Kernpunten verslag bestuursvergadering 15 oktober 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia.
Afwezig: Erik Bergsma

Inloop-halfuur: Ronald Olthof is aangeschoven om zijn “Visie op Groen” met ons te delen. Zijn voorstel is om Haarlo méér door bos te laten omgeven dan nu het geval is. In Haarlo is het prima wonen maar Haarlo is niet echt een mooi dorp (Gelselaar maakt bijvoorbeeld een veel karakteristieker indruk doordat er veel groen is). Het straatbeeld is daarbij heel bepalend. Wie Haarlo binnenrijdt vanaf het Wolink of vanuit Neede ervaart een mooie, groene binnenkomst. Dat is veel minder het geval als men vanuit Eibergen of Borculo komt. Ondanks dat men het Wolinkbos over het algemeen hoog waardeert lijkt het alsof er toch wat beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Het zou fraai zijn voor het dorpsaanzicht om méér stroken met bomen aan de randen van het dorp te creëren. Daarmee wordt Haarlo als het ware een dorp omgeven door bos.  Aan de verschillende bossen kunnen thema’s worden toegekend zoals een speelbos of een voedselbos. Gerrit Dekker vraagt naar het onderhoud. Daar moet over na worden gedacht. Wellicht kan hiertoe een stichting worden opgericht of kan gebruik worden gemaakt van gemeentelijke inzet.

Het gaat er in eerste instantie om of we mensen enthousiast kunnen maken voor dit idee en daarna dat bepaalde stukken grond wordt verkregen. Er zijn allerlei financiële middelen zoals subsidiepotjes die kunnen worden aangesproken. Dat is mogelijk nog het minst lastige. Voordat we van een bos kunnen spreken zijn we trouwens 20 jaar verder. We doen het dus vooral voor de volgende generatie, voor een toekomstig woongenot in Haarlo. Het gaat om het bekijken van kansen.

Het bestuur van Haarlo’s Belang vindt het geen gek idee. De fictieve plaatjes geven wel een mooi beeld. Ronald Olthof zoekt nu vooral naar openingen om dit idee is in de week te leggen zodat men er eens over na kan denken. Uiteindelijk spreken we af dat we Ronald Olthof een podium kunnen geven op de jaarvergadering. Het is een interessant onderwerp en het leent zich zeker voor een inspirerende bijeenkomst.

Bestuursvergadering:

Opening
Na deze interessante presentatie opent Bertie ten Bras de vergadering.

Notulen 04-09-2019
De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Naast de “ter informatie stukken” die al zijn gedeeld per email, zijn er ook nog wat andere stukken.

  1. Er is een uitnodiging voor de “Berkellanddag” met onder meer een onderwerp als “Energiemarke Haarloseveld”. Jan te Luggenhorst zal die bijeenkomst bijwonen.
  2. Een bericht van Jan Lubben dat er subsidie is toegekend voor het project “Haarlo natuurlijk neutraal” ten behoeve van vergaderkosten en dergelijke.
  3. Een bericht van Jan Lubben over het convenant en verkeerszaken. Wat betreft het convenant is er met Maikel van der Neut gesproken over het hoe en wat. De gemeente geeft de voorkeur aan een mondeling vervolg. Wij zullen dat agenderen voor de volgende keer. Wat betreft verkeerszaken heeft overleg met Dick Esselink en Zeno van Raan plaatsgevonden. Daarbij gaat het onder meer over het aanpakken van de Sluyterweg en Voshaarweg maar ook over de verkeersveiligheid ter hoogte van OBS De Voshaar. Er wordt gewerkt aan een ontwerp. Zodra het concept gereed is wordt het nader besproken met aanwonenden, Haarlo’s Belang / werkgroep Sluipverkeer en OBS De Voshaar.
  4. Verder is er een uitnodiging van de DKK binnengekomen voor de algemene ledenvergadering. Gezien de volle agenda’s en de inhoudelijke punten besluiten we ons hiervoor af te melden.
  5. Ook is er nog een mooie fysieke kaart binnengekomen die een uitnodiging bevat van OBS De Voshaar in verband met het vernieuwde schoolplein. Ook hier zijn volle agenda’s bijna een spelbreker maar Tineke Wantia ziet kans om wat later op de middag aan te sluiten. Namens Haarlo’s Belang wordt een geldelijke waardering aangeboden.

Actiepuntenlijst
Er staan geen punten meer open die directe aandacht behoeven. Tineke Wantia verifieert of zij als nieuwe penningmeester voldoende toegang tot het online bankieren heeft. Aansluitend kan Peter Visser zich dan van deze toegang ontdoen. 

Evaluatie kennismakingsbezoek nieuwe wijk- en kernwethouder
Wij hebben de kennismaking met Maikel van der Neut als prettig ervaren. We hebben een goed gesprek gevoerd waarbij onze indruk was dat de nieuwe wijk- en kernwethouder slagvaardig is en een voorkeur heeft voor concrete benoeming van aandachtspunten. Het convenant zal hierbij nog apart aandacht krijgen.

Hij gaf ook te kennen dat niet alle ambtenaren al voldoende ver zijn met het verleggen van de focus naar de participerende burger dan wel belangenvereniging. Tot slot gaf hij aan dat het heel normaal is om specifiek betrokken ambtenaren uit te nodigen voor een nadere kennismaking als dat het proces helpt.

Overdracht secretariaat
Na wikken en wegen en ideevorming over een nieuwe taakverdeling heeft Anne Prinsen te kennen gegeven dat zij zich wel kandidaat wil stellen voor de functie van secretaris. Daar zijn de andere bestuursleden bijzonder blij mee. Peter Visser als huidige secretaris licht een en ander toe wat betreft tijdrovende werkzaamheden. Direct ontstaan al wat werkafspraken over enige verdeling en een mogelijke aanpak.

Erik Bergsma heeft eerder al aangeboden om voor de verslaglegging te zorgen. Jan te Luggenhorst wil daartoe wel achtervang bieden. Tineke Wantia heeft inmiddels meegekeken hoe informatie – en dus ook de verslagen – op de website kunnen worden gepubliceerd. Ronald Grooters biedt ook zijn hulp aan bij hand- en spandiensten. Henny Grooters, die de dagelijkse werkzaamheden van de penningmeester waarneemt, heeft eerder al te kennen gegeven dat zij kan helpen bij het voeren van de ledenadministratie. Al met al toch een mooie ontwikkeling.

Contributie verwerken
Peter Visser zal Henny Grooters betrekken bij het opstellen en versturen van de contributiebrieven. Op die manier hopen we te borgen dat het volgend jaar ook een bekende handeling is. Henny Grooters is al voortvarend bezig geweest om niet-leden en allerhande adreswijzigingen in beeld te brengen.

Ledenraadpleging – Groen in Haarlo
Onlangs heeft er een online ledenraadpleging plaatsgevonden voor leden die zich hier voor aan hadden gemeld. Het onderwerp was “Groen in Haarlo”. Voor Haarlo’s Belang was het zowel een proef met dit nieuwe middel om wat sneller met onze achterban in contact te komen als wel een serieus onderwerp dat zich goed leent voor een enquête. Inmiddels zijn de uitkomsten bekend. Dit levert interessante inzichten op waar wij – ook richting de gemeente Berkelland – het gesprek over aan kunnen gaan. Inhoudelijk schenken we hier in een apart bericht de nodig aandacht aan.

Ronald Grooters merkt nog op dat de gemeente Berkelland nieuw maaibeleid heeft geadopteerd. Daarbij blijft het maaisel bijvoorbeeld langer liggen om natuurlijke processen de kans te geven alvorens het wordt weggehaald.

Welkomstkaart
Anne Prinsen heeft inmiddels een mooie welkomstkaart laten drukken voor nieuwe inwoners om hen uit te nodigen om lid te worden. Met een soortgelijke aanpak hopen we ook andere dorpsgenoten die nog geen lid zijn aan te trekken.

Dorpsontwikkelplan
Tineke Wantia heeft zich ingelezen in informatie van de DKK over het uitwerken van een dorpsvisie. Dat is geen sinecure. Duidelijk is dat het voornamelijk om het proces draait. De reis is belangrijker dan de bestemming. Het is van belang om de juiste mensen deel te laten nemen in een werkgroep en daarbij alle lagen van de bevolking te laten vertegenwoordigen. De DKK kan ons helpen bij dit proces. Ronald Grooters wil daar ook wel graag een rol in vervullen zodat Tineke Wantia er niet alleen in staat. We zullen de DKK benaderen voor een eerste verkenningsafspraak.

Even komt nog ter sprake dat er voor bepaalde huurwoningen erg veel interesse was. Dat liep in de tientallen gegadigden waaronder ook veel mensen die al in Haarlo wonen of er gewoond hebben, ook jongeren, die toch wel terug zouden willen keren. Opvallend is dat men zich lang niet altijd van tevoren inschrijft of een voorkeur kenbaar maakt maar pas op het laatste moment spontaan lijkt te reageren. De eerste aanpak levert uiteraard de meeste kansen op.

Sinterklaasintocht
Veel voorbereidende acties zijn al in gang gezet. Tineke Wantia neemt het voortouw in de organisatie. Vrijdagavond 22 november 2019 rond 21:30 uur zullen we beginnen met versieren van de zaal en dergelijke.

Jaarlijks uitje
Normaalgesproken organiseert het bestuur een “uitje” voor oud-bestuursleden en nieuw aangetredenen. Dat vindt meestal in augustus plaats maar het is er nog niet van gekomen. Aan allen het verzoek om nog even na te denken over een juiste invulling (wat betekent dat het leuk is voor de genodigden maar dat er ook op de kleintjes wordt gelet).

Rondvraag
Jan te Luggenhorst heeft nog enkele punten.

  1. Ina Dinkelman heeft het voortouw genomen om zwerfafval te verwijderen. Daarbij gaat het om de regio Groenloseweg/Batendijk. De gemeente faciliteert materieel.
  2. “Haarlo Natuurlijk Neutraal” gaat nu echt van start. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera. Begin november vindt een eerste voorlichtingsavond plaats voor de buurt Haarloseveld. Het gaat hierbij primair om besparende maatregelen, niet om warmtepompen en dergelijke. Er zijn coaches beschikbaar en er wordt per buurt (of meerdere kleine buurten) opgetreden.
  3. De werkgroep Leefbaarheid heeft geen vertegenwoordiging van Haarlo’s Belang terwijl de werkgroep Duurzaamheid dat wel heeft door deelname van Jan te Luggenhorst. Anne Prinsen stelt dat zo’n lijntje wel toegevoegde waarde heeft. Ronald Grooters oppert dat het ook andersom kan werken: we kunnen de werkgroep Leefbaarheid ook vragen om ons eens in de zoveel tijd bij te praten. Dat wordt als een goed idee ervaren. De secretaris zal een uitnodiging sturen.

Ronald Grooters vraagt nog naar de ontwikkelingen op het gebied van windenergie. Jan te Luggenhorst is onlangs naar een bijeenkomst geweest. Die was heel informatief en er was ook een positieve teneur. Als het om realisatie van een windmolen gaat dan gaat het echter al gauw om een doorlooptijd van zo’n tien jaar.

Bertie ten Bras wil de organisatie rond de eindejaarsattentie van de vrijwilligers nog eens nader evalueren. In de loop der tijd is een lange lijst met namen ontstaan waarbij de verhoudingen niet altijd in balans zijn. We zijn het er over eens dat de huidige aanpak wel enige vernieuwing kan gebruiken. We besluiten dat we eerst nog eens proberen te achterhalen wat de ontstaansgeschiedenis eigenlijk is. Aansluitend kunnen we nadenken over een andere aanpak.

Sluiting
Zo is het al met al toch al weer laat geworden. We sluiten gauw af. De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 november 2019 om 19:30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.