Haarlo’s Belang Jaarverslag 2020-2021

Jaarlijks vindt de jaarvergadering van het Haarlo’s Belang plaats in het voorjaar. Echter vanwege Covid-19 heeft deze vergadering in 2020-2021 niet plaatsgevonden. Middels dit jaarverslag wordt u op de hoogte gehouden welke onderwerpen het afgelopen jaar aan bod zijn komen. Tevens zal onze bestuurssamenstelling en het financieel jaaroverzicht hierin benoemd worden.

Bestuur samenstelling
In 2020 zijn Vanessa Lappenschaar en Ronald Grooters toegetreden aan het bestuur. Erik Bergsma en Peter Visser zijn afgetreden.

In 2021 is Martijn van Ginkel toegetreden aan het bestuur. Bertie ten Bras is afgetreden.

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit: Ronald Grooters (voorzitter), Tineke Wantia (penningmeester), Anne Prinsen (Secretaris), Vanessa Lappenschaar, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel.

Financieel jaaroverzicht
In 2020 en 2021 is het financieel jaaroverzicht voorgelegd aan het bestuur en is de kascontrole uitgevoerd door Dini Prinsen en Gerrit Fokkers. Deze is akkoord bevonden.

Leefbaarheid
Zoals u wellicht niet is ontgaan is HCR Prinsen verkocht. De horeca zal blijven bestaan en er is een plan voor 24 woningen. Daarnaast zijn de bouwkavels op de Garver verloot door de gemeente. De werkgroep leefbaarheid houdt zich, in samenwerking met Haarlo’s Belang, bezig met de invulling van de toekomstplannen die er liggen op het gebied leefbaarheid. Hierin zullen we samen zoveel mogelijk de belangen van inwoners behartigen.

Duurzaamheid
De gemeente is bezig om het rode beleid te herzien. Onder andere de plannen voor het plaatsen van windmolenparken en zonnepanelen worden opnieuw bekeken. Dit wordt door Haarlo’s belang op de voet gevolgd. Wij sluiten ons aan bij bijeenkomsten en informatieavonden.

Uit het woonwensenonderzoek van de gemeente Berkelland bleek dat in Haarlo belangstelling was voor het energie zuiniger maken van woningen.  Daarop heeft Haarlo’s Belang en werkgroep duurzaamheid ingesteld om aan de slag te gaan met dit onderwerp. De werkgroep heeft samenwerking gezocht met het verduurSaam energieloket (nu AGEM Energieloket). Per buurt is in 2019-2020 een informatieavond georganiseerd in het Kulturhus met uitleg van deskundigen over energiebesparing en financiële regelingen rondom energiebesparing. De buurtbijeenkomsten zijn bezocht door 84 Haartlo’ers. Van de aangeboden diensten is goed gebruik gemaakt, met name van de mogelijkheid om een “warmtefoto” van je huis te laten maken. Het project wordt voortgezet.

Mobiele bereikbaarheid
Vanuit de krant hebben we vernomen dat Gemeente Berkelland niet het hoger beroep van de rechtbank afwacht, maar besloten heeft om de zendmast te plaatsen in Haarlo. Deze zal komen aan de Dennenweg. Verdere informatie heeft het Haarlo’s belang hier nog niet over. Indien er verdere informatie bekend is, zal dit gepubliceerd worden op onze website.

Herinrichting Voshaarweg/ Willem Sluyterweg
De gemeente gaat de wegen Voshaarweg en Willem Sluyterweg herinrichten, volgens de planning in het najaar 2021. Het Haarlo’s Belang heeft naast de bewoners van deze wegen inzage in de plannen die de gemeente heeft. Deze zijn op onze website gepubliceerd.

Via deze weg hopen wij u middels dit verslag een beeld te kunnen schetsen van hetgeen Haarlo’s belang zich mee bezig houdt. Wij hopen dat onze jaarvergadering volgend jaar weer fysiek kan plaatsvinden. Mocht u vragen, opmerkingen en/ of adviezen hebben dan kunt u zich ten alle tijde melden bij de bestuursleden van het Haarlo’s Belang.

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Bestuur Haarlo’s Belang

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.