Kernpunten verslag bestuursvergadering 19 november 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia.
Afwezig: Erik Bergsma, Jan te Luggenhorst

Bespreekpunten met Jan Lubben:

De status rondom de antennemast is ongewijzigd. Er wordt nog steeds gewacht op een oproep van de rechtbank.

In relatie tot het sluipverkeer is een nieuwe telling (0-meting) gaande. Jan Lubben weet ons te vertellen dat bijvoorbeeld het verkeer op de Deventer Kunstweg met 50% is afgenomen t.o.v. metingen in het (verre) verleden en dat het verkeer nu meer over de N18 gaat. Voor de werkgroep Sluipverkeer is het jammer om te horen dat Zeno van Raan wat anders gaat doen. Er zal komend jaar opnieuw moeten worden gekeken naar een goede invulling.

In 2020 worden de Voshaarweg en Willem Sluyterweg aangepakt. Daar vindt dan groot onderhoud plaats zoals dat eerder voor andere straten is uitgevoerd (riolering/straatwerk/etc.). Daarbij wordt ook de chicane op de Wolinkweg verbeterd. Tegelijkertijd zouden bij de school ook verkeerspalen kunnen worden geplaatst om daar de veiligheid te vergroten. Haarlo’s Belang zal voortijdig een ontwerp ontvangen van de genoemde verbeteringen.

Wat betreft bestrijding van de processierups is zoals Jan Lubben eerder heeft aangegeven een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten ontstaan. Daarbij wordt vooral ingestoken op preventie. Jan Lubben zal nog even nagaan of hierbij geen blinde vlekken ontstaan als het om provinciaal gebied gaat. Dat is in ieder geval niet zijn verwachting.

De tijd is tekort om diep in te gaan op het resultaat van onze enquête “Groen in Haarlo”. We spreken af dat we concrete punten separaat bij Jan Lubben onder de aandacht brengen om te bepalen welke zaken direct kunnen worden opgepakt of juist nader moeten worden besproken.

Tot slot komt het convenant nog even onder de aandacht. De gemeente Berkelland wil toch graag zo dicht mogelijk bij de bestaande tekst blijven. Aanvullende afspraken kunnen altijd worden gemaakt maar dat kan ook buiten het convenant om. Haarlo’s Belang wil echter niet akkoord gaan met tekstpassages die echt niet kloppen. Afgesproken wordt dat Jan Lubben ons van het document in Word-formaat voorziet en dat wij dit inclusief tekstuele correcties retourneren.

Het Noaberfonds loopt. Wellicht is het ook voor Haarlo een idee om eens een gesprek te voeren over ideeën voor de toekomst.

Recente ontwikkelingen op de huurmarkt doen het lijken alsof de woonbehoefte in Haarlo toch groter is dan uit de woonvisie is gebleken. Mogelijk moet dat toch eens opnieuw worden onderzocht.

Bestuursvergadering:

Opening
Bertie opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Vanessa Lappenschaar die graag een keertje mee wil draaien. Jan Lubben is vanavond wat later aangeschoven.

Notulen 15-10-2019
Geen opmerkingen.

Ingekomen stukken
De gemeente Berkelland heeft besloten om in principe alle paasvuren te verbieden of in ieder geval terug te brengen van 79 tot 20 paasvuren. Door sterk aangescherpte eisen is het voor Haarlo onmogelijk om een paasvuur te organiseren op de bekende plek. Het zal heel lastig worden om een alternatief te vinden. Wij zullen nog een aparte oproep doen voor ideeën hierover.

Actiepuntenlijst
De formele overdracht van bankzaken naar de nieuwe penningmeester (Tineke Wantia) is inmiddels afgerond.

Overdracht secretariaat
Peter Visser geeft aan per 30 november 2019 zijn werkzaamheden als secretaris neer te willen leggen in verband met zijn verhuizing. Formeel heeft Anne Prinsen het stokje al overgenomen. In de praktijk wordt nog een overdrachtsmoment afgesproken. Peter Visser heeft de laatste tijd gewerkt aan een handboek voor het bestuur. Daarin staan alle werkzaamheden en secretariaatshandelingen uitgebreid beschreven.

Dorpsontwikkelplan
Komende dinsdag komt Peter van Heek van de DKK om ons op weg te helpen bij het proces rond het opstellen van een dorpsvisie. Een afvaardiging van Haarlo’s Belang is daarbij aanwezig.

Jaarlijks uitje
Eens per jaar organiseert het bestuur van Haarlo’s Belang een moment van waardering voor de bestuursleden zelf, voor onlangs afgezwaaide oud-bestuursleden en alle partners. Vanouds bestaat dat uit bijvoorbeeld een partijtje klootschieten en een barbecue. Dat is voor dit jaar nog niet gelukt. We besluiten dat door te schuiven naar begin volgend jaar. Gerrit Dekker wil de organisatie daarvan wel op zich nemen.

Eindejaarsattentie vrijwilligers
Eerder al is gesteld dat de lijst met vrijwilligers die een eindejaarsattentie ontvangen van Haarlo’s Belang zich zou moeten beperken tot commissies of personen die direct onder regie van Haarlo’s Belang vallen. Daarbij gaat het vanouds primair over het gebaar en niet over de waarde van de attentie. We besluiten om de lijst te beperken tot de hierboven bedoelde groepen.

Reanimatie herhalingscursus
De laatste jaren lag de organisatie hiervan in handen van Annie Ligtenbarg. Dat zal iemand anders op zich moeten nemen. Er is overigens twijfel over de noodzaak van een jaarlijkse herhaling. Het certificaat lijkt 2 jaar geldig te zijn. Peter Visser zal hier eerst navraag naar doen. Indien noodzakelijk moet dit op korte termijn alsnog worden georganiseerd.

Werkgroep Sluipverkeer
We moeten nog even afwachten op welke manier de gemeente Berkelland vorm weet te geven aan de wijziging in hun personele bezetting. Haarlo’s Belang dient ook een nieuwe afgevaardigde te benoemen (vanwege het vertrek van Peter Visser).

Sinterklaas
De laatste zaken worden nog even doorgenomen. Op zich is alles geregeld voor de ontvangst van Sinterklaas.

Rondvraag
Anne Prinsen heeft 3 “Welkom-kaarten” verstuurd naar dorpsgenoten die onlangs in Haarlo zijn komen wonen. Wij hopen dat zij ook lid willen worden van onze belangenvereniging.

Bertie ten Bras geeft aan dat Henny Grooters ons heeft geholpen met een controle op de ledenlijst. Daar is een flink aantal mutaties uit naar voren gekomen van leden die zijn verhuisd, zijn overleden of anderszins een wijziging zijn ondergaan. Dat is waardevolle informatie want wijzigingen worden over het algemeen niet gauw doorgegeven. Dit levert ook adressen op van dorpsgenoten die nooit lid geworden zijn en zich dat misschien ook niet realiseren. We besluiten om die mensen alsnog te benaderen in de hoop dat ook zij onze belangenvereniging willen steunen.

Sluiting
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 december 2019. Dat zal een beknopte vergadering worden vanwege een beperkte beschikbaarheid. Aanwezigheid van de gemeente Berkelland zal daartoe een rondje overslaan. Op zaterdag 21 december 2019 worden de eindejaarsattenties rondgebracht.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.