Verslag bijeenkomst Vitale verenigingen op 11 maart 2019

Aanwezige verenigingen en organisaties:

CMV Akkoord: Martin Weenink
De Eendracht: Erwin Wunnekink
Gym (ook trimclub/volleybal): Jannie Nijhuis, Angela Nieuwenhuizen
Haarlose Schiet Vereniging: Ronald Grooters, Gerrit Grooters
IJsvereniging: Marianne Hulzink, Bertus Lappenschaar
JA Haarlo: Astrid Hietbrink
Kindcentrum ’t Zunneke: Ronald Olthof
Kulturhus ’t Stieltjen: Ans Lappenschaar, Hetty Reinten
Leefbaarheidscommissie: Emiel Kistemaker
Onderlinge: Mark Schutten
Ouderensoos: Bertus Lappenschaar
Sportclub Haarlo: Bart Lerink
Stichting Zomerfeesten Haarlo: Rebecca Meijerink
Tennisvereniging: Ronald Olthof
Vrouw Aktief: Dinie Prinsen

Verhinderd: Biljartvereniging en Zangkoor Timeless

Agenda

  1. Vitale verenigingen.
  2. Idee over outdoorfitness.

Voorzitter Bertie ten Bras opent de vergadering en heet allen welkom. De avond is vrijblijvend van karakter. Het kan een opmaat zijn naar een vervolg maar het kan ook eenmalig zijn.

Het gaat om een verkennende avond met als kernvraag “hoe houden we de verenigingen in de benen”? We hopen daar aan de hand van een aantal stellingen een beeld bij te krijgen.

De schietvereniging geeft aan dat er sprake is van een teruglopend ledental en vergrijzing. Voor het beperkte ledental (ca. 15) geldt wel dat iedereen actief meedoet. Er is vooral een ander, groot probleem: het lokaal moet worden gesaneerd in verband met de aanwezigheid van asbest. Rebecca Meijerink merkt op dat er wellicht via het concept “asbesttrein” mogelijkheden zijn.

Mark Schutten sluit hier namens de klootschietvereniging bij aan. Zij mogen weliswaar op hun huidige locatie blijven zitten maar ook daar is mogelijk asbest aanwezig.

Ronald Olthof betoogt dat Haarlo wat groter moet denken. Een stip aan de horizon. Hij vergelijkt Haarlo met de geneugten van een groot bungalowpark. Daarbij komen ideeën als één dorp, één omnisportvereniging, één overkoepelend bestuur waarbij afgevaardigden van diverse takken aan het bestuur deelnemen en leden één contributiebedrag betalen om ook ad hoc deel te kunnen nemen aan de verschillende sportactiviteiten. Het probleem bij de tennis is niet zozeer de financiële situatie als wel het tekort aan leden. Een omnisport-benadering is een mogelijke aanpak voor “wie zoekt vanavond een tennismaatje”?

Tineke Wantia beaamt dat het idee op zich aantrekkelijk klinkt maar dat veel verengingen in competitieverband spelen, hetgeen een ad hoc deelname bemoeilijkt. Vandaar ook dat deze avond is georganiseerd om te kijken waar we elkaar eventueel kunnen helpen.

Erwin Wunnekink vraagt zich hardop af of wij over 10 jaar nog wel een verenigingsleven hebben? HCR Prinsen is hierbij als uitvalsbasis vaak het hart van de verenigingen en op toekomst daarvan hebben we weinig invloed. Wat is de gemene deler? Onder druk wordt immers alles vloeibaar. De lange termijn is een serieus probleem. We moeten echter ook niet doemdenken en genieten van de jaren die we nog hebben. Dat is een bewuste keuze.

Ronald Olthof stelt voor om het totaal van inkomsten en uitgaven te inventariseren om zo per hoofd van de bevolking een contributiebedrag te kunnen bepalen. Dit is niet iets van vandaag op morgen maar voor de lange termijn.

Erwin Wunnekink: welke voorzieningen wil je absoluut in stand houden? De tennisvereniging heeft wel geld maar geen leden. Leden willen vaak niet vastzitten aan een wekelijkse verplichting. Bertus Lappenschaar merkt op dat de meeste verenigingen in competitieverband spelen. Dat wordt algemeen beaamd.

Ronald Grooters merkt op dat het gebouw van de schietvereniging op grond van HCR Prinsen staat en in 2024 gesaneerd moet zijn. Het is nog een paar jaar vol te houden. Gerrit Grooters geeft aan volgend jaar al geen groot toernooi meer te organiseren. Er wordt zoveel mogelijk geld opzij gezet voor die eventuele sanering. Emiel Kistemaker vraag welk soort gebouw nodig is? In het kulturhus is ook geen ruimte voor zo’n specifieke toepassing.

Bart Lerink: wordt er nagedacht over het delen van accommodaties en samenwerking met andere sportverenigingen? Sportclub Haarlo is financieel gezond, is de grootste vereniging, is er ook voor hardlopers en organiseert ook competities voor veteranen. Dat leidt wel tot ledenbehoud. Verder is er momenteel veel jonge jeugd in Haarlo. Het grootste probleem is het werven van vrijwilligers maar ook het vinden van bestuursleden of mensen voor een onderhoudscommissie.

Mark Schutten van klootschietvereniging Onderlinge geeft aan dat het ledental stabiel is (ca. 25) maar dat de overkoepelende afdeling het moeilijk heeft en het mogelijk nog maar 3 jaar volhoudt.

Bart Lerink vraagt zich waar al die leden dan zijn gebleven? Tineke Wantia geeft aan dat er tegenwoordig ook gewoon meer keuze is. Astrid Hietbrink van JA Haarlo zou graag zien dat sport meer wordt gepromoot bij kinderen. Jannie Nijhuis stelt dat er minder jeugd is. De gymvereniging heeft wel voldoende leden maar heeft een tekort aan bestuursleden en aan gekwalificeerde leiding. Als er voor de jeugd geen leiding is dan leidt dat tot sluiting. Er is wel voldoende jonge jeugd maar het ontbreekt nou juist aan gekwalificeerde leiding waardoor zij de boot alsnog missen. Ans Lappenschaar valt bij en vertelt dat eerder ervaring leert dat ook de Sportfederatie hierin niets kan betekenen.

Martin Weenink vertelt dat CMV Akkoord op zich nog wel voldoende leden heeft, waarvan wel veel van buiten de plaats. Het wordt wel steeds lastiger om alle posities in het orkest te behouden. Over 5 jaar is echt verjonging nodig.

Ans Lappenschaar stelt dat het vinden van bestuursleden op dit moment het grootste probleem is voor kulturhus ’t Stieltjen. Er is wel wat animo bij enkele mensen maar het vinden van voldoende tijd is een probleem waardoor men toch weer afhaakt.

Bart Lerink: bij ons hielp het om de structuur te veranderen, commissies op te richten, de omvang van het werk behapbaarder maken, niet in je eentje iets op hoeven te pakken. Geef leden ook meer eigen verantwoordelijkheid en knip taken op in stukken.

Ans Lappenschaar: wij willen de verenigingen (de gebruikers) ook meer gaan aanspreken. Zonder het kulthurhus zouden er ook een aantal verenigingen niet meer bestaan. Tineke Wantia valt haar bij. Soms is één avond in de week al genoeg. Wat in ieder geval lijkt te helpen is een persoonlijke benadering. Erwin Wunnekink stelt dat we het toch niet moeten laten gebeuren dat het kulturhus ten onder zou gaan.

Om de aandacht even te verleggen neemt Peter Visser het woord over het tweede agendapunt. Hij legt een idee van Calle Memelink, die er zelf helaas niet bij kan zijn, voor aan de aanwezigen. Calle Memelink heeft een idee om het concept van  “outdoorfitness” naar Haarlo te halen. Dit beeld wordt direct herkend. De algemene reactie is dat het een leuk idee is maar dat hier wel veel geld mee is gemoeid. Geld dat dan beter kan worden geïnvesteerd in het bestaande verenigingsleven.

De verwachting is dat het erg lastig wordt om hier mensen voor te motiveren. Daarnaast heb je ook nog veel toestellen nodig wil je niet steeds op elkaar hoeven wachten. Jannie Nijhuis betoogt dat het op veel plekken niet is gelukt om er een succes van te maken. Al met al vindt men het idee leuk maar de tijd is er nog niet rijp voor.

Pauze.

Rebecca Meijerink meldt dat Stichting Zomerfeesten Haarlo geen leden kent maar donateurs. Vrijwilligers zijn er wel maar het vinden van bestuursleden is een probleem. Ze vertelt over Rietmolen waar alle verenigingen zijn geconcentreerd in één dorpsaccommodatie en onder één bestuur. Door sport te combineren met kinderopvang komen kinderen ook eerder in aanraking met verschillende sporten.

Jannie Nijhuis is het daarmee eens maar het blijft lastig om gekwalificeerde begeleiders te vinden. Je kunt de zorg voor kinderen niet zomaar aan allerlei vrijwilligers overlaten, hoe goed bedoeld het ook allemaal is.

Voorzitter Bertie ten Bras stelt dat we vanavond al veel hebben gehoord maar hoe gaan we nu verder? Erwin Wunnekink: het draait om leefbaarheid. Een muziekvereniging minder is niet zo erg; wat vind je belangrijk? Het kulturhus, HCR Prinsen, dat zijn de harten van het dorp. Denk ook aan wat we in gang gezet hebben bij “Zomer in Gelderland”. Er moet wat te doen zijn in Haarlo. We hebben de Berkel, het sportterrein, laten we kijken naar die stip aan de horizon. Wat zijn de mogelijkheden? We moeten het breder zien dan alleen de verenigingen.

Ronald Olthof stelt dat we eerst moeten inventariseren. Hoeveel leden? Inkomsten/uitgaven? Erwin Wunnekink reageert daarop dat die aanpak veel te nauw is. Wat wil je absoluut niet kwijt? Topbestuur, oké, hoe kun je dat dan doen? Een overkoepelende aanpak klinkt wel goed. Kijk naar combinaties. Het opstellen van een beleidsplan geeft je wel ideeën. Kernpunten: het bestuurlijke deel, het aantrekken van vrijwilligers en leden, wat wil je absoluut behouden? Veel mensen zullen niet in één keer iets heel nieuws willen maar je kunt wel tegelijkertijd aan een verandering werken.

Bart Lerink vraagt waar we elkaar dan kunnen helpen? Erwin Wunnekink wil best over dit onderwerp doorpraten met Ronald Olthof. Willen meer mensen zich hier wellicht bij aansluiten? Tineke Wantia merkt op dat we wel rekening moeten houden met de onlangs gestarte werkgroep voor Leefbaarheid. Emiel Kistemaker beaamt dat en stelt dat er vanuit de werkgroep rekening is gehouden met deze bijeenkomst.

Erwin Wunnekink: wat als de school wegvalt? Kunnen we dan kulthurhus 2.0 neerzetten? Denk aan een omni-bestuur. Laten we vooral ook scenario’s uitdenken.

Bart Lerink geeft aan de bevindingen van vanavond ook terug te willen laten leggen bij de verenigingen. Daar sluit men bij aan. Tineke Wantia merkt op dat deze beweging mogelijk ook te combineren is met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Erwin Wunnekink wil het beleidsplan dat gemaakt is door De Eendracht wel met ons delen. Dat heeft hen in ieder geval inzicht gegeven.

Ronald Olthof, Erwin Wunnekink, Jannie Nijhuis en Ronald Grooters willen wel een werkgroep vormen om hier verder over na te denken. Hierbij moet wel de relatie naar de werkgroep Leefbaarheid worden gelegd. Daarop besluit Emiel Kistemaker ook aan te willen sluiten. Ook vanuit Haarlo’s Belang zal een bestuurslid aansluiten.

Al met al was het toch een vruchtbare avond die in ieder geval een opmaat naar een vervolg heeft opgeleverd. Met die gedachte sluit voorzitter Bertie ten Bras de avond af en wordt er nog wat nagepraat.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.