Verslag bestuursvergadering 29 juni

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar

Opening bestuursvergadering

19.30 uur komst Jan Lubben

– Leefbaarheid Haarlo
Jan Lubben geeft aan dat alle 3 de kavels op de Garver gereserveerd zijn. Op dit moment zijn er geen actualiteiten over de bouwplannen van Prinsenhof in Haarlo. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor kavels op Prinsenhof. 

We hebben een goed gesprek gehad met leefbaarheid en de gemeente. Jan Lubben bevestigd dit. Nick heeft een kleine update aan Jan L. gegeven. Plan Prinsen is in uitwerkingsfase. Jan L. geeft aan dat het contact tussen Wim Arendsen en de gemeente (Nick) op dit moment rustig is. Vermoedelijk komt dit doordat Wim nu bezig is samen met Schot om allerlei onderzoeken te doen. 

We vinden het belangrijk dat omwonenden goed en tijdig betrokken worden bij het plan. Haarlo’s Belang zal dit ook aangeven bij de leefbaarheidsgroep. Zodat zij dit kunnen terugkoppelen naar Wim. Jan L. stelt voor dat Wim een Facebookpagina aanmaakt. Hier kan hij al het nieuws rondom het plan in een keer met geïnteresseerden delen. 

– Zendmast
Gemeente heeft een nieuwe onderbouwing ingediend. Het is nu afwachten van de zitting. Verwachting van de gemeente is dat dit niet op korte termijn zal plaatsvinden. 

– Herinrichting Willem Sluyterweg/ Voshaarweg
Het conceptvoorstel voor de herinrichting van de Willem Sluyterweg en Voshaarweg komt 6 juli in het B&W. In de week van 12 juli worden omwonende geïnformeerd. 

– Beleid gemeente betreft leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen
Het leefbaar houden van het platteland is een aandachtspunt bij de gemeente. Vele agrarische bedrijven zijn namelijk gestopt. De gemeente verwacht dat de komende jaren het aantal agrarische bedrijven 1/3 zal afnemen. Er is vaak geen nieuwe functie voor leegstaande schuren. Hiervoor wil de gemeente starten met een Rood voor Rood 2.0 regeling. 

– Dorpsvisie
Jan Lubben attendeert ons erop dat Wilco Huisman een belangrijk persoon is binnen de gemeente voor financiën. Wilco kan een financiële begeleider zijn in projecten. 

Notulen 25 mei 2021

Akkoord

Ingekomen stukken

– Mail Wouter Abbas
We hebben een mail ontvangen van Wouter Abbas over plaatsing zendmast. Hij verwijst hier naar een artikel op de website dat wij hebben geplaatst. In het artikel spreken wij over dat de zendmast er hoe dan ook komt en dat de gemeente niet de uitspraak gaat afwachten. Wouter vraagt zich af hoe wij tot deze informatie zijn gekomen. Anne communiceert terug naar Wouter dat wij deze informatie van ons contactpersoon van de gemeente hebben ontvangen. 

– Mail we-ride2gether
We hebben een informatieve mail ontvangen over het ‘we-ride2gether’ concept. Voor nu geen actie voor ons. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel van de Gelderlander.

– Mail Gilbert Heutinck
Het idee is er om met andere belangenverenigingen in gesprek te gaan over de energietransitie in Berkelland en de achterhoek. We kunnen elkaar dan informeren over de stand van zaken in eigen dorp, maar ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke strategie vormen. We hebben hierover een uitnodiging ontvangen van Gilbert Heutinck. Hij vraagt ons deel te nemen aan de bijeenkomst van 15 juli. Wij melden ons aan. Martijn en Jan gaan er naar toe.

Actiepuntenlijst

– De geplande afspraak met Johan over de verzekeringen kon helaas niet doorgaan. Ronald benadert Johan voor het maken van een nieuwe afspraak. 

WBTR
Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders). Een belangrijk onderdeel is de uitgebreide persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden als er iets niet klopt. We gaan hier naar kijken in nauwe samenwerking met andere belangenvereniging. Zodat we voor een gezamenlijke aanpak kunnen gaan. Binnenkort zal hierover een gesprek plaatsvinden met andere belangenverenigingen. 

Ronald heeft contact gehad met Jan Buist. Vraag van Jan Buist is of wij ook willen deelnemen aan een gezamenlijke aanpak voor de invoering van de Wet WBTR. Als Haarlo’s Belang willen we hier aan deelnemen. Doel van het gesprek: Brainstormen over wat we kunnen verwachten van de invoering van het WBTR.

Jan en Ronald gaan naar deze avond namens het Haarlo’s Belang. Voorkeur donderdagavond 8 juli. Ronald koppelt dit terug. 

Rondvraag/ Mededelingen

– Zomervakantie: Idee is om af te sluiten met een borrel op het terras (Prinsen). Samen met Hennie en de oud-bestuursleden Bertie en Erik. Vooraf gaan we met de huidige bestuursleden van het Haarlo’s Belang vergaderen in de Berkelhof. 

– Vraag: “Wanneer worden er nieuwe bomen gepland in Haarlo?”. We zullen bij de volgende vergadering waar Jan Lubben aansluit navraag doen. Naar verwachting is dit na de zomerperiode.

– We hebben een mail ontvangen met de vraag of wij dit jaar met ons sinterklaasfeest weer een Sint en Piet willen ‘ inhuren’. We willen voorstellen om net als voorgaande jaren dit evenement voort te zetten. We zijn nog in afwachting van een reactie op onze mail.

Sluiting

Volgende vergadering is op 20 juli om 19.30 uur

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.