Kernpunten verslag bestuursvergadering 22 januari 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, Tineke Wantia en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink, Annie Ligtenbarg

Inloop halfuur.
Henk Leever maakt na eerder contact met Haarlo’s Belang gebruik van het inloophalfuur om ons te informeren over zijn ervaringen met het traject rond de zendmast en contact met de gemeente en KPN.

Het traject bevindt zich in een eindfase. Komende week zal de gemeente een besluit nemen. Henk betoogt dat de gemeente teveel vasthoudt aan de ingezette koers en daarbij niet openstaat voor een ander geluid. Zelfs niet als dat gepaard gaat met goede argumenten.

De gemeente lijkt hier klakkeloos de berekeningen van KPN over te nemen en laat daarbij mens en natuur buiten beschouwing. Een solide onderbouwing van berekeningen over het bereik ontbreekt en wordt alleen vergezeld van wat kaartmateriaal. Een eenvoudig praktijkonderzoek schetst echter al een heel ander beeld.

Er zijn reeds enkele alternatieven aangedragen waarbij de ontvangst naar verwachting meer dan voldoende is terwijl mens en natuur niet onnodig worden geschaad. Opvallend is dat uit contact met de gemeente is gebleken dat Haarlo formeel geen essenlandschap kent terwijl dat in de argumentatie wel is aangehaald. Het is meer dan bezwaarlijk dat ons landschap op grove wijze wordt aangetast.

Haarlo’s Belang bedankt Henk Leever voor zijn inbreng. Het punt staat vanavond ook weer op de agenda. Wij zullen ons hierover nader beraden.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering worden specifieke punten besproken met Jan Lubben van de gemeente Berkelland.

 

Bespreekpunten met de gemeente (Jan Lubben)

Werkgroep Sluipverkeer
Status en aanpak besproken. De eerste bijeenkomst lijkt een positieve start.

Betrokkenheid bij communicatie over zendmast
Wij ervaren eenzijdigheid in de communicatie. Niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de bevolking van Haarlo. Dat maakt het voor ons ook lastig om ergens op in te spelen. De gemeente geeft aan in deze fase zeer terughoudend te zijn met het delen van informatie.

Blauwe banken picknickplaats
Wij horen geluiden over de kleur van de banken bij bijvoorbeeld de picknickplaats. Blauwe banken in een groen landschap. Dat springt er nogal uit. Jan doet navraag. Blauwe banken worden meestal bij waterpartijen geplaatst.

Straatwerk na aanleg glasvezelkabel
Hier en daar ligt het straatwerk er nogal slecht in na graafwerkzaamheden voor de glasvezelkabel. Dit is al bekend volgen Jan. Zijn woorden: “Komt allemaal goed”. Er zit inderdaad aardig wat nawerk in maar dit wordt aan het eind in één keer opgepakt.

Zoutbakken
Deze kunnen worden geplaatst als aanvulling op strooiactiviteit van de gemeente. De vraag is: Welke stukken doen de bewoners zelf? Wij komen hier op terug.

Blokhut
De aanvraag loopt.

Verlichting lantaarnpalen Kulturhus
Is inmiddels vervangen.

Net bij speelveld geknakt door storm
Doorgeven aan Harry ten Hagen van de gemeente.

Vervolg Woonvisie
Wordt april / mei.

 

Bestuursvergadering

Opening
De voorzitter heet allen welkom.

Notulen 27-11-2017
Zijn reeds akkoord bevonden. Omwille van de tijd nemen we deze niet opnieuw door.

Ingekomen stukken

Diverse berichtgeving over verkeersaanpak
Lopende actie.

Nieuwjaarsreceptie Berkelland
Henk Prinsen en Annie Ligtenbarg zijn er naar toe geweest.

Kleine kernen overleg 11 januari 2018
Notulen zijn inmiddels verspreid.

Subsidie Berkelland voor 2018
De jaarlijkse subsidiebijdrage is toegekend.

Sponsoren van JA Haarlo betreffende huur Kulturhus
Wij beheren hun gelden en sponsoren de huur van het Kulturhus in voorkomende gevallen.

Politiek café op 18-01-2018
Bijeenkomst in Rietmolen. Noordijk en Gelselaar waren verhinderd. Doel: een politiek café opzetten. Wonen, bestemmingsplan en onderwijs zijn de eerste 3 aandachtspunten. Jan te Luggenhorst neemt het voortouw om ons te betrekken. Iedereen is welkom.

Notulen overleg Kleine Kernen 2018
Notulen zijn inmiddels verspreid.

Uitnodiging “Presentatie Pascal Kamperman “Scholder an Scholder””
Vindt plaats op 19 april om 20:00 uur in dorpshoes Gelster. Tineke Wantia spreekt dit erg aan. Het is boeiend. Elkaar als verenigingen helpen. In gesprek komen. Oplossingsgericht. Lijkt ook in de praktijk bruikbaar. Tineke Wantia en Jan te Luggenhorst willen daar wel naar toe.

Status en vervolg verkeersveiligheid
Eerste bijeenkomst toegelicht. Zie het verslag.

Status “blokhut”
Aanvraag is gedaan en loopt.

Status onderhoud beeldje Renes
Beeldje is gerestaureerd en geïmpregneerd door Gerard Eppink. Mooi werk!

Status Werkgroep Woonvisie
Jan te Luggenhorst is bezig met het werven van leden voor de werkgroep. Een enkeling heeft al toegezegd.

Paasvuur 2018
Pasen valt op 1 en 2 april. Op 10, 17 en 24 maart zijn de brengdagen. Bertie ten Bras roept de buurten bij elkaar voor uitleg. Borden zijn al klaar. Van 10:00 tot 14:00 uur hout brengen. Op de 10de het touw rond het terrein en de borden plaatsen. Op de 24ste het touw om Paasvuur.

Standpunt over zendmast
Wij beraden ons nogmaals over ons standpunt inzake het traject rond de zendmast. Wij zullen er bij de gemeente opnieuw op aandringen om zich actiever en opener op te stellen richting betrokken inwoners van Haarlo, zich niet te beperken tot éénrichtingsverkeer en zich wat minder achter de serviceprovider te verschuilen.

Uitnodiging “Maak van krimp je kracht”
Van de Welzijnsraad Berkelland over demografische ontwikkelingen in Neede. Gezien de volle agenda’s zullen wij ons hiervoor afmelden.

Rondvraag
Bertie ten Bras: Henk Prinsen en Pieter Zieverink verlaten het bestuur dit jaar. Laten we vast nadenken over opvolging.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende bestuursvergadering is gepland op 12 maart 2018.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.