Kernpunten verslag bestuursvergadering 29 augustus 2016

Marianne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de heer Jan Lubben. Henk wordt bedankt voor het organiseren van de jaarlijkse barbecue van afgelopen vrijdag.

Er is geen agenda voor vanavond. We gebruiken de agenda van de vergadering van 18 juli en de punten die vanuit de vergadering aangedragen worden zullen ook besproken worden.

Herinrichting kom Haarlo

Aan de riolering op de Pas wordt momenteel gewerkt. Jan Lubben en Harry ten Hagen zijn de aanspreekpunten binnen de gemeente voor de herinrichting. Zaken die momenteel actueel zijn: het speelveldje naast de kerk en de platanen aan de Willem Sluyterweg. Voor het braakliggend terrein aan de Eibergseweg, plan “de Mölle”, heeft de familie Holdijk contact gehad met de gemeente. Er moet wel een concreet plan op tafel komen.

Het voorstel van Jan is om samen met Harry ten Hagen en enkele bestuursleden van Haarlo’s Belang een rondje door het dorp te maken en alle knelpunten te bespreken. Ook het speelveldje wordt hierin meegenomen. Dit speelveldje is eigendom van de gemeente. De gemeente is in deze de meest dichtstbijzijnde rechtspersoon. De bestuursleden van Haarlo’s Belang die mee willen lopen met het rondje zijn: Peter, Annie, Henk en Pieter. Marianne mailt hun namen en e-mailadressen naar Jan Lubben.

Parkeerplaats HCR Prinsen

Jan Lubben en Dick Esselink hebben morgen, dinsdag 30 augustus, een gesprek met Dinand Prinsen over de parkeerplaats.

Wegen buitengebied Haarlo

De wegen in het buitengebied van Haarlo zijn een aandachtspunt bij de gemeente. De toestand wordt geïnventariseerd en hierop wordt actie ondernomen vanuit de gemeente.

Contactpersonen gemeente Berkelland

Er zijn vier contactpersonen, één per grote kern en de bijbehorende kleine kernen. Voor Borculo is dit Jan Lubben, voor Neede is dit de heer Hamer, voor Eibergen zijn dit Jan Wikkerink en Wouter Swam en voor Ruurlo is dit Marjolein van de Meer. Er is één hoofdcontactpersoon per kern en één vervanger.

Gesprek college met Haarlo’s Belang en de bevolking

De datum voor dit gesprek wordt binnenkort bekend. Marianne ontvangt hier een mail van. Jan wil graag dat wij de te bespreken onderwerpen van tevoren doorgeven. Het college wil eerst met het bestuur van Haarlo’s Belang praten en daarna met de hele bevolking.

Vragen vanuit het bestuur aan Jan Lubben

Komt er nog een evaluatie van de herinrichting ? Jan overlegt dit met Robert Borggreve en Dick Esselink. De vergadering geeft aan dat bij de evaluatie ook een bestuurslid van Haarlo’s Belang aanwezig wil zijn.

Een lantaarn aan de Wolinkweg brandt niet en de chicane in de Wolinkweg ligt verkeerd. Peter meldt de defecte lantaarn via de site van de gemeente door middel van een meldingsformulier.

Hoe zit het met de bomen die tijdens de ruilverkaveling niet overgenomen zijn door de gemeente ? Als de bomen op gemeentegrond staan is de gemeente verantwoordelijk.

Jan wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering.

Nieuwe voorzitter en bestuursleden

Alle aanwezigen geven aan dat ze niets voelen voor het voorzitterschap van Haarlo’s Belang. Diverse bestuursleden zullen dorpsbewoners polsen voor interesse voor lidmaatschap van het bestuur.

Communicatie; gemaakte afspraken

De contactpersoon van de gemeente ontvangt het verslag tot de punten waar hij zelf bij aanwezig is geweest. Voor het overige wordt verwezen naar het kernpuntenverslag op de site.

Verdeling taken

Bertie gaat de taken van Henk-Jan overnemen voor wat betreft de organisatie van het paasvuur. Annie gaat samen met Henk de eindejaarsattentie voor de vrijwilligers verzorgen.

De taken die nog verdeeld moeten worden zijn: organisatie herhaling AED, hartveilig wonen en organisatie midzomerwandeltocht. Hierop en op eventuele andere taken wordt de volgende vergadering teruggekomen.

Andere punten

Er is een bijeenkomst in het gemeentehuis op donderdag 8 september over dorps- en wijkraden. Namens Haarlo’s Belang gaat Henk hier naar toe.

Hoe werkt de AED-kast die bij HCR Prinsen in de schuur hangt? Hierop wordt de volgende vergadering teruggekomen.

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 26 september 2016 om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.