Kernpunten verslag bestuursvergadering 19 juni 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia.
Afwezig: Erik Bergsma

Bestuursvergadering:

Opening
Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom en opent de vergadering. Tineke komt wat later. Erik is verhinderd. Jan Lubben schuift deze keer niet aan.

Notulen 22-05-2019
De notulen worden formeel goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Naar aanleiding van het “verantwoordingsdebat” (vervolg Politiek Café) is namens de kleine kernen een zogenaamde “handvattenlijst” naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Berkelland gestuurd.

Daarnaast is er nog een factuur voor het onderhoud van de AED binnengekomen. Tot slot is er vanuit de gemeente Berkelland een verzoek gekomen om een datum te prikken voor een kennismakingsbezoek met de nieuwe wijk- en kernwethouder, Maikel van der Neut.

Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Sommige punten komen later op de agenda nog terug. Anne Prinsen heeft de jubileumviering van zorgboerderij De Berkelhof bezocht en hen een kleine bijdrage aangeboden. Het was een goed verzorgde en feestelijke bijeenkomst. Peter Visser heeft de DKK benaderd om hulp bij het opzetten van een dorpsvisie. Wij wachten nog op een reactie.

Convenant
In een eerder schrijven heeft Haarlo’s Belang aan de gemeente Berkelland kenbaar gemaakt dat de eenzijdige opstelling van een nieuw convenant niet geheel aansluit bij het beeld dat wij in eerdere gesprekken hadden gekregen over de aanpak van dit traject.

Wij zullen het inhoudelijke convenant op een later moment (als het voltallige bestuur aanwezig is) nog eens onder ogenschouw nemen en hierover een terugkoppeling geven.

Overdracht secretariaat
Peter Visser geeft aan dat we zo langzamerhand moeten nadenken over invulling van het secretariaat in verband met zijn komende vertrek uit het bestuur. Wellicht kunnen verschillende taken ook wat beter worden verdeeld onder aan andere bestuursleden. Ondertussen proberen we in ieder geval nieuwe bestuursleden te werven.

Werkgroep Sluipverkeer
Peter Visser geeft aan dat de werkgroep net gisteravond een bijeenkomst heeft gehad. Het resultaat van de tellingen laat geen schokkende cijfers zien. Hiervan volgt nog een eigen verslag.

Midzomerwandeltocht
De laatste voorbereidingen voor de Midzomerwandeltocht moeten worden getroffen. Tineke Wantia heeft de routes voorbereid. Peter Visser en Bertie ten Bras zullen (op eigen gelegenheid) de routes controleren en eventuele aanpassingen doorgeven.

Rondvraag
Jan te Luggenhorst meldt dat de werkgroep Leefbaarheid resultaat boekt en zich primair bezighoudt met: Jongeren en voorzieningen, Woonbehoefte, Levensloopbestendig bouwen en School & Kulturhus.

De werkgroep Duurzaamheid is bezig met een plan van aanpak. Daarbij is wel een rol van Haarlo’s Belang nodig. Met name op het gebied van financiën als het gaat om de formele lijn bij het ontvangen van subsidie en opdrachtgeverschap.

Het idee is om huis-aan-huis een duurzaamheidsinspectie aan te bieden waarbij onderzoek wordt gedaan met een warmtecamera. Haarlo’s Belang zou hiervoor dan opdrachtgever worden, de benodigde subsidie komt daarbij van de gemeente.

Anne Prinsen merkt op dat sinds de lantaarnpaal op de hoek Borculoseweg/Wolinkweg verdwenen is, er ook geen straatnaambord meer is. Eerder heeft Jan Lubben aangegeven navraag te zullen doen. Wellicht is het sneller om online een “Melding Openbare Ruimte” te doen.

Gerrit Dekker noemt het voorbeeld van een recent ongeluk op de begraafplaats waarbij hulpdiensten niet direct konden worden benaderd vanwege het gebrek aan mobiele dekking. Een eindje verderop lukte het wél maar dit blijft natuurlijk schrijnend.

Sluiting
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op woensdag 4 september 2019.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.