Verslag bestuursvergadering 18-01-2022

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst,
Afwezig: Vanessa Lappenschaar en Tineke Wantia (allebei met kennisgeving).

Opening bestuursvergadering

De vergadering is digitaal.

Ingekomen stukken

 • Warmtetransitie gemeente Berkelland zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleid om “van het gas af te komen” bevat geen specifieke punten voor Haarlo en Waterhoek. Belangstellenden kunnen het document lezen op de website van de gemeente;
 • Agenda Politieke Avond van 18 januari. Op deze avond vergadert de gemeenteraad op een nieuwe manier en wordt o.a. het nieuwe beleid ruimtelijke ordening en duurzame energie (RODE) vastgesteld.

AED Haarlo

Wij geven het onderhoudsbedrijf van de AED opdracht de toegangscode duidelijk zichtbaar op de AED te plakken. Hiermee hopen wij dat minder kostbare tijd verloren gaat bij gebruik. Tevens willen wij weer een basiscursus reanimatie organiseren. Anne overlegt hierover. Als meer bekend is volgt een bericht met meer informatie en waar men zich kan aanmelden.

Enquête speeltuin “De Pas”

Op “De Pas“ is een enquête gehouden over het renoveren van de speeltuin. De enquête heeft veel ideeën opgeleverd en wordt nu besproken binnen de gemeente Berkelland. De gemeente heeft de renovatie gepland voor 2023. De resultaten van de enquête worden ook aan alle bestuursleden gezonden.

Overleg kleine kernen

Op 12 januari was het jaarlijkse overleg van de kleine kernen in de gemeente Berkelland. Ronald en Jan namen deel namens HB. Hoewel het verslag nog moet worden gemaakt alvast de belangrijkste punten uit het overleg:

 • De belangenverenigingen van de buurtschappen zullen in de toekomst ook deelnemen aan het kleine kernen overleg;
 • Als kleine kernen gaan we bezien of we tot een gezamenlijk onderhoudscontract voor de AED’s kunnen komen. Geesteren en Haarlo blijken het onderhoud goed geregeld te hebben. In andere kleine kernen lijkt dit minder. De gemeente ziet het niet als haar taak het onderhoud van AED’s te regelen maar wil wel meedenken over vorm en financiering van het onderhoud. Als kleine kernen wachten we dit besluit af alvorens onderzoek te doen;
 • De noordtak van de Betuwelijn komt weer op de agenda door een Kamermotie. Als tracé lijkt alleen het tracé door de Achterhoek langs de N18 van belang. Resultaat: veel lasten en geen enkel voordeel. Een brief namens de kleine kernen, opgesteld door Rietmolen van vorig jaar om van dit tracé af te zien, is nog steeds niet beantwoord. Als kleine kernen blijven we proces volgen;
 • Rekken en Beltrum hebben goede ervaringen met een “dorpsverbinder”. Een dorpsverbinder is een (betaald) persoon die bewoners helpt initiatieven werkelijkheid te laten worden. HB volgt de ervaringen om later te beslissen of dit initiatief ook iets is voor Haarlo;
 • De gemeente plaatst geen kerstbomen meer in de kernen. Veel inwoners ervaren dit als een gemis. HB en Geesteren overleggen samen een kerstboom te plaatsen. Dit punt nemen we op in de activiteitenlijst voor juli. Jan haalt de lampjes op bij de VAN in Eibergen.
 • Het is onduidelijk hoe vanuit de samenwerking van kleine kernen en buurtschappen HB op de hoogte wordt gehouden over de energietransitie. Binnenkort zou een (fysieke) vergadering worden gehouden.

Reconstructie Willem Sluyterweg – Voshaarweg

Volgens de planning van de gemeente starten de werkzaamheden eind januari – begin februari (2022). De Voshaarweg is als eerste aan de beurt (februari -maart), dan volgt de Willem Sluyterweg (maart, april en mei) zodat voor de zomerfeesten alles klaar is.

Bewoners zijn nog steeds ontevreden over communicatie over hun voorstellen voor de groenvoorziening. De algemene reactie “landelijke aanplant“ is te vaag.

Ronald heeft de gemeente gesuggereerd: Maak een plan en presenteer dat aan de bewoners. Voor deze aanpak is tijd genoeg omdat de aanplant toch pas in plantseizoen 2022 – 2023 gebeurt.

Glas en kleding containers

Er is een mondelinge overeenkomst (gemeente – bestuur Kulturhus) om de glas en kledingcontainers op het terrein van het Kulturhus te plaatsen. Er moet nog een definitieve schriftelijke overeenkomst worden gemaakt.

Statuten

Notaris Kraayenhof heeft onze reactie verwerkt in een nieuw concept. Jan overlegd nog met de notaris over één vraag. We plannen de statutenwijziging voor de eerstvolgende ledenvergadering in april.

Playcourt

Wij hebben in samenwerking met de betrokken verenigingen een bijdrage gevraagd van “De Brandkaste”.

Plan Prinsenhof / De Garver

Volgens de projectontwikkelaar loopt het project door en is verder dan het ooit is geweest; Het plan is aanzienlijk gewijzigd ten aanzien van de eerste publicatie.

Op de Garver is de eerste bouwvergunning verleend.

Actiepuntenlijst

Op de actiepuntenlijst wordt opgenomen:

 • Opstarten overleg kerstboom met Geesteren in juli-aug. Hiervoor het geld van de bingo bestemmen;
 • Vrijwilligerslijst in februari;
 • Welkomstkaarten voor nieuwe bewoners (zijn verzonden);
 • Dorpsverbinder;
 • Statutenwijziging, ledenvergadering april;
 • Geld bingo bestemmen;
 • Nieuwe bestuursleden.

Rondvraag

 • Aanmelding nieuw lid, gegevens naar Hennie;
 • Secretariaat weer naar Anne.

Sluiting

 • Volgende vergadering 22 febr. 19.30 h
 • Jan Lubben uitnodigen.
PDFPRT

Reacties zijn gesloten.