Verslag online bestuursvergadering 15 december 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Vanessa Lappenschaar, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Erik Bergsma

Komst Jan Lubben (online)

Zendmast

De uitspraak van de zitting over de zendmast is met 6 weken verlengt. In januari kan de uitspraak nogmaals verlengt worden. De verwachting is dat dit niet gebeurt. 

Kerstboomverlichting

De gemeente heeft dit jaar voor de laatste keer een kerstboom geplaatst op de parkeerplaats van Prinsen. De kerstboomverlichting willen we graag houden in Haarlo. Kerstverlichting is van VAN (vereniging agrarische natuurbeheer Berkel & Slinge). We gaan contact opnemen met VAN.

Voshaarweg/Willem sluyterweg uitvoering

De planning voor de uitvoering van de Voshaarweg/Willem sluyterweg loopt uit. Middels een enquête is er een aantal weken geleden contact geweest over de uitvoering van de Voshaarweg/Willem Sluyterweg met bewoners. De vervolgstap zou zijn dat de gemeente een concept laat zien op bijvoorbeeld een canvas doek. Dit kan op verschillende manieren (online, fysiek etc.). Concept plannen worden eerst gedeeld met de bewoners, voordat daadwerkelijke uitvoering begint. Wanneer dit concept wordt gedeeld is nog onbekend. 

Windmolens 

Het plan Windpark Avinkstuw houdt de gemoederen in Haarlo (en omgeving) al enige tijd flink bezig. Haarlo’s Belang krijgt dan ook geregeld vragen hierover. Uit de in juni gehouden ledenraadpleging bleek meer dan 80% van onze leden tegen het plan Windpark Avinkstuw te zijn. Het onderwerp staat dan ook iedere bestuursvergadering op de agenda.

Haarlo’s Belang is tegen het plan Windpark Avinkstuw

Wij zijn van mening dat windmolens het karakteristieke landschap rond Haarlo ernstig aantasten. Plaatsing van windmolens maakt het landschap toeristisch onaantrekkelijk. En toeristen, met name fietsers, wandelaars en kampeerders, zijn van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Het landschap is onze sterkste troef om als krimpregio de leefbaarheid van ons dorp op peil te kunnen houden. Daarnaast hebben wij, net als de direct omwonenden van de Avinkstuw, grote zorgen over de overlast die windmolens kunnen veroorzaken (slagschaduw, geluid, etc.).

Op verschillende informatieavonden heeft Haarlo’s Belang dit standpunt kenbaar gemaakt.

Wij zijn dan ook niet ingegaan op diverse verzoeken van de WindUnie om het gesprek aan te gaan in het kader van het door hen op te stellen ‘participatieplan’. In januari 2021 praten de kleine kernen over dit onderwerp. We trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op. Samen sta je immers sterker. Ook hebben en houden we contact met de Stichting Omwonenden Versus Windturbines.

Bij de gemeente is nog geen officiële aanvraag voor plaatsing windmolens ingediend

De gemeente is ook nog bezig het zogenaamde RODE Beleid te herijken. RODE is de afkorting van Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking. Dit beleid dient eerst door de gemeente vastgesteld te worden.

Haarlo’s Belang houdt de ontwikkelingen hierover scherp in de gaten. 

Opening bestuursvergadering

Notulen 10 november

Akkoord. 

Actiepuntenlijst

Kleine kernen vergadering januari

Het is nog onzeker of de vergaderingen voor alle kleine kernen in januari door zal gaan i.v.m. de corona maatregelen. Onze voorkeur gaat uit naar een fysieke vergadering.

Kerstkaarten

De kerstkaarten vanuit Haarlo’s Belang zijn verstuurd. Iedereen in Haarlo ontvangt in de week van 14 december van ons een kerstkaart. 

Leefbaarheid voortgang woningbouw

In de aankomende weken kunnen geïnteresseerden die zich hebben aangemeld via Hugo Boom een brief verwachten met meer informatie over de woningbouwplannen in Haarlo. Heb je interesse in een woning in Haarlo? Neem dan contact op met Hugo Boom. Je kunt ook een e-mail sturen naar secreataris@haarlosbelang.nl. Dan zorgen wij ervoor dat jouw gegevens bij Hugo Boom komt. 

Rondvraag/ Mededelingen

– Via deze weg willen we mededelen dat Erik Bergsma stopt met de functie van bestuurslid binnen het Haarlo’s Belang. We vinden het uiteraard erg jammer dat Erik stopt en willen hem via deze weg nogmaals van harte bedanken voor zijn inzet in het Haarlo’s Belang! 

– We hebben een bijdrage gekregen van Fonds 2013 voor de reanimatiecursus van het afgelopen jaar.

Sluiting

Volgende vergadering is 26 januari 2021 om 19.30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.