Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 maart 2019

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Tineke Wantia en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Jan te Luggenhorst

Bespreekpunten met Jan Lubben:

Jan Lubben is voor deze vergadering verhinderd. Er is wel telefonisch contact geweest.

Onze vraag over de formele besluitvorming over het vrachtwagenverbod op de Wolinkweg is voorgelegd aan Zeno van Raan (gemeente Berkelland).

Wat betreft de antennemast is de status vanuit de gemeente Berkelland: “Afgelopen dinsdag heeft het college in openbaarheid een besluit genomen op de bezwaren en besloten om de omgevingsvergunning in stand te laten. Vergunninghouder en bezwaarden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het besluit.

Het vergunningstraject voor het paasvuur loopt door de onvoorziene betrokkenheid van de provincie Gelderland niet zo lekker. (staat ook op de agenda)

Verder is gesproken over de vitaliteit van verenigingen. Een eerste bijeenkomst was op zich positief en leidt tot een vervolg. Met name bij de schietvereniging zijn grote problemen te verwachten door de hoeveelheid asbest die in het verenigingsgebouw is verwerkt. Jan Lubben geeft  aan dat de gemeente hier in samenwerking met de DKK op termijn wellicht wat in kan betekenen. Hier zullen we over in gesprek moeten blijven.

Tot slot is kort van gedachten gewisseld over de nieuwe verkeerstelling. Jan Lubben zal navraag doen over de wijze waarop wordt geteld. Om welke verkeersbewegingen gaat het? Worden deze keer ook fietsers geteld? En wordt ook de snelheid van het gemotoriseerd verkeer gemeten?

Bestuursvergadering:

Opening

Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering.

Notulen 25-02-2019

De secretaris merkt op dat er een verschil is tussen de formele notulen en het verslag dat op de website wordt gepubliceerd. Het verslag is een extract van de notulen (kernpunten). Gevoelige of persoonlijke punten en verrassende elementen die nog niet in de openbaarheid kunnen worden gebracht worden niet meegenomen in het verslag.

Ingekomen stukken

Er is een bericht binnengekomen over het onderhoud van het kerkepad. De gemeente heeft hier rigoureus onderhoud gepleegd waarbij letterlijk ruim baan voor fietsers is gemaakt. Dat komt het natuurlijke karakter van dit wandelpad niet ten goede. Het kerkepad zou zich vooral moeten kenmerken als karakteristiek wandelpad. Het kerkepad is ook onderdeel van Ommetje Haarlo en wordt in die zin onderhouden door vrijwilligers. De gemeente heeft aangegeven die aanpak te willen respecteren en daar zelfs een kleine vergoeding tegenover te stellen. Vanuit Haarlo’s Belang wordt hierover nadere afstemming met betrokkenen gezocht.

De DKK nodigt ons uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Gezien de volle agenda’s wordt besloten om ons hiervoor af te melden.

Er is een schrijven binnengekomen waarin zorgen worden geuit over nieuwe ontwikkelingen met Burgers Inn. Er dreigt een mogelijkheid te ontstaan om tenminste 20 expats in onder te brengen. Een dergelijke situatie heeft zich eerder voorgedaan en daar heeft niet iedereen even prettige herinneringen aan. Jan Lubben geeft aan dat de gemeente Berkelland hiervoor nog in een procedure zit over bouwactiviteiten, brandveiligheid en oneigenlijk gebruik van het pand.

Verder is er een bijdrage gevraagd voor deelname aan het “Verantwoordingsdebat” als opvolging van het politiek café van vorig jaar. Erik Bergsma neemt hier in ieder geval aan deel.

Tot slot hebben we gesproken over de toestand rond de vergunningsaanvraag voor het paasvuur. Een toestand omdat de provincie heeft aangegeven dat zij vorig jaar hebben geconstateerd dat wij gebruik maken van de provinciale weg terwijl er geen vergunning voor is aangevraagd. De melding die we bij de gemeente Berkelland doen blijkt niet voldoende te zijn.

Bertie ten Bras en Erik Bergsma hebben daartoe onlangs een gesprek gevoerd met de provincie. Het heeft ons onaangenaam verrast. Zeker zo vlak voor het moment suprême. Uit dat gesprek is gebleken dat de provincie het dringende advies doet om een vergunning aan te vragen maar tenminste te zorgen voor de inzet van professionele verkeersregelaars en plaatsing van specifieke bebording. Voor dit jaar zullen zij afzien van het innen van leges.

Daarnaast geeft de provincie aan niet gelukkig te zijn met de plaatsing van waxinelichtjes. Zij beschreven het als een “landingsbaan”. Van een direct verbod is geen sprake maar de veiligheid van het verkeer mag hierdoor niet in het geding raken. Het fietspad moet ook tenminste voor de helft vrij worden gehouden van eventueel geparkeerde auto’s. Om ons wat tegemoet te komen heeft de provincie ons van een “verkeersplan” voorzien waarop de bebording staat aangegeven.

Nu is het nog zoeken naar het verkrijgen van die bebording. Mogelijk kunnen we die tijdelijk van de gemeente Berkelland krijgen maar heel duidelijk is dat nog niet. Verder is het dus niet voldoende om gecertificeerde verkeersregelaars in te zetten; het moeten echt professionele (van een gespecialiseerd bedrijf) betrokken verkeersregelaars zijn.

Al met al worden we niet heel vrolijk van dit verhaal. Dat er zorgen zijn om verkeersveiligheid begrijpen we. Daartoe hebben we in het recente verleden ook al aanvullende maatregelen getroffen. Op deze manier gaat het echter ook een flinke kostenpost worden. Dat is teleurstellend.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Relevante punten komen nog terug op de agenda.

Financieel verslag

Henny Grooters schuift aan om een toelichting te geven op het financieel verslag zoals we dat ook op de jaarvergadering zullen presenteren. Het geheel ziet er goed verzorgd en overzichtelijk uit. In de week voorafgaand aan de jaarvergadering zal de kascommissie nog een controle uitvoeren. Ondanks herhaalde betalingsverzoeken heeft een beperkt aantal leden nog steeds de contributie niet betaald. Daartoe zal opnieuw een poging worden gedaan. Inhoudelijk is de financiële administratie klip en klaar. Het bestuur dankt Henny Grooters hartelijk voor haar werk.

Betrekken verenigingen

Onlangs heeft Haarlo’s Belang het initiatief genomen om verenigingen en aanpalende organisaties uit te nodigen voor een vrijblijvende bijeenkomst over “vitale verenigingen”. Diverse mensen hebben laten weten wel te voelen voor een vervolg om na te denken over mogelijkheden. Wij zullen daartoe begin mei een vervolgdatum proberen te prikken met betrokkenen.

Burgerinitiatief & Haarlo’s Belang

Haarlo’s Belang wil waar mogelijk graag bijdragen aan initiatieven van inwoners van Haarlo. Daartoe lanceren wij een op Haarlo toegesneden format voor een burgerinitiatief. Zie daartoe het document “Haarlo’s Belang Premie”.

Opzetten van ledenraadpleging

Er hebben zich inmiddels aardig wat leden aangemeld om deel te nemen aan een eventuele ledenraadpleging. Dat geeft Haarlo’s Belang een mogelijkheid om op een eenvoudige manier een algemene mening te peilen. Om dit verder vorm te geven zijn wij van plan om ergens in de komende maanden met een eerste enquêtevraag te komen. Een beetje bij wijze van proef maar wel serieus bedoeld.

Voorbereiding jaarvergadering

Alle voorbereidingen zijn in principe gedaan. De uitnodigingen zijn afgelopen week de deur uitgegaan. (via folderbezorging dan wel post)

Vervolg politiek café

Dit onderwerp is eigenlijk al aan de orde geweest bij het punt over het verantwoordingsdebat. Erik Bergsma licht toe dat hij dit als een zeer zinvol initiatief ziet. Het zou fijn zijn als er nog een tweede bestuurslid aansluit.

Rondvraag

Peter Visser merkt op dat we alvast na moeten denken over de voorbereidingen van de Midzomerwandeltocht. In eerste instantie gaan we onderzoeken of we opnieuw gebruik kunnen maken van één van de eerder uitgezette routes.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op woensdag 24 april 2019.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.