Kernpunten verslag bestuursvergadering 10 december 2019

Aanwezig:Bertie ten Bras, Anne Prinsen, Tineke Wantia
Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst en Gerrit Dekker

Bestuursvergadering:

Opening
Bertie heet iedereen welkom.

Notulen 19-11-2019
De notulen worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken

  1. Een uitnodiging ontvangen per e-mail voor de bijeenkomst; Nieuwe verhoudingen op 11 december in Marienvelde. Tijdens deze bijeenkomst staat de dialoog en wisselwerking tussen BMV zorgcorporatie Mariënvelde en de gemeente Oost-Gelre centraal. Er is alle gelegenheid om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Wij besluiten om ons niet aan te melden voor deze bijeenkomst.
  2. Artikel Berkelbericht over dubbele bewoning en woningsplitsing. Ontvangen via de e-mail van de Gemeente Berkelland.

Actiepuntenlijst
We bespreken de actiepuntenlijst, we besluiten de volgende zaken;

– Wat betreft de reanimatie cursus in januari en februari. We krijgen van de contactpersoon die deze cursus verzorgd een aantal voorstellen voor data in januari en februari. We gaan twee data plannen en de uitnodigingen voor deze avonden versturen.

– Het convenant is door ons aangepast en voor goedkeuring verzonden naar de Gemeente. We wachten op een reactie.

Dorpsontikkelplan
We hebben op 26 november jl. een informatieve afspraak gehad met Peter van Heek van de DKK. Het was een interessante, nuttige avond, waar Ronald Grooters, Bertie ten Bras en Tineke Wantia aanwezig waren.

We hebben in grote lijnen tijdspad van het maken van het dorpsontwikkelplan doorgenomen en een voorlopige planning gemaakt. Alle bestuursleden hebben een opdracht ontvangen als voorbereiding op de start van het dorpsontwikkelplan, deze opdracht gaan we op de bestuursvergadering in januari verder uitwerken en bespreken.

Eindejaarspresentjes
We nemen de lijst voor het geven van de eindejaarspresentjes door. We hebben een wijziging gedaan in de mensen die een eindejaarspresentje ontvangen. Alle vrijwilligers die zicht inzetten voor Haarlo’s Belang gerelateerde comite’s en activiteiten krijgen van ons een eindejaarsattentie.  Het zijn zo’n 40 attenties, welke we vrijdag en zaterdag 20 en 21 december zullen gaan rondbrengen.

Reanimatie Herhalingscursus
Reeds besproken tijdens het doornemen van de actiepunten lijst.

Werkgroep sluipverkeer
Er zal een nieuwe afgevaardigde van Haarlo’s Belang in de werkgroep moeten plaatsnemen. We besluiten de resultaten van de telling en de komst van een nieuwe vertegenwoordiger van de Gemeente Berkelland (i.v.m. het vertrek van Zeno van Raan) even af te wachten.

Paasvuur
We bespreken nog even de nieuwe regels en de lastige taak om een geschikte plek te vinden. Tot op heden nog geen reacties ontvangen op de oproep op de website. We besluiten het over een week of twee als bericht op Facebook te plaatsen (met een verwijzing naar de tekst op de website), zodat het wellicht door meer mensen gelezen wordt.

Rondvraag
Tineke geeft aan dat ze graag meer mensen wil betrekken bij Haarlo’s Belang door meer te delen op social media. Wel verwijzen we in deze berichten altijd naar de tekst op de website. Hiermee gaat iedereen akkoord.

Anne geeft aan dat Vanessa Lappenschaar heeft toegezegd om plaats te nemen in het bestuur vanaf januari 2020. Dat is een goed bericht!

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 14 januari om 19.30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.