Update windpark Avinkstuw

Het plan Windpark Avinkstuw houdt de gemoederen in Haarlo (en omgeving) al enige tijd flink bezig. Haarlo’s Belang krijgt dan ook geregeld vragen hierover. Uit de in juni gehouden ledenraadpleging bleek meer dan 80% van onze leden tegen het plan Windpark Avinkstuw te zijn. Het onderwerp staat dan ook iedere bestuursvergadering op de agenda.

Haarlo’s Belang is tegen het plan Windpark Avinkstuw

Wij zijn van mening dat windmolens het karakteristieke landschap rond Haarlo ernstig aantasten. Plaatsing van windmolens maakt het landschap toeristisch onaantrekkelijk. En toeristen, met name fietsers, wandelaars en kampeerders, zijn van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. 

Het landschap is onze sterkste troef om als krimpregio de leefbaarheid van ons dorp op peil te kunnen houden. 

Daarnaast hebben wij, net als de direct omwonenden van de Avinkstuw, grote zorgen over de overlast die windmolens kunnen veroorzaken (slagschaduw, geluid, etc.).

Op verschillende informatieavonden heeft Haarlo’s Belang dit standpunt kenbaar gemaakt.

Wij zijn dan ook niet ingegaan op diverse verzoeken van de WindUnie om het gesprek aan te gaan in het kader van het door hen op te stellen ‘participatieplan’. 

In januari 2021 praten de kleine kernen over dit onderwerp. We trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op. Samen sta je immers sterker. Ook hebben en houden we contact met de Stichting Omwonenden Versus Windturbines.

Bij de gemeente is nog geen officiële aanvraag voor plaatsing windmolens ingediend

De gemeente is ook nog bezig het zogenaamde RODE Beleid te herijken. RODE is de afkorting van Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking. Dit beleid dient eerst door de gemeente vastgesteld te worden.

Haarlo’s Belang houdt de ontwikkelingen hierover scherp in de gaten.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.