Kernpunten verslag bestuursvergadering 14 januari 2020

Verslag bestuursvergadering 14 januari

Aanwezig:Bertie ten Bras, Anne Prinsen, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Vanessa Lappenschaar, Tineke Wantia
Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma

Opening
Bertie heet iedereen welkom. 

Bespreekpunten met Jan Lubben:
Vergaderpunten met Jan Lubben:
– Convenant
– Dorpsontwikkelingsplan
– Stand van zaken zendmast
– Telling sluipverkeer
– Haarlo natuurlijk neutraal
– Chicane Wolinkweg
– Bijeenkomst VVK

Convenant
Nog een aantal op en aanmerkingen, we gaan een paar aanpassingen doorvoeren en dan kan het convenant wat ons betreft getekend worden.
De statuten moeten ook matchen met de informatie welke in onze statuten vermeld staat.
Wel heeft onze voorkeur bij het opstellen van een volgend convenant gezamenlijk (Gemeente en HB) te bespreken hoe het convenant eruit moet zien, dit hebben we reeds aangegeven tijdens het kennismakingsgesprek met onze wijk- en kernwethouder Maikel van der Neut.
Jan Lubben gaat het convenant naar Anne e-mailen.

Dorpsontwikkelingsplan
We hebben een 1e gesprek gehad met Peter van Heek van de DKK. Hij gaat ons tijdens het maken van het Dorpsontwikkelingsplan begeleiden vanuit de DKK. We krijgen informatie over de mogelijkheden voor een financiële bijdragen vanuit de Gemeente van Jan Lubben.

Zendmast
Er is nog geen datum bekend voor de zitting m.b.t. het plaatsen van de zendmast. We vinden het erg lang duren allemaal.

Telling sluipverkeer
Zeno van Raan is weg bij de Gemeente Berkelland. Er is nog geen vervanger aangenomen. Uit de telling zijn geen schokkende dingen gekomen, eerder minder verkeer dan meer. Voorlopig komt er geen conclusie. De tellingen van de Haarlosesteeg en Scholtenweg zijn belangrijk voor ons. Jan Lubben gaat de cijfers opvragen.

Haarlo Natuurlijk Neutraal
De avonden die zijn geweest zijn succesvol en goed bezocht, de opkomst is zo’n 40%.

Chicane Wolinkweg
Voorafgaand aan de werkzaamheden voor de herinrichting van de Voshaarweg en Willem Sluyterweg ontvangen wij ook een tekening van de aanpassing voor de verkeersremmende maatregelen aan de Wolinkweg (nieuwe Chicane).
De aanpassing aan de verkeersremmende maatregelen worden in het voorjaar gelijktijdig met de Willen Sluyterweg en Voshaarweg gedaan.

Bijeenkomst VVK
We hebben geen uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse vergadering van de VKK. Anne gaat contact opnemen met Noordijks Belang waarom we geen uitnodiging hebben ontvangen en vragen of de notulen van deze vergadering met ons gedeeld kunnen worden.

We bespreken nog een aantal punten met Jan;
Vanuit de enquête groen in Haarlo zijn een aantal punten die Jan wil toelichten;

  • Heel veel onderhoud is standaard beleid, dit gaat niet veranderen.
    Het onderhoudsniveau van de Gemeente is laag te noemen.
  • Herinplant gaat zeker gebeuren. Eerst wordt de schade die tijdens de droogte is ontstaan afgewacht. Als deze schade duidelijk is, wordt de herplant in 1x gedaan.
  • Doorgeven aan de Gemeente wie er zwerfafval opruimt rondom Haarlo (in de Gemeente Berkelland). Er zijn gratis veiligheidshesjes en prikstokken beschikbaar voor deze vrijwilligers.
    Voor de app van Jaap ter Woerd komt een update waardoor deze makkelijker is in gebruik.

We gaan een oproep doen via Facebook en Kontakt om deze mensen te traceren.
Wens is ook om een soort coördinator te hebben in Haarlo voor deze mensen, zodat we overzicht hebben en elkaar kunnen informeren.

Bestuursvergadering:
Nogmaals welkom voor iedereen en in het bijzonder een welkom voor ons nieuwe bestuurslid, Vanessa.

Notulen 10-12-2019
De notulen worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken
– Welzijnsraad vergadering 15 januari 2020
– Bijeenkomst Platform Vrijwilligers Berkelland 21 januari 2020
– Woonlab Berkelland 30 januari
Alle ingekomen stukken zijn besproken.

Actiepuntenlijst
We bespreken de actiepuntenlijst, we besluiten de volgende zaken;
– Wat betreft de reanimatie cursus in januari en februari. We krijgen van de contactpersoon die deze cursus verzorgd een aantal voorstellen voor data in januari en februari. We gaan twee data plannen en de uitnodigingen voor deze avonden versturen. Anne heeft nog geen reactie gehad van de contactpersoon, ze gaat nogmaals contact zoeken.
– Eindejaarspresentje besproken. Op de aangepaste lijst geen op- of aanmerkingen gehad. Nog 2 presentjes verdelen, dit gaan Tineke en Anne verzorgen.
– Kaart voor oproep nieuwe leden is akkoord, deze gaat Anne bestellen.

Dorpsontwikkelingsplan
Alle bestuursleden hebben een opdracht ontvangen als voorbereiding op de start van het dorpsontwikkelingsplan, deze opdracht gaan we op een aparte avond uitwerken en bespreken.                                                                       Deze avond is gepland op 18 februari om 20.00 uur.

Paasvuur
We bespreken nog even de nieuwe regels en de lastige taak om een geschikte plek te vinden. We gaan een aanvraag doen voor een alternatieve plek en de Gemeente zal deze plek gaan keuren. Informatie volgt op de volgende vergadering van 11 februari aanstaande.

Rondvraag
Website moet aangepast worden, Anne wordt nog niet als secretaris genoemd. Tineke gaat dit aanpassen.

Besloten in de vergadering dat Vanessa de website gaat onderhouden. Tineke gaat Peter vragen alle informatie hieromtrent aan Vanessa over te dragen.

Wie wil de contactpersoon voor reanimatie worden, Anne wil dit wel op zich nemen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 11 februari om 19.30 uur, de bijeenkomst voor de samenstelling van de Dorpswerkgroep is op 18 februari om 20.00 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.