandelaars gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om de kerk te bezichtingen. Dat voorzag dus zeker in een behoefte.
  • Erik Bergsma: Formuleren bestuursvisie op hoofdpunten en betrekken leden. Voorstel is dit op te nemen bij de actiepunten. Akkoord

Ingekomen stukken (email)

Geen stukken die we niet al per email hebben afgehandeld.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst is doorgenomen. Wat betreft het jubileum van het kulturhus is nog veel onduidelijk. Andere punten komen later op de agenda nog terug.

Bestuursfuncties

Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de uitbesteding van het penningmeesterschap. Hoe zijn precies de verantwoordelijkheden belegd? Wat staat daarover in de statuten? Welke afspraken zijn gemaakt en moeten die evt. ook worden vastgelegd? Is er, ook los van de uitbesteding, sprake van periodieke verantwoording o.i.d.? Voorstel is dit punt de volgende keer opnieuw te agenderen.

Nazorg penningmeester

Er zijn nog wat losse eindjes in de overdracht. Punt wordt doorgeschoven naar de volgende bestuursvergadering.

Jaarlijks uitje bestuur

Staat gepland op zondagmiddag 23 september. In eerste instantie had iedereen voor die dag ook doorgegeven dat hij/zij kon. Ondertussen blijkt Annie zeker niet te kunnen. Gerrit kan vermoedelijk ook niet maar dat is nog niet 100% zeker. De datum is al wel vastgezet.

Woonvisie

Jan te Luggenhorst over de enquête ‘Haarlo natuurlijk’: inwoners zijn gevraagd naar hun woonwensen voor de langere termijn. Er is door 155 mensen meegedaan. Dat is een redelijk beperkt aantal maar net groot genoeg om een analyse te kunnen maken.

Rondvraag

Geen punten.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering is op maandag 24 september 2018.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.