Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 februari 2019

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Tineke Wantia en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Jan te Luggenhorst

Inloop-halfuur

Henk Prinsen schuift aan met een vraag aan Jan Lubben. Onlangs is de lantaarnpaal op de hoek Borculoseweg / Wolinkweg omver gereden. Het bordje “Crematorium” is inmiddels op een eigen paal geplaatst maar waar is de verlichting gebleven? Het zal toch ook verzekeringskwestie zijn geweest die terugplaatsing financieel in ieder geval mogelijk maakt?! Jan Lubben zal dit nader uitzoeken.

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Om de nieuwe glasvezelkast aan de Overbekkingsweg wat uit het zicht te onttrekken kan de gemeente een beukenhaag plaatsen die ook in het reguliere onderhoud mee wordt genomen.

Jan Lubben zal navraag doen over de manier waarop het formele besluit betreffende het vrachtwagenverbod voor de Wolinkweg kan worden aangetoond.

De adviescommissie heeft een niet-openbaar advies uitgebracht aan het college van B&W. Dat wordt 5 maart 2019 behandeld. Erik Bergsma merkt op dat het besloten karakter afwijkt van overige gemeenten.

Mogelijk dat meer bomen in de kern moeten worden gekapt dan alleen enkele aan de Wolinkweg. Waarschijnlijk is er door de herinrichting van enkele jaren geleden toch meer schade aangericht dan gedacht. In dat geval komt er een integraal plan voor herplant.

Er is emailcorrespondentie geweest met de gemeente over de vergunning voor het paasvuur, in het bijzonder in de aanloop naar deelname aan het online verkeersregelaarsexamen. De gemeente Berkelland is (nog) niet aangesloten bij dit platform. De toonzetting van de reactie op onze vragen hierover heeft ons hooglijk verbaasd. Jan Lubben neemt daartoe contact op met de betreffende medewerker van de gemeente.

Er is contact geweest over de plaatsing van een afvalbak bij de blokhut. Indien gewenst wil de gemeente wel een bak plaatsen maar dan dienen wij hem te adopteren. Met andere woorden: wij zijn dan zelf verantwoordelijk voor het legen.

Jan Lubben noemt nog even dat de huisnummering op De Pas / De Garver niet heel logisch is. De gemeente zou daar wat aan kunnen doen. Hier lijkt echter weinig animo voor te zijn. Het is geen verplichting.

Bestuursvergadering:

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering.

Notulen 28-01-2019

Er zijn geen opmerkingen.

Ingekomen stukken

Er is een vraag binnengekomen over het “verbreden” van het kerkepad tussen de Kluntjespot en de Veldweg door de gemeente. Het pad lijkt geschikt te zijn gemaakt voor fietsers waarbij het pad is vlakgetrokken en overtollig materiaal aan weerszijden is gedumpt. Hier is niet iedereen even blij mee. Het haalt het oorspronkelijke karakter van het unieke wandelpad onderuit.

Navraag bij de vrijwilligers die het onderhoud van Ommetje Haarlo verzorgen leert dat de gemeente hierover geen nadere afstemming heeft gezocht en dit op eigen initiatief heeft uitgevoerd. Haarlo’s Belang zal eerst eens navraag doen naar de achterliggende gedachte en aanleiding tot dit initiatief.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Actuele punten staan ook op de agenda.

Nieuw bestuurslid

Wij zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid die de termijn van Annie Ligtenbarg kan volmaken. Dat betekent dat er iemand wordt gezocht die zich voor 4 jaar zou willen binden aan het bestuur. De tot nu toe gevraagde mensen hebben helaas (nog) geen ja kunnen zeggen.

Betrekken verenigingen

Haarlo’s Belang heeft een afvaardiging van alle verenigingen uitgenodigd voor 11 maart 2019. De meesten hebben inmiddels gereageerd. Het verenigingsleven staat voor nieuwe uitdagingen en in dit overleg wil Haarlo’s Belang inventariseren tegen welke gemeenschappelijk problemen de verenigingen aanlopen en welke oplossingen er eventueel zijn. Dit met het doel dat verenigingen vitaal kunnen blijven.

Vervolg “Betrekken van leden”

Inmiddels hebben ruim 60 personen zich aangemeld om benaderd te kunnen worden voor “ledenraadpleging” (online peiling). Het loopt nog niet direct storm maar het is toch een mooi begin. Hier zal langere tijd aandacht voor nodig zijn.

De meesten vinken ook aan om onze nieuwsbrief te ontvangen. Dat mechanisme wordt dan onze primaire signalering naar buiten (i.p.v. facebook daar telkens voor te misbruiken).

Wij zullen binnenkort een eerste “serieuze proef” doen met het vervaardigen van een online ledenraadpleging.

Emailgebruik

Peter Visser licht toe welke mogelijkheden er zijn op het gebied van mailgroepen en het gebruik van BCC. Voor werkgroepen en commissies kan eenvoudig een mailgroep @haarlosbelang.nl worden gemaakt waardoor niemand wordt vergeten en persoonlijke emailadressen niet hoeven worden gedeeld.

Voorbereiding jaarvergadering

Peter Visser heeft een voorlopige agenda opgesteld. In maart wordt in bijzijn van Henny Grooters (penningmeester) en Peter Visser (formele penningmeester) een kascontrole uitgevoerd. Daarnaast zal Henny Grooters het voortouw nemen in het opstellen van een financieel verslag. Zij komt dit in onze volgende bestuursvergadering toelichten.

Verdeling van taken

De huidige takenlijst bevat nog enkele namen van oud-bestuurders. Deze wordt ter plekke bijgewerkt.

Paasvuur en verkeersregelaars

Bertie ten Bras zoekt nog een tweede verkeersregelaar. Het programma is helder en er is afstemming geweest met de buurten. Bertie ten Bras en Peter Visser zullen hand- en spandiensten vanuit Haarlo’s Belang voor hun rekening nemen.

Opslag van omheiningsmateriaal zal verhuizen van Pieter Zieverink naar Gerrit Dekker. Verder zijn er nog waarschuwingsborden en handverlichting nodig.

In verband met de late Pasen en het einde van het kapseizoen per 15 maart heeft Henk Prinsen aangeboden om in de tussentijdse periode een mogelijkheid te bieden om snoeihout eerder te brengen. Daartoe wordt een aparte aankondiging opgesteld.

Vervolg sluipverkeer

Het wachten is nog op initiatief van de gemeente, die zélf nog wacht op de levering van nieuwe meetapparatuur.

Aanvullingen handboek bestuur

Ter plekke is al weer e.e.a. bijgewerkt. Bertie ten Bras levert nog punten aan voor het draaiboek voor het Paasvuur.

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering wordt op maandag 25 maart 2019 gehouden.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.