Verslag bestuursvergadering 28-09-2021

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Vanessa Lappenschaar, Jan te Luggenhorst. Afwezig: Tineke Wantia

Opening bestuursvergadering

Komst Jan Lubben

– Leefbaarheid
De 3 kavels op de Garver zijn inmiddels verkocht. Verder is niets actueels bekend over de bouwplannen. Op dit moment is er ook geen nieuws met betrekking tot het plan Prinsenhof. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn nog in beraad over het plan. 

– Zitting zendmast
Er is tot heden nog geen zittingsdatum bekend. Verwachting is dat dit niet op korte termijn zal plaatsvinden. Jan Lubben houdt ons op de hoogte.

– Herinrichting Willem Sluyterweg/ Voshaarweg
Het plan voor de herinrichting van de Willem Sluyterweg en Voshaarweg is definitief. Het plan is te bekijken via deze link. Jan Lubben verwacht dat de start van deze herinrichting pas op zijn vroegst voorjaar 2022 zal plaatsvinden. Dit vanwege de levertijd van de benodigde materialen. Jan Lubben houdt ons op de hoogte. 

– Verplaatsing ondergrondse containers
Met de komst van de bouw op Prinsenhof zullen ook de ondergrondse containers (glas en kleding) een andere plek krijgen. De gemeente stelt voor om het hoekje/kruising van Willem Sluyterweg en Wolinkweg te pakken. Haarlo’s Belang vindt dit een onveilige plek. Daar dit over het algemeen een druk punt is in het verkeer. We stellen voor om te kijken naar alternatieve opties, zoals bijvoorbeeld bij het Kulturhus. Uiteraard in overleg met het Kulturhus. Jan Lubben gaat eerst informeren of dit überhaupt een mogelijke optie is. 

– Renovatie bestaande speeltuinen Berkelland
Gemeente Berkelland is op dit moment bezig met het renoveren van bestaande speeltuinen in Berkelland. Jan Lubben geeft aan dat het initiatief uit de bevolking zelf moet komen. Zij kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Via deze weg willen we de buurten in Haarlo erop attenderen dat zij een aanvraag kunnen indienen bij de gemeente. Is de speeltuin in jouw buurt toe aan vernieuwing? Past de speeltuin nog wel bij de leeftijd van de kinderen in Haarlo? Of kan jouw buurt wel een speeltuin gebruiken? Stuur even een mailtje naar secretaris@haarlosbelang.nl. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen bij de gemeente. 

– Maaibeleid
Door het nieuwe maaibeleid is het gras aan de Wolinkweg en Deventerkunstweg erg hoog. Kruispunten worden hierdoor nog gevaarlijker. Jan Lubben geeft aan dat iedereen zelf een klacht kan indienen via de MOR op de website van Gemeente Berkelland.

– De Buiten Beter App
Merk je dat er veel onkruid groeit in jouw buurt? Maak een melding hiervan via de Buiten Beter App. Deze meldingen komen rechtstreeks binnen bij de gemeente.
Download de app via: https://www.buitenbeter.nl/

Notulen 29-06-2021

Notulen is akkoord.

Ingekomen stukken

– Onderzoek wijk- en kerngericht werken
De rekenkamercommissie Berkelland voert momenteel een rekenkameronderzoek uit naar burgerparticipatie in de gemeente Berkelland. Onderzoeksbureau PBLQ voert dit onderzoekt namens de gemeente Berkelland uit. Anne heeft contact gehad met de contactpersoon hiervan via Teams. Zij heeft namens Haarlo’s Belang een aantal vragen beantwoord. PBLQ vroeg ons het convenant te delen. Wij hebben aangegeven dat zij dit kunnen opvragen bij de gemeente.

– Mail zendmast
We hebben een mail ontvangen met de vraag over de status van de zendmast. Deze persoon in kwestie kan zijn bloedwaardes niet aflezen vanwege geen bereik. We zullen dit bericht in anonieme vorm doorsturen naar de gemeente.

– Mail Jan/ Heintje, stoppen kleding inzamelen
We hebben een mail ontvangen van Jan en Heintje met de mededeling dat zij stoppen met het inzamelen van kleding. 

– Uitnodiging Energietransitie
Op 13 oktober organiseert gemeente Berkelland een bijeenkomst over de energietransitie in Berkelland. Haarlo’s Belang zal aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. 

Actiepuntenlijst


– WBTR – nieuwe statuten de punten doornemen
Ronald en Jan hebben in juli een gesprek gehad met notaris Kraayenhof over de statutenwijziging (WBTR en modernisering). De uitkomst hiervan was dat de notaris een concept maakt voor nieuwe statuten. De nieuwe statuten zijn gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de WBTR. Dit nieuwe concept hebben wij onlangs ontvangen. We gaan het concept bespreken en opmerkingen/wensen/vragen aan de notaris voorleggen. Daarna volgt een ledenvergadering om de statuten goed te keuren.

– Nieuwe polis Onderlinge Verzekeringen
We hebben een nieuwe polis ontvangen. Onderhoud begraafplaats ontbrak namelijk in de verzekering. Dit is inmiddels aangepast. De nieuwe polis is akkoord. 

– Warmtetransitie bijeenkomst 2 september
Gemeente Berkelland heeft op 2 september een online-bijeenkomst over de transitievisie warmte voor de Gemeente Berkelland georganiseerd. Jan en Martijn hebben deze avond bijgewoond. Er is door Royal Haskoning onderzoek gedaan naar warmtebron oplossingen. Conclusie voor Haarlo: Wij liggen niet binnen de reikwijdte van een bestaande warmtebron en hebben een te lage woningdichtheid voor een collectieve warmtevoorziening.

– Evaluatie enquête supermarkt
Onlangs is er een enquête verspreid over de komst van een supermarkt in Haarlo. Het bericht is terug te lezen via deze link. De enquête is inmiddels gesloten.

Er is veel respons geweest op de enquête. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn of haar deelname. De meerderheid van de stemmen geeft aan positief te staan tegenover de komst van een supermarkt in Haarlo. De enquête is gedaan om te peilen hoe de bevolking denkt over een supermarkt in Haarlo. Dat de meerderheid positief is betekend niet automatisch dat de supermarkt er ook daadwerkelijk zal komen. We zullen de resultaten delen en bespreken met de projectontwikkelaar van Prinsenhof. Vanuit daar zal er worden gekeken of het opzetten van een supermarkt rendabel is. Zodra er meer bekend is over dit initiatief zullen wij dit delen middels de website. 

Bestuur-formatie

Anne en Vanessa zijn beide in verwachting van een kindje. Dit betekent dat zij voor een bepaalde periode afwezig zullen zijn. Voor Anne zal dit vanaf november zijn en voor Vanessa vanaf januari. De werkzaamheden van Anne en Vanessa zullen binnen het bestaande bestuur worden verdeeld. 

In deze periode van afwezigheid wordt de secretaris mail tijdelijke doorgestuurd naar Ronald. Jan zal de agenda tijdelijk opstellen en notuleren tijdens vergaderingen. Martijn gaat de website onderhouden (Notulen + nieuwsberichten plaatsen). En het webmaster mailadres zal worden doorgestuurd naar Martijn. 

Rondvraag/ Mededelingen

– AED is gecontroleerd en goedgekeurd. 

Sluiting

Volgende vergadering: 26 oktober 19.30 uur 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.