Kernpunten verslag bestuursvergadering 9 juli 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Annie Ligtenbarg, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser.
Afwezig met kennisgeving: Tineke Wantia

Op uitnodiging van het bestuur schuift Henk Leever aan om ons bij te praten over de laatste stand van zaken betreffende het traject voor de antennemast. De aanvraag is inmiddels twee keer verlengd. KPN heeft meer tijd nodig om extra gegevens in kaart te brengen. Uit mailcorrespondentie met derden blijkt dat onroerende goederen in de nabije omgeving mogelijk waarde verliezen. Tevens is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Zodra het bestemmingsplan wijzigt kunnen belanghebbenden daar bezwaar tegen maken.

Het lijkt erop dat de gemeente aan KPN de ruimte biedt om een planschadeovereenkomst te tekenen. De huidige beslistermijn is 19 juli 2018. Verwarrend is dat er op de website van de gemeente melding ook de datum 7 augustus 2018 wordt genoemd. Is dit een fout? Wordt er automatisch verleend bij ‘geen beslissing’? Er is reeds navraag gedaan maar hierop heeft de gemeente nog niet gereageerd.

Alleen belanghebbenden kunnen uiteindelijk bezwaar maken tegen de beslissing. Al met al is er nog steeds geen zicht op plaatsing van een antennemast. Het gevoel heerst dat de gemeente een locatie heeft aangedragen die niet zondermeer mogelijk is terwijl er betere alternatieven in beeld zijn gebracht. Wil KPN misschien gewoonweg geen langere afstand dan maximaal 2 kilometer? Heeft dit met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 5G te maken waarbij de afstanden minder ver kunnen zijn?

Uiteindelijk loopt het aanvraagproces al vanaf maart 2018. Wat is er nodig om dit vérder te brengen?

Bestuursvergadering:

Opening

Na de welkome bijdrage van Henk Leever opent voorzitter Bertie ten Bras deze bestuursvergadering.

Notulen 14 mei 2018

Naar aanleiding van het gepubliceerde verslag meldt Jan te Luggenhorst dat hij contact heeft gehad met direct aanwonenden over de glasvezelkast aan de Overbekkingsweg. Zij hebben in het verslag gelezen over mogelijke aanplanting en maken zich zorgen over het onderhoud daarvan. Wij zullen de gemeente vragen om de oplossing die zij in gedachten hebben in beeld te brengen om vervolgens met betrokken partijen gezamenlijk te kijken naar de beste aanpak.

Antennemast

Het bestuur voert een flinke discussie over hoe zij om wenst te gaan met het hele fenomeen ‘verbetering mobiele dekking’. Onze rol zit hem vooral in het opkomen voor het algemeen belang. Primair was de insteek dat de dekkingsgraad zou worden verbeterd. Destijds had het bestuur ook geen idee wat dat mogelijk tot gevolg zou hebben.

Het bestuur zou vast willen houden aan enige neutraliteit maar voelt zich soms gedwongen om positie te kiezen. In hoeverre kennen wij de echte mening van onze dorpsgenoten? Hoe brengen we dat in beeld? Dit punt komt later op de agenda nog terug. Het brengt ons op de vraag of wij op dit soort veranderingen wellicht een eigen visie moeten ontwikkelen. In ieder geval zullen we de gemeente nogmaals aanspreken op het (on) zorgvuldige verloop van dit traject.

Ingekomen stukken

Zoals gewoonlijk is er weer veel email binnengekomen. De belangrijkste lichten we er even uit.

Factuur onderhoud AED. Via Gerrit Grooters. Doorgezet naar penningmeester a.i.

Enkele aanwonenden hebben naar ons standpunt over de N822 gevraagd. Op de ledenvergadering is duidelijk aangegeven dat er weinig begrip is voor het afwaarderen van de snelheid naar 60km/uur. Haarlo’s Belang heeft onlangs een gesprek met de provincie gevoerd over wat er gaat gebeuren. Hiervan wordt binnenkort een verslag gepubliceerd op onze website. Zodra aanwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken kunnen punten worden ingebracht. Onze mogelijke invloed op dit traject is nog niet geheel duidelijk.

Op initiatief van Jos Baak (Raad van Overleg Beltrum) is er vanuit de Kleine Kernen een gezamenlijk schrijven naar de gemeente Berkelland gegaan om de bewegwijzering bij afritten van de N18 te verbeteren.

Henk Leever heeft ons gevraagd om de afgesproken bijdrage voor de gemeenschappelijk te gebruiken tenten over te maken. Afgerond.

Uitnodiging 10 jaar Kulturhus. Op 14 oktober 2018 zal hiertoe een evenement worden georganiseerd waarbij alle gebruikers worden benaderd voor hun rol in dit geheel.

Actiepuntenlijst

Er staat nog een punt open voor de afronding van het 50-jarig jubileum. Het lijkt ons leuk om de waardering voor de ‘winnaars’ samen te laten vallen met de jubileumdag van ’t Kulturhus.

Erik Bergsma heeft geïnformeerd naar omgang met budgetten bij andere gemeentes. Dat was n.a.v. opmerkingen van Jan Lubben over burgerinitiatieven. Er lijkt echter nog geen gemeente te zijn die daar al wat verder in is. Er is wél sprake van wijkbudgetten voor activiteiten voor ‘samenhang’ maar niet specifiek voor wijkraden.

Bestuursfuncties

Bertie ten Bras weet te melden dat Henny Grooters kenbaar heeft gemaakt de rol van penningmeester wel te willen vervullen. Daarbij zal zij niet toetreden tot het bestuur maar de rol ‘extern vervullen’. Als bestuur juichen wij deze invulling van harte toe. De overdracht zal in aanwezigheid van de voorzitter plaatsvinden.

Onderhoud N822

Jan geeft een toelichting op het gesprek met de provincie. Het verslag van dat overleg mag worden gepubliceerd via onze website.

Ook hier komen we op het punt van ‘zou het bestuur van Haarlo’s Belang geen eigen visie moeten ontwikkelen’ voor dergelijke ontwikkelingen? Met de dorpsvisie in het achterhoofd is dat geen rare gedachte. Wij besluiten om hiermee aan de slag te gaan. Primair gaat het dan om de vorming van algemene standpunten op verschillende gebieden. Voor het traject rond ‘sluipverkeer’ zullen we een specifieke visie opzetten.

10-jarig bestaan Kulturhus

Na een korte pauze schuift Hetty Reinten als bestuurslid van ’t Kulturhus even aan. Zij wil aandacht vragen voor een vertegenwoordiging door Haarlo’s Belang in de werkgroep voor het 10-jarig bestaan. Later deze avond besluit Annie Ligtenbarg zich hier voor in te zetten. Een heel ander punt is het vertrek van Bert Grooters uit het bestuur. Omwille van gezondheidsredenen legt hij zijn taken per direct neer. Er is met een spoed een nieuwe voorzitter nodig. Wij zullen hierover meedenken.

Werkgroep Woonvisie – Haarlo natuurlijk

Jan te Luggenhorst praat ons bij. Er is een startbijeenkomst geweest die door ruim 20 mensen is bezocht. Door 2 groepen is gekeken naar kansen en bedreigingen. Vanuit de gemeente Berkelland heeft Anja van Maren diverse gesprekken gevoerd. Aan alle inwoners is een oproep verstuurd om een enquête in te vullen. Dat mag per huishouden of per individu. ProWonen heeft een analyse van de woonmarkt uitgevoerd. Het verzoek is dat bestuursleden mensen in hun omgeving stimuleren om de enquête in te vullen.

Vanuit Haarlo’s Belang zal Jan ‘vinger aan de pols houden’ wat betreft het proces. In principe staat de werkgroep op zichzelf. De achterliggende gedachte is wel dat het bestuur van Haarlo’s Belang zich ook achter de uitkomst van deze woonvisie kan scharen.

Evaluatie Midzomerwandeltocht

Bertie ten Bras geeft aan dat het qua bezetting in de organisatie wel dunnetjes was. Dat wordt beaamd. Blijft lastig. In juni zijn enkele bestuursleden al op vakantie. Mogelijk vrijwilligers zoeken.

Op zich is alles wel prima verlopen. Er waren zo’n 90 deelnemers. Er was alleen enige verwarring door deelnemers van een ATB route per ongeluk de wandelroute gingen volgen.

Betrekken van leden

Peter Visser oppert dat wij op zoek gaan naar een manier om meer voeling te houden met onze leden. Op welke manier kunnen we onze leden meer betrekken bij actualiteiten en hoe komen we achter de ‘gemiddelde mening’. Na enige ideevorming besluiten we dit in klein comité op te pakken. (Peter Visser, Erik Bergsma, Gerrit Dekker)

Visie van Haarlo’s Belang

Peter Visser heeft eerder al aangegeven behoefte te hebben om als bestuur van Haarlo’s Belang een visie / mening / standpunt te formuleren betreffende actuele zaken of toekomstige ontwikkelingen. Hierover is vanavond al e.e.a. gezegd en daarmee is de eerste aanzet feitelijk gedaan. We besluiten dit punt een vervolg te geven.

Status blokhut / openingsevenement

De blokhut is inmiddels zo goed als klaar. Onlangs is er ook een vloer aangebracht. Wat nu nog rest is de realisatie van een zitplek. Het meest praktische lijkt ons de plaatsing van een picknicktafel in het voorste deel. Tot slot ligt er nog een verzoek om een deur aan de achterkant te plaatsen zodat ‘de bewoners’ eventueel kunnen worden beschermd tegen roofdieren. Daartoe zal Dicoti opdracht worden gegeven. De ‘officiële’ ingebruikname kunnen we dan op zondag 14 oktober 2018 vormgeven.

Status en vervolg verkeersveiligheid

De werkgroep Sluipverkeer is in april voor het laatst bij elkaar geweest. Daarmee lijkt de hele urgentie ook van de baan. Haarlo’s Belang is weinig enthousiast over dit traject. Ook hier is stellingname gewenst.

Bijeenkomst Kleine Kernen

Jan te Luggenhorst herinnert ons eraan dat de jaarlijkse bijeenkomst deze keer in Haarlo is. Dat zal in januari plaatsvinden. Peter Visser zal voor de organisatie daarvan zorgen. Jan te Luggenhorst geeft aan hier wel bij te willen helpen.

Achtervang website

Peter Visser geeft aan dat er nog steeds een wens ligt om tenminste één ander bestuurslid ‘achtervang’ te laten zijn bij het plaatsen van artikelen op de website. In principe zou iedereen dat moeten kunnen maar dit bij slechts één persoon beleggen is niet toekomstbestendig. Erik Bergsma geeft aan zich hier wel in te willen bekwamen.

Rondvraag

Bertie ten Bras meldt dat Bertus Lappenschaar wil ophouden met het organiseren van de ouderensoos. Hij doet dat inmiddels een zeer lange tijd. Kortom, er is vraag naar iemand die deze 2-wekelijkse organisatie op zich wil nemen.

Een heel ander punt is de organisatie van het jaarlijkse ‘uitje’ van het bestuur van Haarlo’s Belang. Willen we een keer wat anders dan het gebruikelijke klootschietrondje en barbecue? Bertie ten Bras komt met een voorstel.

Sluiting

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 28 augustus 2018 en daarmee wordt deze vergadering gesloten.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.