Kernpunten verslag bestuursvergadering 12 maart 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, Tineke Wantia, Annie Ligtenbarg, Pieter Zieverink en Peter Visser
Afwezig met kennisgeving: Jan Lubben

Opening
De voorzitter heet allen welkom. Ook Pieter is vanavond weer van de partij.

Notulen 22-01-2018
Zijn reeds akkoord bevonden. Enkele punten komen nog terug op de agenda.

Ingekomen stukken

Politiek café Kleine Kernen

Heeft inmiddels plaatsgevonden. Er komt nog een evaluatie. Er was een goede opkomst. (150 mensen inclusief organisatie) Er zijn ideeën voor meer samenwerking tussen de kleine kernen. Bijvoorbeeld op het gebied van visie of specifieke onderwerpen. Het leggen van contactlijnen zou al winst zijn.

Bijdrage JA Haarlo

Via Fonds2013 is 300 euro toegekend en binnengekomen.

Reactie brief wethouder

Staat op de agenda.

Zendmast

Diverse berichtgeving. Staat op de agenda.

Enquête veiligheidsbeleving

Initiatief was zo goed als voorbij toen wij er op werden geattendeerd.

Uitnodiging Welzijnsraad

Afgeslagen omwille van beschikbaarheid.

Bijdrage ouderenreis ZFH

Wellicht kan ook hier Fonds2013 voor worden benaderd.

Jaap van der Meulen over zendmast

De secretaris is benaderd over de (re)acties van de gemeente Berkelland op dit gebied. De politiek wil hier aanvullende vragen over stellen.

Vliegveld Lelystad

Wij zijn geattendeerd op de mogelijke gevolgen voor de Achterhoek als haar luchtruim wordt ingezet als wachtruimte voor vliegbeweging. Op dit moment vindt herziening van plannen plaats. Mogelijk iets om scherp op te zijn.

Actiepuntenlijst

Punten zijn afgerond dan wel belegd en lopende.

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt geagendeerd op 16 april 2018. De agenda wordt bepaald. Het financieel verslag wordt voorbereid. De secretaris zal de uitnodigingen binnenkort de deur uit doen.

Status en vervolg verkeersveiligheid

De eerste twee bijeenkomsten zijn geweest. In maart heeft de gemeente Berkelland geen capaciteit beschikbaar. Een vervolgafspraak wordt in april verwacht.

Status “blokhut”

De aanvraag is goedgekeurd. De subsidie is toegekend. De opdracht tot levering is verstrekt. Voor het opzetten van de blokhut zullen enkele vrijwilligers worden benaderd.

Status Werkgroep Woonvisie

Hugo Boom en Heidi Kistemaker zijn bereid gevonden om deel te nemen aan de werkgroep.

Paasvuur 2018

De laatste puntjes worden op de ï gezet. Henk doet de muziek. Pieter en Bertie zullen het verkeer regelen. Er wordt een kraan gevraagd om het hout op te stapelen. Zijsprong: Henk heeft eerder al aangegeven dat het wellicht handig is als Haarlo’s Belang de beschikking krijgt over een aggregaat. Dat zou ook van pas komen bij werkzaamheden voor de begraafplaats.

Zendmast

Onlangs hebben Henk Prinsen en Peter Visser een bezoek gebracht aan het gemeentehuis om met wethouder Hoytink van gedachten te wisselen over hetgeen speelt bij de vergunningsaanvraag voor de zendmast. Tijdens dat gesprek waren ook Jan Lubben en Janienke Witteveen aanwezig. Peter en Henk geven hier een verkorte weergave van het gesprek. Er zal via een separaat verslag over worden gecommuniceerd met de achterban.

Bebording politieke partijen

Van diverse politieke partijen hangen promotionele uitingen rond lantaarnpalen maar ook aan het hek van het speelveld. Dat is daarvoor niet bedoeld; er is immers een specifieke stelling voor geplaatst. In het algemeen raken wij niet enthousiast van deze aanpak. Het komt regelmatig voor dat men dergelijke reclame niet (tijdig) weer verwijderd. Hier willen we in de toekomst wat scherper op toezien.

Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Tineke Wantia geeft nog wel aan dat zij de organisatie van de Midzomerwandeltocht zal benaderen om alles tijdig in goede banen te leiden.

Peter Visser merkt nog op dat Haarlo’s Belang niet is geïnformeerd over plaatsing van een glasvezelkast aan de Overbekkingsweg. Van Haarloërs horen we negatieve geluiden over het aangezicht van een grote, witte kast op deze plek. Het zou fijn zijn als er over dit soort trajecten wat breder wordt gecommuniceerd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende bestuursvergadering is gepland op 14 mei 2018.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.