Verslag bestuursvergadering 23 juni 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Erik Bergsma, Vanessa Lappenschaar

Afwezig met kennisgeving: Tineke Wantia

Opening

20.00 uur komst Jan Lubben

  • Antennemast

Geen nieuws vanuit de gemeente. Tot heden is er nog geen datum voor de zitting.
De gemeente heeft op verzoek van de rechtbank een verweerschrift ingediend.

  • Verslag kleine kernen

Het verslag kleine kernen is nog steeds niet ontvangen. Haarlo’s Belang en gemeente zullen nogmaals contact opnemen met Henk Radstaak. 

  • leefbaarheid

Tot zover is er geen nieuws over mogelijke bouwplannen in Haarlo vanuit de gemeente. De gemeente heeft intern regelmatig overleg over ontwikkelingen in Haarlo. Er is veel contact tussen de gemeente (Niels Verboom) en de leefbaarheidsgroep.

  • Afsluiting leugemorsweg

Jan Lubben gaat informatie opvragen waarom Haarlo’s Belang niet geïnformeerd is over de afsluiting van de Leugemorsweg en komt hier volgende vergadering op terug. 

  • Herinrichting voshaarweg/ willem sluyterweg

Na de zomervakantie starten de voorlichtingsavonden voor omwonenden. De daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting Voshaarweg/Willem Sluyterweg vindt op zijn vroegst 2021 voorjaar plaats. 

Notulen 10 maart 2020

Akkoord bevonden. 

Ingekomen stukken

– processierups

Voor vragen/weghalen van de processierups kunnen bewoners van Haarlo rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. 

– mail Univé oost

Het Univé Oost Fonds stelt in 2020 €50.000 beschikbaar voor lokale projecten die in 2021 plaatsvinden. Initiatiefnemers van lokale projecten of goede doelen met een maatschappelijk uitstraling kunnen zich aanmelden en kans maken op een bijdrage uit het Univé Oost Fonds. 

Meer informatie of aanmelden kan via: https://www.univeoost.nl/over-ons/unive-oost-fonds/

Actiepuntenlijst

Windmolens

Als bestuur van Haarlo’s Belang vinden we het lastig ons standpunt betreft het Windpark Avinkstuw te bepalen. We hebben de ledenraad om hulp gevraagd middels een enquête. Hierop hebben we veel reacties ontvangen. Gelet op de standpunten van onze leden zijn we tot een voorlopig standpunt gekomen. Een groot percentage van onze ledenraad heeft tegen gestemd met realistische onderbouwde argumenten. Haarlo’s Belang is tegen het huidige plan voor windpark Avinkstuw. 

Dinsdag 16 juni hebben twee leden van Haarlo’s Belang de (besloten) informatieavond over Windpark Avinkstuw bijgewoond en onze stem namens Haarlo’s Belang laten horen. Tijdens deze informatieavond waren de initiatiefnemers, de gemeente, deskundigen en genodigden (belangenverenigingen, woninggroepen, buurten) aanwezig. 

Er was veel tegenspraak en ophef uit het publiek voor het plaatsen van windmolens. Er werd o.a. ook besproken waarom Avinkstuw is gekozen als gebied voor het plaatsen van windmolens. In het gebied Avinkstuw staan relatief weinig woningen waardoor dit gebied het meest geschikt is. Mogelijk in de toekomst kan er nog een gebied bijkomen in de buurt van Beltrum. 

Initiatiefnemers zijn overtuigd dat wanneer zij als coöperatie de windmolens er niet neerzetten, een commercieel bedrijf wel actie onderneemt. Op dit moment is Windpark Avinkstuw nog in de ontwerp/conceptfase. Er zijn verder nog geen plannen goedgekeurd of in actie gezet. 

Er zijn totaal 3 (besloten) informatieavonden gehouden. Informatie en feedback van deze 3 avonden worden verzamelt en de uitkomst hiervan zal teruggekoppeld worden aan o.a. Haarlo’s Belang. Het kan nog wel minimaal 4 weken duren voor er verdere actie/stappen worden ondernomen. 

Haarlo’s Belang heeft aansluitend op deze informatieavond nog gesproken met kleine kernen. Alle kleine kernen gaan met elkaar om tafel. Dit eerst in afwachting van de conclusie vanuit de initiatiefnemers over de 3 avonden. 

Voor vragen of meer informatie over het Windpark Avinkstuw vragen we jullie contact op te nemen met de initiatiefnemers: https://achterhoeksewindenergie.nl/

Jaarvergadering

De jaarvergadering van 2020 wordt door verschoven naar volgend jaar i.v.m. de situatie rondom corona. We zullen wel een verslag van de kascontrole uitbrengen. Heeft u bezwaar tegen het verplaatsen van de jaarvergadering van 2020? Dan kunt u dit melden middels een bericht naar secretaris@haarlosbelang.nl 

Zwerfafval

Dorpsontwikkelingsplan

Haarlo’s Belang heeft besloten om de ontwikkelingen rondom het dorpsontwikkelingsplan door te schuiven naar volgend jaar i.v.m. de corona situatie. 

Rondvraag

Sluiting 

Volgende vergadering: 21 juli 19.30 uur 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.