Verslag bestuursvergadering 23-11-2021

Aanwezig: Gerrit Dekker,  Jan te Luggenhorst, Ronald Grooters, Martijn van Ginkel, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar

Afwezig: Anne Prinsen (zwangerschapsverlof).

Opening bestuursvergadering

Komst Jan Lubben 19.30 uur

 • Speelveld Willem Sluyterweg – Wollinkweg
  Gemeente gaat eenmalig het speelveld inzaaien en egaliseren. In de toekomst moet Haarlo dit zelf doen. Jan Lubben geeft ons dringend advies om op korte termijn de gaten te vullen met zand. Jan Lubben neemt contact op een bewoner die tegenover het speelveld woont.
 • Inrichting Willem Sluyterweg & Voshaarweg
  Bewoners hebben een inspraakavond gehad. Deze ingevingen zijn niet terug gekomen in het plan. Jan Lubben stelt voor om een extra sessie in te plannen voor de omwonenden. Zodat omwonenden op het voorstel kunnen reageren en vragen kunnen stellen. Er is met name onduidelijk over de beplanting. Jan Lubben pakt dit op met Dick. 
 • Bankje aan de Borculoseweg 30
  Jan Lubben heeft een mailtje met een verzoek voor een bankje gekregen van een inwoner uit Haarlo. De locatie betreft het kruispunt tussen fiets en wandelpaden aan de Borculoseweg. Als Haarlo’s Belang staan we hier voor open. Jan Lubben gaat dit verder oppakken.
 • Dorpsvisie
  Ontwikkeling dorpsvisie stond op de planning voor begin volgend jaar. Het is even afwachten of dit fysiek mogelijk is vanwege corona. Jan Lubben stelt voor om in kleine werkgroepjes dit voort te zetten als het fysiek in een grotere groep niet mogelijk is vanwege de huidige maatregelen. 
 • Renovatie bestaande speeltuinen
  Er is in 2022 geen plek/budget meer voor nieuwe renovaties van bestaande speeltuinen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot begin 2022. Dit realisatie vindt dan plaats in 2023/2024. Dan is er opnieuw budget beschikbaar.

Notulen 26-10-2021

Akkoord. 

Ingekomen stukken

 • Uitnodiging bijeenkomst Platform vrijwilligers, Noaberfond & Bedrijvenkring 8 december
  Ter info. Jan geeft zichzelf op om te kijken wat het voor een bijeenkomst is.
 • Tony’s Chocoloney actie
  We hebben een uitnodiging van Gemeente Berkelland ontvangen over een Tony Chocoloney actie als bedankje voor vrijwilligers. Wij hebben onze vrijwilligers hiervoor aangemeld. Op 30 november tussen 15.00 en 18.00 uur haalt Jan de presentjes op. We gaan 3 december om 19.00 uur bij elkaar komen om de presentjes te verdelen en eventueel rond te brengen.
 • Toekomst Kontakt
  Vanuit de organisatie van Kontakt is er een mailing uitgedaan naar alle verenigingen, stichtingen en organisaties in Haarlo. Hierin geeft de organisatie aan dat het aanleveren van input voor het Kontakt minimaal is. De vraag is dan ook of er nog behoefte is om kopij aan te leveren. Bij onvoldoende aanlevering zal de organisatie stoppen met het realiseren van de Kontakt. 
 • Uitnodiging informatiebijeenkomst Omgevingsvisie 29 november
  Ronald en Jan gaan zich hiervoor aanmelden. 
 • Uitnodiging digitale ALV vereniging DKK Gelderland 25 november
  Ter kennisgeving.
 • Verslag Warmte transitie Gemeente Berkelland
  Er hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. De besluitvorming zal naar verwachting 21 december plaatsvinden. Mail is ter informatie.
 • Mail Ton Blankenstein “Res, Rode Beleid en gevaar overnemen regie provincie”
  Duidelijk maken dat we als kleine kernen hier gezamenlijk in optrekken. Er zijn 3 vertegenwoordigers namens de Kleine Kernen. Voor vragen kun je contact opnemen met onze secretaris. Concrete vragen/opmerkingen zullen wij doorgeven aan de vertegenwoordigers van de Kleine Kernen. 
 • Mail van PZF
  We hebben een mail ontvangen met verzoek om een bedankberichtje te plaatsen op de website. Vanessa zal dit op onze website plaatsen. 

Actiepuntenlijst

 • Contact VAN → Nog niet afgehandeld. Jan vraagt offerte op voor het plaatsen van een kerstboom. 
 • Eindejaarscadeaus → Gaan we in januari verspreiden 

PZF wil iets doen voor de jeugd

Organisatie PZF wil graag iets doen voor de jeugd in Haarlo. Advies vanuit Haarlo’s Belang naar PZF is om de jeugd in Haarlo eerst te benaderen om te peilen waar de behoefte ligt. Tineke koppelt dit terug.

Evaluatie Sinterklaas intocht

We kijken positief terug op de Sinterklaas intocht in Haarlo. We zijn blij dat we het door konden laten gaan. Ook al was dit in aangepaste vorm. Tot heden positieve reacties ontvangen. 

Statutenwijziging

Jan heeft ons een mail toegestuurd met een overzicht van alle aanpassingen op de statuten. Het bestuur is akkoord met deze wijzigingen. Ronald koppelt dit voorstel terug aan de notaris. 

Rood voor Rood beleid

Het leefbaar houden van het platteland is een aandachtspunt bij de gemeente. Vele agrarische bedrijven zijn namelijk gestopt. De gemeente verwacht dat de komende jaren het aantal agrarische bedrijven 1/3 zal afnemen. Er is vaak geen nieuwe functie voor leegstaande schuren. De gemeente werkt aan een nieuw Rood voor Rood beleid: https://www.gemeenteberkelland.nl/actueel/ontwerp-rood-voor-rood-beleid-voor-het-buitengebied-ter-inzage

Kerstboom Kulturhus + Parkeerplaats Prinsen

Jan neemt contact op met de VAN voor de plaatsing van de kerstboom op parkeerplaats Prinsen.
We zullen de kerstboom bij ‘t Kulturhus dit jaar op zaterdagochtend 11 december om 09.00 uur plaatsen. Jan, Gerrit en Ronald zullen hierbij aanwezig zijn. 

Rondvraag/ Mededelingen

Sluiting

Volgende vergadering is op 21 december om 19.30 uur. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.